Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун официалдуу сайты
» » » Математика жана компьютердик технлогиялар факультети.
17 декабрь 2013
22 762

Математика жана компьютердик технлогиялар факультети.

                              ФАКУЛЬТЕТТИН ТАРЫХЫ
Ош жогорку колледжи 1999–жылы «Биология» адистигине лицензия алып, «Педагогика» факультетинин курамында 42 студент кабыл алынган. Ал мезгилде «Педагогика» факультетинин п.и.к. доц. С.М. Мадраимов жетектеген.
2001–жылы Ош жогорку колледжинин Окумуштуулар кеңешинин чечими менен 27.4-токтомунун негизинде «Педагогика» факультети «Табият таануу - педагогика» факультети болуп кайрадан аталган.
2000 – 2005 – жылдары б.и.к., доцент А.А.Кенжебаев факультеттин деканы болуп иштеген.
2004 – жылы 30-августа ректораттын №70-20.110-буйругунун негизинде факультеттен «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана усулу» адистиги бөлүнүп, кайрадан «Табият таануу-математика» факультети болуп түзүлгөн.
Факультетти 2004 – 2005 – окуу жылында г.и.к., доцент А.Б.Топчубаев жетектеген.
Факультетте «биология», «математика», «информатика», «химия» адистиктери даярдалган.
2006 – жылдын март айынан баштап п.и.к., профессор С.М.Мадраимов жетектеп келе жатат.
2009–жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун Окумуштулар кеңешинин чечиминин негизинде «Табият таануу-математика» факультетинин «Биология», «Химия» адистиктери бөлүнүп, «Математика жана компьютердик технологиялар» факультети болуп кайрадан түзүлгөн.
Факультетте«математика», «информатика» адистиктери даярдалат. Факультеттин деканы п.и.к.,профессор С.М. Мадраимов жетектеп келүүдө.

                       Факультеттин учурдагы ишмердүүлүгү.

Факультеттин курамында 2 кафедра эмгектенип, окуу жуктору 0,5 ставкадан 1,7 ставкага чейин пландаштрылган. Факультеттин күндүзгү бөлүмүндө 14 тайпа окуп, алар үчүн окуу планын негизинде окуу жадыбалдары тузулуп, окуу маалымат департаментинин башчысы менен макулдашып, окуу иштер боюнча проректор тарабынан бекитилген.
Окуу планынын негизинде окуу процессинин графиги тузулуп, ошол графиктин негизинде окуу процесси уюштрулду.
2013-2014- окуу жылына карата факультеттин окумуштуулар кенешинин иш пландары, факультеттин жалпы иш планы, профсоюз уюмунун, кыздар кенешинин, тарбиялк иштер боюнча декандын орун басарынын, окуу усулдук кенештин, жаш коомдун иш пландары тузулуп, факультеттин окумуштуулар кенешинин №1 токтому менен бекитилген.
Факультеттин бардык структуралары жогорудагы пландардын негизинде иш алып барышат.

Окуу пландары жана стандарттары боюнча маалымат

2013-2014-окуу жылында 1-2 курстар үчүн бакалаврдык окуу планы 550200 шифри менен күндүзгү жана дистанттык бөлүмдө окуган студенттер үчүн кафедралар тарабынан окуу пландары тузулуп, ОМД макулдугу менен, окуу иштери боюнча проректору тарабынан бекитилген. Ал эми 3-5 курстагы студенттер үчүн 2009 жылдагы окуу пландарынын негизинде 540203 «Информатика», 540201 «Математика адистиктерине окуу жургузулуп келуудо.

Факультеттин структурасы.

 

1. ОКУМУШТУУЛАР КЕНЕШИ

2. Д Е К А Н А Т

 

2.1.Окуу иштер боюнча декандын орун басары

 

2.2.Тарбия иштер боюнча декандын орун басары

 

2.3.Илимий иштер боюнча декандын орун басары

 

3. К А Ф Е Д Р А

 

3.1 Жогорку математика жана МОУ

3.2.Информатика жана жаны маалыматтар технологиясы

 

4. КООМДУК  УЮМДАР

5. ПРОФ БЮРО

6. ЖАШТАР КОММИТЕТИ

7. АЯЛДАР КЕНЕШИ

Факультетте даярдалуучу адистиктер

540201 «Математика» адистиги

Билим берүү мекемелерин лицензиялоо жана аттестациялоо боюнча Мамлекеттик инспекциянын чечими (протокол № 4-3-29.03.2004.) менен окуу ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук алган. №288 лицензияга №4 тиркеме, каттоо номери 1-080.

Окуу жайын аяктаганда берилүүчү билим деңгээли: жогорку жана квалификациясы: «Математика мугалими».

Окуу формасы: Күндүзгү 5 жыл, сырттан 6 жыл.

Азыркы мезгилде бул адистикте күндүзгү бөлүмдө 83, сырттан окуу бөлүмүндө 86 студент билим алууда.

Студенттерди окутууда «Жогорку математика жана математиканы окутуунун усулу» кафедрасынын 12 окутуучусу үзүрлүү иштеп келүүдө. Алардын ичинен п.и.к., профессор С.М.Мадраимов, ф-м.и.к., доцент Д.Турсунов, ф-м.и.к., доцент А.Осмоналиевдер билим берүүдө.

 

 

540203 «Информатика» адистиги

Билим берүү мекемелерин лицензиялоо жана аттестациялоо боюнча Мамлекеттик инспекциянын чечими (протокол № 3-1- 05.04.2005.) менен окуу ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук алган. №288 лицензияга №6 тиркеме, каттоо номери 1-211.

Окуу жайын аяктаганда берилүүчү билим деңгээли: жогорку жана квалификациясы: «Информатика мугалими».

Окуу формасы: Күндүзгү 5 жыл, сырттан 6 жыл.

Азыркы мезгилде бул адистикте күндүзгү бөлүмдө 138, сырттан окуу бөлүмүндө 202 студент билим алууда.

Студенттерди окутууда «Информатика жана жаңы маалыматтар» кафедрасынын 18 окутуучусу үзүрлүү иштеп келүүдө. Алардын ичинен ф-м.и.к.,доцент Ж.Жээнтаева, ф-м.и.к., доцент М.Өскөнбаев, ф-м.и.к., доцент Т.Асылбеков,  ф-м.и.к., доцент  Т.Осмоноалиевдер билим берүүдө.

 

550200 «Математика» адистиги

Билим берүү мекемелерин лицензиялоо жана аттестациялоо боюнча Мамлекеттик инспекциянын чечими (протокол № 09/2, 22.07.2013) менен окуу ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук алган. №50 лицензияга №4 тиркеме, каттоо номери III-136.

Окуу жайын аяктаганда берилүүчү билим деңгээли: жогорку «бакалавр» жана квалификациясы: «Математика ».

Окуу формасы: Күндүзгү 4 жыл, сырттан 5 жыл.

 

 

550200 «Информатика» адистиги

Билим берүү мекемелерин лицензиялоо жана аттестациялоо боюнча Мамлекеттик инспекциянын чечими (протокол № 09/2, 22.07.2013) менен окуу ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук алган. №50 лицензияга №4 тиркеме, каттоо номери III-136.

Окуу жайын аяктаганда берилүүчү билим деңгээли: жогорку «Бакалав» жана квалификациясы: «Информатика».

Окуу формасы: Күндүзгү 4 жыл, сырттан 5 жыл.

 

 

Квалификациялык мүнөздөмөсү

 

1. Кыргыз Республикасынын 29 декбарь 2000 ж. № 752/1 буйругунун негизинде 540203 Информатика адистигинин квалификациясы бекитилген. Толук жогорку билимдуу "Информатика мугалими” квалификациясынна ээ болот. Окуу мооноту кундузгу болуму учун 5 жыл. Ал эми сырттан окуу болумундо 6 жыл.

 

Информатика мугалими билиши керек:

 • Окутуу жана тарбиялоо процессинин манызын, алардын психологиялык негиздерин;
 • Мурдагы жана азыркы тарбиялык жана билим беруучулук системасын, педагогикалык изилдоолорду, изилдоонун методдорун жана алардын мумкунчулукторун уюштуруунун жалпы суроолорун, изилдоонун жыйынтыктарын жалпылоонун жолдорун;
 • Мугалимдин чеберчилигин жакшыртуунун жолун жана озунузу жакшыртуунун жолдорун;
 • Дидактиканы(предметтин);
 • Илимдердин системасында информатиканын ролун жана ордун, информатиканын фундаменталдык жана прикладдык мунозун тааныйт;
 • Информатиканын онугуу тарыхынын негизги этаптарын жана анын онугуусунун негизги заманбап тенденциялары жонндо элестуусуну ээ;
 • Информатика боюнча сабактын турдуучо уюштурулган формаларын;
 • Мектеп окуу пландарынын, программаларынын жана окуулуктарынын мазмунун жана структурасын;
 • Мамлекеттик билим беруу стандартында орнотулуучу информатика боюнча  окуучуларды даярдоонун мазмунунун жана структурасынын минимимуна талаптар;мектеп информатика курсунун жекелик методикаларынын суроолору;окутуунун жаны технологияларын, мектеп курсунун негизги темаларын уйротууго турдуучу мамилелер;
 • оз алдынча иштин кондумдорун
 • ЖКдин структурасын жана архитектурасын, негизги операциондук системаларды, компьютердик инструменталдык каражаттар, информацияны компьютердик иштетуунун методдору.

                                   

Информатика мугалиминин билгичтиги

-озунун педагогикалык ишмердуулугун уюштуруу жана анализдоо, проектирлоо, конструкциялоо;

-мектептин окуу планы менен тиешелештикте жана анын стратегиясынын негизинде окуу сабагын пландаштыруу;

-  материалды баяндоонун ( айтып берүүнүн ) удаалаштыгын жана предметтик башка дисциплиналар менен дисциплиналар аралык байланышын камсыздоо;

- программанын тиешелеш разделдерин жана темаларын уйротуудо кобуроок  сабакты окуутунун ар турдуу формалары боюнча иштеп чыгуу жана аткару;

-Информатиканы окутуунун технологиясын тузуу учун тиешелеш окуу каражаттарын тандоо жана колдонуу;

-Мектептин информатика курсунун окуу жана окуу- усулдук адабияттарын анализдоо жана программалык материалдын оздук баяндалышкы тузуу учун колдонуу;

- Окуучулардын окуу ишмердуулугун уюштуруу анын жыйынтыктарын баалоо жана аны башкаруу;

-предмет боюнча окуучулардын билиминин обьективдүүдиагностикасынын негизги методдорун колдонуу жана диагностиканын берилгендерин эсепке алуу менен окутуу процессинде корректиравка киргизуу;

-Сервистик  програмаларды, прикладдык программалардын пакетин жана окуу-усулдук материалдарды даярдоо учун жекелик компьютердин инструменталдык каражаттарын колдонуу, компьютерди колдонуу менен сабакты откорунун усулуна ээ болуу;      

-окутуунун максатына  жетуу учун ылайыктуу окуу чойронун тузуу жана колдоо; - -

-окуучулардын кызыгуусун жана    окутуунун мотивациясын онуктуруу, тескери байланышты калыптандыруу жана колдоо

- Информатика кабинетин жасалгалоо жана лабороториялык иштерди жургузуу; окуу тарбиялык иштерди пландаштыруу, уюштуруу жана откоруу, окуучуларда жаратылыштын кубулуштары    жана процесстеринде илимий элестоолорун калыптандыруу.

 

 

Дистанттык билим берүү боюнча иш планы

 

Ош гуманитардык педагогикалык инсититутунун математика жана компьютердик технологиялар факультетинин адистиктери 2012-2013 – окуу жылында балондук системасына өткөрүлгөн.  Балондук системасынын окуу процесси студенттер үчүн ынгайлуу шарттарды түзүп берет. Балондук системада ар бир студент бир семестрде 30 кредиттик саат топтошу керек, башкача айтканда, бир курста 60 кредиттик саат топтошу керек. Балондук система Европа мамлекеттеринде 1999 жылдан колдоно баштаган. Азыркы мезгилде 46 Европа мамлекеттери Балондук деклорациясына көл коюшкан. Кыргыз республикасынын билим берүү схемасы үч баскычтан турат:

1). Бакалавр академиялык даража- бул даражада студенттер 4 жыл ичинде дипломго ээ болушат. Бакалавр дипломуна «Бакалавр-математика» жана «Бакалавр информатик» деген академиялык даража берилет. Диплом алган студенттер мектептерге барып иштей алат;

2) Магистратура-  бакалавр академиялык даражадагы диплом менен магистраурага тапшырууга болот. Анда эки жыл окуу жүргүзүлөт жана окуунун жыйынтыгында магистр дипломуна ээ болушат.

3) Аспирантура- магистр дипломуна ээ болгондон кийин аспирантурада 3 жыл окуу жана изденуу иштери алып барылат. Изденуу иштеринин жыйынтыгында илимдин кандадаты деген наамга ээ болушат. 

 

 

ПРОГРАММАНЫН МАЗМУНУ

            Ош гуманитардык педагогикалык институтунда «Бакалавр программасы» боюнча даярдыктар көрүлүп келуудо. Бакалавр даражасынын даярдоодо маалыматтар технологиясы биринчи орунда турат. Себеби студенттер үчүн компьютердик технологиялар толугу менен иштеши керек. Анда окутуучулардын лекциялык, практикалык, лабораториялык материалдары электрондук варианта болушу керек башкача айтканда компьютерге киргизилген болушу керек. Студенттер  каалаган мезгилде окутуучулардын лекциялары менен танышууга шарт тузулушу керек.

            Окуу процессин журушун координатор (декан,  окуу иштери боюнча проректор) көзөмөлдөйт, ал эми уюштуруу офис регистрге жуктолот (методист, зам.декан).

            Окуунун уюштуруу эрежелери  үч режимден турат:

 • базалык окуу планы;
 • жумушчу окуу планы;
 • жекече окуу планы;

Балондук окутуу системасында кредиттик сааттар боюнча иш алып барылат. Алар томондогудой:

 

 • 1 кредит – 36 саат;
 • 1 семестрде – 1080 саат;
 • 1 академиялык саат – 50 мүнөт;
 • 1 жылда 60 кредит болушу керек;
 • 1 семестрде 30 кредит топтошуу керек;
 • 1 жылда 32 жума окуу жүргүзүлөт.

Ар бир студентке жекелик окуу пландары берилет, бюджетте окуп жаткан студенттер 60 кредит топтошу керек. Ал эми келишимдик негизде окуп жаткан студенттер үчүн 45-60 кредит топтошуу зарыл. Андан сырткары 100 студентке 1 академиялык консултант болушу белгиленген. Ар бир адистикте бир тайпанын саны 10 студенттен 25 студентке чейин болушу мүмкүн.

 

САБАКТАРДЫН ТАРТИБИ

Факультеттин курамында 2 кафедра эмгектенип, окуу жуктору 0,5 ставкадан 1,7 ставкага чейин пландаштрылган. Факультеттин кундузгу болумундо 14 тайпа окуп, алар учун окуу планнын негизинде окуу жадыбалдары тузулуп, окуу маалымат департаментинин башчысы менен макулдаштырылып, окуу иштер боюнча проректор тарабынан бекитилген.

            Окуу планынын негизинде окуу процессинин графиги тузулуп, ошол графиктин негизинде окуу процесси уюштрулат.

            2013-2014 окуу жылына карата факультеттин окумуштуулар кенешинин иш пландары, факультеттин жалпы иш планы, профсоюз уюмунун, кыздар кенешинин, тарбиялк иштер боюнча декандын орун басарынын, окуу усулдук  кенештин, жаш комдун иш пландары тузулуп, факультеттин окумуштуулар кенешинин №1 токтому менен бекитилет.

Факультеттин бардык структуралары жогорудагы пландардын негизинде иш алып барышат.


 


 шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro