Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун официалдуу сайты
» » » Кыргыз-Россия факультети
22 декабрь 2012
11 570

Кыргыз-Россия факультети

                         Кыргыз – Россия  факультетининтарыхы

 

Кыргыз-Россия факультети 2003-жылы 23-июлда Санкт-Петербург мамлекеттикуниверситетинин,  А.И. Герцен атындагы Россия мамлекеттикпедагогикалыкуниверситетижанаА.Мырсабековатындагы Ош гуманитардык – педагогикалык институтунун жогоркуокуу жайлар ортосундагы кызматташуу келишими боюнча ОГПИнин Окумуштуулар Кеңешинин № 07.02. 110 § 2 (№ 5 чечим  5.5.пункт) чечиминин негизинде ачылган.

          Факультет ачылган күндөнбаштапөндүрүшкө зарыл кадрлардыдаярдооишиндеөзүнүнордун, багытынаныктапалды. Жогорудааталган Россия Федерациясынынжогоркуокуужайларыменен катар Кытай Эл РеспубликасынынШаньсипровинциясындагыБо-Ай Си Ань Эл аралык институту (10.10.2008-ж.) Синьзян Уйгур автономиялыкРеспубликасынын /рүмчү шаарындагыСиньзянпедагогикалыкуниверситеттери (30.06.2009-ж.) мененбилимберүү, маданият, илим-изилдөөбагытындадостук, кызматташтык, өнөктөштүк мамилелердиөнүктүрүү максатындакелишим түзүп, эл аралыкбайланыштардычыңдоодо.

          Жогорудааталганкелишимбоюнчаучурдастуденттерибиз (2009-жылдын сентябрынан 2010-жылдын июлуначейин ) жанабирокутуучу КЭР  /рүмчү шаарындагыСиньзянпедагогикалыкуниверситетиндестажировкада жүрүшөт.

          Россия Федерациясынын Ош шаарындагыгенералдыкконсулдугу, «Русский мир», ЮСАИД, ЮНИСЕФ, Сорос-Кыргызстан, АБР, ФПОИ, «Балдардыкоргойлу» (Англия), «Инсан-Лейлек», «Таалим» ж.б. коомдукфонддорменен катар республикабыздынЖОЖдору, чет өлкөлүк алдыңкыокуужайлар, билимберүү жаатындагыфонддор, уюмдармененбайланыш түзүп, натыйжагабагытталганэмгекаркылуууламалдыгаилгерилөөменениш жүргүзүүдө.

          Факультет ачылган күндөн 2008-жылга чейинУнгефухт Надежда Константиновна декандыккызматтыаткарса, 2008-жылдын апрелинен 2010-жылдары доцент ЖороевТашболотАбдыкаимовичэмгектенген, 2010-жылдан тартып педагогика илимдеринин кандидаты Даминова ИнабатДаминовнаиштепкележатат.

          Кыргыз- Россия факультетиндеКыргызРеспубликасынынжогоркукесиптиктолукбилимберүүнүнмамлекеттикстандартыныннегизиндежалпыбилимберүүчү ортомектептер үчүн төмөнкү адистиктердегимугалимдердаярдалат:

Адистик: 540301 «Кыргыз тили жанаадабияты»,

Квалификация: Кыргыз тили жанаадабиятыокутуучусу,

Адистик: 540303 «Орус тили жанаадабияты»,

Квалификация: Орус тили жанаадабиятымугалими,

Адистик: 540304 «Чет тили, кытай тили»,

Квалификация: кытай тили мугалими.

Факультеттинкызматыжанамилдеттери

 

Факультеттин деканаты окуу,усулдук. илимийиштерди, кафедралардын

уюштуруучулукишмердүүлуктөрүн координациялайт, көзөмолдөйтжанауюштурат.

Факультеттинишмердуулугугоокутууучулардынокуу-усулдукжанауюштуруучулукиштериндегибилимберүүнүнсапатынжаначыгармачылыкактивдүүлүктү стимулдаштыруугабагытталганжогоркуокуужайддындидактикасындагыалдынкыилимий, педагогикалыкжетишкендиктердинбайланышыништепчыгуугабагытталган.

Факультеттинкызматкерлерибилимберүү мекемеситндестуденттердижанаугуучулардыкомплекстөөпроцессинекатышат, жогоркуокууужайыначейинкидваярдыкты жүргүзүү үч үн эл арасында, мектттепокуучуларынынарасындаиш-чараларды жүргүзөт.

Факуультеттердинкызматкерлеристуденттерменендайымакызматташтыктаболуп, алардынкөйгөйлөрумененсуроо-талаптарынаөзучурундажоопкайтарыптурат.

      Факультет тин жетекчилигиокууупландарымененокуупроцесининграфиктерин түзүүгөкатышып, аныпрофессордук-окутуучулук курам мененстуденттердинсакташын күзүмүлгү алыптурат

     Факультет тин жетекчилигиОГПИнинокуу-маалыматдепартаменимененбиргеликтеМамлекеттикстандарттынталаптарынаылайыкокууустандарттарынжанарегламантеттерди (окуупрограммалары, пландар, расписание, кабылалуушарттарыж.б) иштепчыгатжанабекитет.

Факультеттинжетекчилигибилимберүү процессинкамсызкылуучуокуу-усулдукматериалдардыдаярдоону, рецензиялооонужанабасмаданчыгаруунукоординациялайт

Факултеттин деканы окуу-усулдук,уюштуруучулукиштербоөнча,ошондой эле персоналдардытандоомаселесибодюнчаОГПИнинректорунасунушкылат.

Адистиктерге даярдоодо окутуучулар жамаатынатыйжаны көздөгөн, билимдипрактикада, социалдыктурмуштаколдонууга мүмкүнчүлүк бергенокутуунунзаманбапыкмаларынколдонуунуколгоалышкан. Көпчүлүк окутуучуларбилимберүү тармагындагы Эл аралыкжанаАтаМекендикдолбоорлордонөтүшүп, инновациялык, интерактивдүү методдордубилимберүү процессиндепайдаланышат. «Жарандыкбилимберүү», «Толеранттуулук», «Гендердик», «Сынчылойломдуөстүрүү», «Инклюзивдик», «Сапаттуубилим» долбоорлорунөздөштүргөнокутуучулар дүйнөлүк билимберүү ыкмаларынөзүбүздүн мамлекетибиздинөзгөчөлүктөрүнөыңгайлаштырып, билимберүү айдыңынанарттакалбайэмгектенишүүдө. Натыйжадабизденбилималыпжатканстуденттержогоркуокуужайлараралык, регионалдык, шаардыкокуужайларарасындаөткөрүлгөнолимпиадалардынбайгелүү орундарынататыктууболушууда.

          Айрым окутуучулар Билим берүү жанаилимминистрлигининөкүлдөрү, Кыргызстандагы алдыңкы окуу жайлардын окутуучулары менен биргеликте педагогикалык адистиктер боюнча жогорку окуу жайлардын мамлекеттик стандарттарын түзүүгө катышып жатат. Ошондой эле КыргызРеспубликасынынБилимберүү жанаилимминистрлиги, Азия өнүктүрүү банкы, № 0020 KCZ (SF)  гранты PIHZ (Жаңы Зеландия) мененбирдикте «АБУ Консалт -Берлин» (Германия) компаниясыКыргызРеспубликасындагы «Билимберүүнүнэкинчидолбоору» жалпыбилимберүүчү 5-9-класстар үчүн куррикулумду, билимберүү сапатынбаалоо, окуукитептеринжанаокууматериалдарыништепчыгуугакатышышты.

                Студенттергебилимберүүдөокутуучуларыбызокутуунунзаманбаптехнологияларынаганакөңүл бурбастан, студенттербилималганфизикалыкчөйрөнүн ыңгайлуулуктарына, заманталабынажоопберүүсүнө да көңүл бурушат.

Кыргыз тили жанаадабиятыадистигинде: «Мамлекеттиктил» каанасы, «Айтматовтаануу» борбору,  « Рух» борбору,  «Кыргызтилинокутуунунусулу» каанасы, «Кыргызадабияты» каанасы.

Орус тили жанаадабиятыадистигинде: «Орустилининпрактикалык курсу» каанасы, «Медиа» борбор, «Россиятаануу» борбору, «Орустилинокутуунунусулу».

Кытай тили адистигинде: «Кытай тили» каанасы, «Кытаймаданияты» каанасыиш жүргүзүпкелүүдө.

 

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

Мурунку 1 2 3 Кийинки
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro