Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун официалдуу сайты
» » ОГПИде ДИПЛОДУК ИШтин негизинде илимий конференция өтөт
5 апрель 2021
3 582

ОГПИде ДИПЛОДУК ИШтин негизинде илимий конференция өтөт

Маалымат кат

А.Ж. Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда  2021-жылдын  28-апрелинде бүтүрүүчү курстун студенттери арасында “Бүтүрүүчүлөрдүн илимий ишиндеги көтөрүлгөн проблемалар жана анын актуалдуулугу”  аттуу студенттик илимий-практикалык конференция өткөрүлөт.

 

 Конференциянын максаты:

 1. Бүтүрүүчүлөрдүн илимий иштери менен таанышуу жана жеке изилдөө  жөндөмдөрүн калыптандыруу;
 2. Илимий эмгектерди жазууда илимийлүүлүктү өнүктүрүү;
 3. Келечектеги илимий ишке болгон кызыгуусун арттыруу жана өз алдынча илим жазуу көндүмдөрүн калыптандыруу.

 

Конференциянын негизги багыттары:

 1. Табигый илимдер
 2. Коомдук, гуманитардык илимдер
 3. Предметтерди окутуунун методикасы
 4. Филологиялык билим берүү
 5. Физикалык-математикалык билим берүү

Конференциянын расмий тилдери: кыргыз, орус, англис тилдери

Эскертүү

 • Конференцияга Ош шаарындагы ЖОЖдордун бүтүрүүчү курсунун студенттери өздөрүнүн дипломдук ишинин негизинде жазылган илимий макалалар менен катыша алышат.

Каттоо баракчасынын кабыл алуу күнү:

6 – апрелден тарта, 12 – апрелге чейин конференцияга катыша турган студенттер төмөнкү үлгүнүн негизинде катталуусу керек

 

Каттоо баракчасы

1.       

Студенттин аты-жөнү (толук түрүндө). Тайпасы 

Толтуруңуз

2.

Макаланын аталышы

Толтуруңуз

3.

Кыскача аннотатция

Толтуруңуз

4.

Илимий иштин жетекчиси

Толтуруңуз

5.

Телефон, факс, e-mail

Толтуруңуз

6.

Факультеттин жана кафедранын толук аталышы

Толтуруңуз

7.       

Кандай эмгек менен катышасыз (макала, постер)

Толтуруңуз

Илимий материалдар төмөнкү электрондук почталарга кабыл алынат: аizat.abdrazakova@list.ru; isamidinovaaigul@gmail.com

 

Жиберилген маалыматтарга коюлуучу талаптар: 

Текст MS Word форматында, 7 же 10 беттен көп эмес, беттерине номер коюлбастан, төмөндөгүдөй форматтарда болушу зарыл:

– формат А4;

– Текстин Times New Roman арибинде;

– өлчөмү – 12;

– 1,5 интервалында;

– макаланын текстин тегиздөө – туурасы боюнча, абзац – 1;

– Автордун аты, жөнү, окуган факультети, тайпасы, илимий иштин темасы, илимий жетекечинин толук аты-жөнү, байланыш маалыматтары макаланын оң жагындагы жогорку бурчунда көрсөтүлүшү керек;

– Текстин темасы – кара менен белгиленип, 14 шрифтеги көлөм менен ортого жазылат.

– Түйүндүү сөздөр 5-7 сөздөн туруп, аннотация, түйүндүү сөздөр макала жазылган тилде, андан тышкары кыргыз, орус, англис тилдеринде берилет;

– Шилтемелер макаланын ичинде чарчы кашада көрсөтүлүп, библиографиялык тизме текстин аягында алфавит тартибинде жазылат.

 

Колдонулган адабияттарды жазууда  төмөнкү эрежелер сакталат:

 • Көрсөтүлгөн адабияттык тизме макаланын алынган булагын көрсөтүүчү негизги документи катары эсептелинет;
 • Макаланын кайсыл булактан алынышы боюнча адабияттык тизме толугу менен тастыктап берүүсү зарыл;
 • Макаланын адабияттары чет тилинде болсо, анда өз иерографиялык тартибинде калтыруу туура, кыргыз тилине которуунун зарылдыгы жок;
 • Электрондук ресурстарга шилтемелер макалалардын библиографиялык шилтемелеринин эрежелерине ылайык жүргүзүлөт;
 • Интернеттин расмий сайттарынан алынган материалдарды көрсөтүү туура деп эсептелинет. Бул учурда, материалдардын так булагын жана булакка кирүү датасын көрсөтүү керек.

 

Адабияттарды көрсөтүүдөгү  ырааттуулук:

 1. Автор
 2. Китептин аталышы
 3. Басылып чыккан жылы
 4. Жазылган макалада, алынган адабияттарын туура, так көрсөтүү ссылкаларынын негизинде [1] көрсөтүлөт
 5. Касаев С., Чоров М., Кадыралиев А. Омурткасыз жаныбарлардын зоологиясы – Бишкек. 2003, бет 50-60
 6. Белозеров Ю. Н. Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов,

взрывчатых веществ и взрывных устройств : науч.-практ. пособие / Ю. Н.

 1. Белозеров, Е. А.Нагаев. — Москва : Юридическая литература, 2000. — 208 с.
 2. Cooke N. Applied perception in military applications: detection of hidden explosivehazards / N. Cooke, J. Staszewski ; ed. by R. Hoffman, P. Hancock, M. Scerbo, R. Parasuraman, J. Szalma. – Cambrige : Cambridge University Press, 2015. — P. 869–890.
 3. IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry [Электронный ресурс] // by Ad-vanced Chemistry Development, Inc. Recommendations 1993. URL: http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/ (дата обращения: 19.09.2007).

Презентатцияда коюулуучу негизги талаптар:

Презентатцияны туура түзүүдө эки блоктун негизинде каралат: слайдды туура  түзүү жана маалыматтарды туура жайгаштыруу. Сапаттуу слайд түзүү үчүн төмөнкү талаптар каралат

 

Слайддын жасалуу тартиби  (Оформление слайдов)

Стиль

1. Дизайндын ырааттуу стилин сактоо (Соблюдайте единый стиль оформления)

2. Презентациянын өз темасынан алыстаткан стилдерди колдонуудан алыс болуу жана ашыкча анимацияларды колдонбоо (Избегайте использования стилей, которые будут отвлекать от смысла самой презентации)

3. Кошумча маалыматтар негизги маалыматтан үстөм болбошу керек (текст, сүрөт). (Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текст, рисунок))

Фон

Стандарттуу фонду тандаңыз. Эгерде демонстрация күндүзү жасала турган болсо, анда ак түстөгү фон колдонулган жакшы. (Для фона выбирайте более холодные тона. Лучше всего использовать белый фон, если демонстрацию планируется показывать при дневном свете).

Түстөрдү колдонуу

(Использование цвета)

1. Бир слайд баракчасында үчтөн ашык түстү колдонбоңуз: бирөөсү фон үчүн, бирөөсү башкы сөз үчүн, бирөөсү текст үчүн  

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста.

2. Слайддын фону жана тексти үчүн карама-каршы түстөрдү тандаңыз. Ачык фондо (же башка ушул сыяктуу айкалыштарда) кара жазуулар болбошу керек. Текст жакшы окула турган болушу керек. (Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. Не должно быть черных надписей на сиреневом фоне (или других подобных сочетаний). Текст должен хорошо читаться).

Анимациянын эффективдүүлүгү

(Анимационные эффекты)

1. Слайдда маалыматты көрсөтүү үчүн компьютердик анимацияларды пайдаланыңыз. (Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде).

2. Слайддарды анимациялык эффекттер менен ашыкча жүктөбөңүз, алар слайддагы мазмундан көңүлдү бөлбөөсү керек. (Не перегружайте слайды анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания на слайде).

3. Слайддарды өзгөртүү үчүн бир эле анимациялык эффектти колдонуңуз. (Для смены слайдов используйте один и тот же анимационный эффект).

Маалыматты туура жайгаштыруу (Представление информации)

Маалыматтын мазмундук түзүлүшү

(Содержание информации)

1. Кыска сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү колдонуңуз. (Используйте короткие слова и предложения).

2. Сөз байламталарын, тактоочтордун, сын атоочтордун санын азайтуу. (Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных).

3. Ар бир слайдда угуучулардын көңүлүн бурган тема камтылышы керек. Теманын аягында чекит коюлбайт. (Каждый слайд должен содержать заголовок, который должен привлекать внимание аудитории. В конце заголовка точка не ставится).

Беттеги маалыматтын жайгашуу ирети

(Расположение информации на странице)

1. Маалыматты туурасынан жайгаштыруу артыкчылыктуу болот. (Предпочтительно горизонтальное расположение информации).

2. Эң маанилүү маалымат экрандын көрүнүктүү жеринде болуу керек. (Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана).

3. Эгерде слайдда сүрөт бар болсо, анда анын астында баяндоочу жазуу жайгаштырылышы керек. (Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней).

Шрифтер

(Шрифты)

1. Негизги тема үчүн – кеминде 24. (Для заголовков – не менее 24).

2. Маалымат үчүн – кеминде 18. (Для информации – не менее 18).

3. Тамгаларды алыстан окууга ыңгайлуу шрифти тандаңыз

(Arial шрифтин колдонууну сунуштайбыз). (Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния (рекомендую использовать шрифт Arial)).

4. Бир эле презентацияда ар кандай түрдөгү шрифттерди аралаштырууга болбойт. (Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации).

5. Маалыматты баса белгилөө үчүн калың шрифти колдонуп, астын сызыңыз. (Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив и подчеркивание).

6. Эгерде слайдда м2 же м3 өлчөө бирдиктери камтылса, анда сиз жогорку белгилерди колдонушуңуз керек (Формат→Шрифт→ надстрочный). (Если слайд содержит единицы измерения в м2 или м3, нужно использовать верхние индексы (Формат → Шрифт → надстрочный)).

Маалыматты бөлүп көрсөтүү ыкмалары (Способы выделения информации)

Маалыматты бөлүп көрсөтүү үчүн сүрөттөрдү, диаграммаларды, схемаларды, түстүү шрифтерди колдонуңуз.

1. Рамки, границы, заливки.

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки, заливку.

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.

Маалыматтын көлөмү

(Объем информации)

1. Бир слайдды ашыкча маалымат менен толтурбаңыз: адамдар 3төн ашык эмес фактыларды, тыянактарды, аныктамаларды эстей алышат. (Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут запомнить не более 3-х фактов, выводов, определений).

2. Ар бир слайдда негизги ойлор бирден көрсөтүлгөндө, ал эффективдүү болот. (Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом слайде).

3. Презентациянын биринчи слайдында илимий иштин темасы, аткаруучунун аты-жөнү, студенттин группасы, илимий жетекчи жөнүндө маалыматтар камтылышы керек. (Первый слайд презентации должен содержать тему работы, ФИО исполнителя, группу, сведения о руководителе. Первый слайд презентации должен содержать тему работы, ФИО исполнителя, группу, сведения о руководителе).

4. Акыркы слайдда презентацияда болгон маалыматтардан жыйынтык чыгарышыңыз керек. (На заключительный слайд нужно вынести выводы, главное, что было в презентации).

Слайддын түрлөрү

(Виды слайдов)

Ар түрдүүлүктү камсыз кылуу үчүн слайддардын ар кандай түрлөрүн колдонуу керек:

1) текст менен;

2) таблицалар менен;

3) схемалар менен

(Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды слайдов:

1) с текстом;

2) с таблицами;

3) с диаграммами).

 

Илимий иш төмөнкү убакытка чейин кабыл алынат:

Конференцияга катышуу үчүн макалалар 2021-жылдын 22-апрелине чейин төмөнкү электрондук почталарга кабыл алынат: аizat.abdrazakova@list.ru; isamidinovaaigul@gmail.com

 

Мыкты илимий иш менен катышкан студенттерге берилүүчү  сыйлыктар

 • Мыкты макалалар менен баяндама жасаган студенттер жана илимий жетекчилер I, II, III даражадагы диплом жана кызыктыруучу белектер менен сыйланат
 • Беш мыкты макала менен баяндама жасаган студенттерге кызыктыруучу сыйлыктар каралган
 • Ар бир катышуучуга сертификат берилет
 • Мыкты деп эсептелген макалалар сайттарга жана окуу жайдын илимий журналына чыгарылат.

Уюштуручу: Ош гуманитардык-педагогикалык институту

Уюштуруу тобу: ОГПИнин илимий иштери боюнча  проректору, география илимдеринин кандидаты, доцент, Обдунов Элмурат Абдувапович;

ОГПИнин ЖОЖго чейинки даярдоо бөлүмүнүн адистери: Абдразак к  Айзат, Исамидин к Айгүл.

Конференцияга катышууда, макалаларды жиберүүдө суроолор жана башка сунуш-пикерлер болсо төмөнкү номерлерге кайрылыңыз: +996779040869,+996221160396

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro