Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун официалдуу сайты
18 декабрь 2013
6 086

эл аралык

 

Аты-жөнү

Ээлеген кызматы

Илимий

наамы

Байланыш телефону

Электрондук почта

 

1

 

 

Шербаева Ж.Р.

Эл аралык байланыштар жана усулдук борбордун башчысы

Эл аралык байланыштар жана усулдук борбору

 

 

0772-75-33-54

 

 

zhipara71@mail.ru

2

 

 

Койлубаева Э.

Эл аралык байланыштар жана усулдук борбордун менеджери

 

 

 

0770-42-59-34

 

 

elvira.89kg@bk.ru

 

Борбордун максаты жана милдеттери:

 

 • ОГПИнин мугалимдеринин усулдук тажрыйбаларын өркүндөтүү;
 • Жаш мугалимдердин тажрыйбасын калыптоого көмөктөшүү;
 • Окутуунун жаңы  инновациялык технологияларын жайылтуу;
 • Кесиптик жактан даярдоодо студенттердин жана педагогикалык башкаруу системасындагы кадрлардын квалификациясын жогорулатууну уюштуруу;
 • ОГПИнин усулдук бирикмелеринин ишмердүүлүгүн арттыруу;
 • Жалпы билим берүүчү орто мектептин мугалимдеринин педагогикалык тажрыйбасын өркүндөтүү;
 • ОГПИнин окутуучуларынын, студенттеринин, бүтүрүүчүлөрүнүн адабий, илимий, илимий - усулдук жыйнактарын, окуу китептерин, окутуу каражаттарын жана башкаларды даярдоо жана басмадан чыгаруу;
 • Студенттердин педагогикалык практикасынын сапатын күчөтүүгө көмөктөшүү;
 • Ата мекендик жана чет элдик билим берүүчү фонддор, уюмдар, мекемелер менен байланышуу, тажрыйба алмашуу, инвестиция тартуу;
 • ОГПИнин усулдук базасын түзүү.

 

Борбордун ишмердүүлүгүнүн багыттары:

Илимий-усулдук багыт.

 

 • ОГПИнинпедагогикалыккадрларынынбилиминөркүндөтүүсүнүндеңээлинаныктоожанаанализдөө;
 • Инновациялык ыкмаларды колдонуусуна, окутуунун натыйжалуу технологиясын өздөштүрүүсүнө, илимий эмгектерин жарыялоосуна мониторинг жүрүзүү;
 • Анализдин негизинде педагогикалык кадрлардын педагогикалык чеберчилигин, илимий деңгээлдерин өркүндөтүүнү аныктоо;
 • Илимий – усулдук конференция, семинар, декада, симпозиум, педагогикалык окууларды жүргүзүү;

 

 

Уюштуруучулук – маалыматтык ишмердүүлүк:

 

·       Артүрдүүдеңгээлдеги  усулдукжумуштардыөнүктүрүүпроблемаларыбоюнчаилимиймаалыматтармененалмашуунукүчөтүү;

·       Кызматташтыктыжанажагымдуужагдайдытүзүүбоюнчамектепкечейинки, жалпыбилимберүүчү, атайынортобилимберүүчүжанажогоркубилимберүүчүмекемелермененпрофессионалдыккызматташуу, усулдукиштердиөнүктүрүү;

·       Усулдук иштер боюнча илимий практикалык конференцияларды, конкурстарды регионалдык жана республикалык денгээлде даярдоо жана уюштуруу;

·       Борбордун негизги тематикалык багыттары боюнча конференциялардын, конкурстардын, семинарлардын материалдарын даярдоо жана жарыялоо;

·       Квалификацияны жогорулатуу жана илимий маалыматтарды күчөтүү максатында окуу усулдук каражаттарды даярдоо жана жайылтуу;

·       Усулдук кызматтын тажрыйбасын калыптоо жана уюштуруу боюнча инновациялык тажрыйбалардын банкын түзүү;

 

Түрдүү усулдук  денгээлдеги окутуучулардын квалификациясын өркүндөтүү:

 

·       Окутуучулардын кесиптик чеберчилигин үзгүлтүксүз денгээлде камсыздоо;

·       Окутуучулардын квалификациясын өркүндөтүү боюнча   өндүрүштөн, ажыратуу (күндүзгү форма), өндүрүштөн убактылуу ажыратуу (күндүзгү, сырткы форма), стажировкаларга сунуштоо;

·       Окутуучулардын негизги ишмердүүлүгү боюнча атайын адис усулчулардын кеңештерин алуу, алардын тармактык маалымат технологияларын колдонуу;

 

Студенттердин илимий-изилдөө, усулдук, чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн арттыруу:

 

·       Жогорку курстун студенттеринин арасында педчеберчиликти өркүндөтүү жана педагогикалык практикага даярдыкты чыңдоо боюнча чыгармачыл усулчулар менен жолугушууларды, кечелерди уюштуруу, илимий, илимий-усулдук семинар, конференция, викторина, конкурс ж.б. өткөрүү;

·       Сдуденттердин чыгармачылыгын өнүктүрүүгө арналган иш-чараларды жүргүзүү;

·       Окутуунун жаңы технологияларын өздөштүрүү максатындагы тармактык технологиялар, маалыматтар  менен иш алып баруу.

                                                                                                         

Эл аралык байланыштар бөлүмү, бөлүмдүн милдеттери:

 

1. ЖОЖ бөлүктөрүндө жана бүт институтту уюштуруу, башкаруу, жана эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү.

2. Студенттердин, аспиранттардын, институттун окутуучуларынын, жана эл аралык кызматташуу боюнча программаларга катышкан чет элдик жарандарын чет жакка чыгуусун бир жылдык планын түзүү жана макулдашуу.

3. Эл аралык уюмдардын макулдугу боюнча маалыматтарды жана нарвативдик укуктук актыларды жыйноо, талдоо жана жайылтуу. Маалыматтарды институттун сайтына жана дубал гезиттерине жайгаштыруу. Институттун сайтына мугалимдердин академиялык программага катышуунун шарттарын жана эрежелерин жайгаштыруу.

4. Бөлүмгө келип түшкөн эл аралык кызматтар боюнча программаны ишке ашыруу боюнча суроолорду жана сунуштарды анализдөө жана тизмектөө. Институттун студенттерин жана окутуучуларын кабыл алынган чечимдерин кагаз жүзүндө маалымдап туруу.

Эл аралык бөлүмдүн негизги милдеттери:

 

1. Илимий кызматташтыкты жайылтуу максатында инстутуттун илимпоздорун чет элдик илимпоздор менен башка университеттердин өкүлдөрү менен фирмалар ж.б. илимий мекемелер менен жолугушуу уюштуруу.

2. Чет элдик жарандардын КР аймагында жашоосу боюнча суроолорду мамлекеттик органдардын кызматтарынын жардамында чечүү.

3. Чет жактык өнөктөштүн корреспенденциясын каттоо.

4. Чет элдик өнөктөштөр жана ЖОЖ электрондук кат алмашууну жүргүзүү.

5. Илимий бөлүмдөрдүн дубал газеталарда илимий иш-чаралардын календарын түзүү жана жаңылап туруу.

6. Окутуунун процессин уюштурууда жардам көрсөтүү.

7. Жогорку билимди өркүндөтүү боюнча эл аралык программага катышуу.

8. Аспирантураларды жана студенттерди алмашуу боюнча эки тараптуу жана жайкы эл аралык программага катышуу.

 

Эл аралык бөлүм төмөнкү багыттар боюнча иштейт:

 

1.         Өнөктөштүн негизинде институтта эл аралык мамилелерин жакшыртуу жана жаңы байланыштарды түзүү;

            2.         ЧетэлдикокутуучулардыМалайзя, АКШ, Латвия, Россияинституткатартуу.

            3.         Институттунстуденттердинжанаокутуучулардынкурамынартүрдүүэларалыксеминарларга, тегерекстолдоргокатышуусунуюштурууо.э. институттунэларалыкпрактикалардыуюштуруу.

4.         Эларалыкуюмдаржанакомпониялармененөнөктөштүкбайланыштардыөнүктүрүү, эларалыкбилимберүүборборлорунөкүлдөрүмененишкердүүлүкжолугушуулардыуюштуруу.

 

Эл аралык байланыштар жана усулдук борбордун байланыштары

 

Кыргызстандагы ЖОЖ менен байланыш

1

Ош Мамлекеттик Университети

2

Ош Мамлекеттик Социалдык Университети

3

И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети

4

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин алдында түзүлгөн Конфуций институту

5

Ош Технологиялык Университети

6

Жалал-Абад Мамлекеттик Университети

7

Баткен Мамлекеттик Университети

8

Ош Мамлекеттик юридикалык институту

 

 

Чет элдик ЖОЖдор менен байланыш

1

Томский Педагогический Университет г. Томск, Российский Федерации

2

Синьский международный Инстутут Провинский Шаньский КНР

3

Казахский Национальный Технический Университет г. Алматы

4

Мучиринкий Государственный педагогический институт г. Мичуринск, Россия

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro