Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун официалдуу сайты
» » » Табигый илимдер кафедрасы
17 январь 2018
1 666

Табигый илимдер кафедрасы

 

   Табигаттын сырларын теорияда окуп, практикада колдонуп  өзгөчөлөнгөн  сапатка ээ болгон,  жаны жаш муундарга татыктуу билим жана тарбия берүү.

 Профессордук- окутуучулук курамы жогорку билим алуучу студенттерге мезгил талабына ылайык инновациялык жана интерактивдуу усулдардан пайдаланып, билим берүү жана ар тараптуу тарбияны калыптандыруу, кафедра курамында илимий иш жүргүзүлөт, тажрыйба өткөрүлөт жана комплекстин курамындагы мектептерде, филиалдарда, окуу усулдук борборлордо иш алып барылат.Жогорку билимге ээ  болгон   педагог адистерди даярдоо.

 

Билим берүүнүн,  илимдин, техниканын, жаёы технологиялардын жана маданияттын азыркы жетишкендиктеринин  базасында, ошондой эле адистерди атаандашуу мүмкүнчүлүгүнүн деёгээлинде билимин, жөндөмдүүлүгүн кармап туруу менен Кыргызстандын келечек география мугалимдерин,  даярдоо  жана  алардын билимин өркүндөтүү. 

       

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР КАФЕДРАСЫ

 Түзүлгөн жылы:  2004ж  

 Дареги:  Ош шары.

 Ош гуманитардык-педагогикалык институту.

 Профессордук-окутуучулар курамы:  12

 Группалардын саны: Күндүзгү бөлүмдө  3

                              Сырттан окуу бөлүмүндө 2

Студенттердин саны:  

“География” адистигинде:

 күндүзгү бөлүмдө -47 студент

  сырттан окуу бөлүмүндө – 32 студент

                   жалпы: 79 студент       

 Адистиги жана багыты:   “География” мугалими.

 Кафедранын профессордук окутуучулар курамы.

 География  илиминин кандидаты, доцент, – 2

 1. Профессор -1.
 2. Улук окутуучулар – 2
 3. Магистр окутуучулар -  5.
 4. Көмөкчү окутуучу– 2.
 5. Лаборант – 1.

 Кафедранын негизги милдеттери.

 Окутуучуларды атайын курстардан  өткөрүү;

 Окуу методикалык жана  илимий-изилдөө  иштерин

   жогорулатуу;

 Жаш окутуучулар тажрыйбасын  арттыруу  максатында

   тажрыйбалуу,  окутуучуларга  бекитүү  жагына  көбүрөөк  көнүл  

буруу;

 Кафедрада эмгек тартибин  жана  окуу  процессин  кату  талап 

  менен  түзүү;

   Окутуучулардын өз алдынча сабакка  катышуусун  күчөтүү;

 Кураторлордун тарбиялык иштерин  жандандыруу;

 Студенттердин өз алдынча  иш  алып  баруусун  күчөтүү;

 Кафедранын илимий потенциалын  күчөтүү  жана  башка

  ЖОЖдор  менен  болгон  байланышын  чыёдоо;

   Табигый илимдер кафедрасынын өнүгүү перспективалары.

 

Кафедранын иштери төмөндөгү багытта жүргүзүлөт:

 Кафедрада башкаруу системасын  демократиялуу,  оптималдуу,  эффективдүү  жана  ачык  принциптүү  башкарууну  күчөтүү.

 Окутуунун денгээлин жана  сапатын  жогорулатуу  жана  аны  билим

     берүүнүн  макмлекеттик  стандартына,  укуктук –нормативдик        

     актыларына  КРнын  билим  берүү  мыйзамдарына толук  кандуу  

     жооп  берүүгө  даярдоо.

  Ар түрдүү окуу-усулдук  иштелмелерди  иштеп  чыгуу,  басылмалардан  чыгарууга  шарт  түзүү.

  Студенттердин билим денгээлинин сапатын кеёейтүү, интернет аркылуу информация үйрөнүүгө багыттоо.

 Сабактарда техникалык каражаттарды колдонуу, электрондук китептерди пайдалануу  менен  өтүүгө  багыттоо.

 Кафедрада төмөнкү негизги милдеттерди белгилейт:

 Сабактарда окутуунун традициялык эмес формаларын пайдалануу.

 Окутуунун жаны технологиясын сабактарда колдоно билүүгө адат алдыруу (тест, модулдук рейтинг, блок-схемалар, имминитациялык моделдештирүү ж.б.)

 Окутуучулардын билим деёгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу. Окутуучуларды билимин өркүндөтүүчү курстарга жиберүү.

 Окуу-усулдук каражаттарды жана маалыматтарды иштеп чыгуу жана жарыялоо.

 Илимий-практикалык конференциялардын иштерине активдүү катышуу.

  “Табигый илимдер” кафедрасынын тарыхы.

            Кафедрада 2004-жылга чейин «Табигый илимдер» (Азыркы биология жана БОУ)  кафедрасынын курамында болчу. Ушул жылдын сентябрь айынан баштап бөлүнүп, «География жана экология» деп аталып, ага доцент Омуралиева Г.К. жетекчилик кылган. Кафедра жаёыдан түптөлүп, өзүнчө иш кагаздарга ээ болду. 2004-жылы кафедрада жалпы 9 окутуучу,анын ичинен: 1 доцент, 3 ага окутуучу, 5 окутуучу жана 1 лаборант эмгектенген.

           2005-жылы кафедра «Жалпы жана физикалык география» деп аталып, ага жетекчи болуп, доцент К.Т.Раимбеков дайындалды. Кафедра курамында

9 окутуучу, анын ичинен: 1 илимдин доценти, 3 ага окутуучу, 4 окутуучу жана

1 лаборант эмгектенет. 

            2006-жылы кафедра «Табигый илимдер» деп аталып аны доцент К.Т.Раимбеков жетектейт. Ал эми  2008-жылдын январь айынан баштап   кафедра башчысына Токоев А.А. дайындалып, 2017-жылдын 14-апрелине чейин  иштеп келди.  2017-жылдын 28-апрелинен баштап Топчубаев Аширбек Бердибекович эмгектенип келүүдө.Азыркы кезде кафедра курамында төмөнкүлөр эмгектенет ;

 1. Кафедранын күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө төмөндөгү адистер боюнча адистиктер даярдалат:
 • 550100 "Геогафия мугалими"

 

Кафедрадранын дисциплиналардын тизмеси ( күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү боюнча )

 1. Жалпы геология
 2. Кыргызстандын географиясы
 3. Геогрфияны окутуунун усулу
 4. Табият таануунун азыркы концепциясы
 5. Картография
 6. Материктердин жана океандардын физикалык географиясы
 7. Дүйнөнүн эконом-социалдык географиясы
 8. КМШнын физикалык географиясы
 9. КМШнын экономикалык социалдык географиясы
 10. Кыргызстандын физикалык географиясы
 11. Адамзаттын глобалдык проблемалары
 12. Суу баланстарынын проблемалары
 13. Эл аралык экономикалык байланыштар
 14. Геоморфология
 15. Рекреациялык география
 16. Этногеография жана диндердин географиясы
 17. Калктын географиясы демографиянын негиздери менен
 18. Ландшафт таануу
 19. Биогеография
 20. Гидрология
 21. Топурак таануу топурак таануунун негиздери менен
 22. Геоинформациялык система.
 23. Курак анатомиясы, физиологиясы жана гигиенасы
 24. Табият таануунун негиздери мугалимдин компотентүүлүгү менен
 25. Өмүр коопсуздугу

 Кафедрадранын дисциплиналардын тизмеси ( бакалавр  жана дистанттык  окуу бөлүмү боюнча )

 

 1. Геогрфияны окутуунун усулу
 2. Топурак таануу топурак таануунун негиздери менен
 3. Климатология метеорологиянын негиздери менен
 4. Ландшафт таануу
 5. Кыргызстандын физикалык географиясы
 6. Кыргызстандын экономикалык социалдык географиясыгеографиясы
 7. Жалпы жер таануу
 8. Курак анатомиясы, физиологиясы жана гигиенасы
 9. Табият таануунун негиздери мугалимдин компотентүүлүгү менен
 10. Геоморфология
 11. Гидрология
 12. Картография топографиянын негиздери менен
 13. Табият таануунун азыркы концепциясы
 14. Геология палеонтологиянын негиздери менен
 15. Материктердин жана океандардын физикалык географиясы
 16. Дүйнөнүн эконом-социалдык географиясы
 17. Рекреациялык география
 18. Өмүр коопсуздугу
 19. Калктын географиясы демографиянын негиздери менен
 20. Кыргызстандын географиясы
 21. Топурак таануу топурак таануунун негиздери менен
 22. Геоинформациалык система

 

 

 

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro