Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун официалдуу сайты
» » » Гуманитардык факультети
15 январь 2019
1 465

Гуманитардык факультети

  

Факультеттин девизи:      

«Көөнөрбөс  билим,  татыктуу тарбия, жигердүү эмгек»

 

 Билим берүү жана социалдык тармактарга жогорку профессионалдуу терең теориялык жана практикалык билимге ээ болгон жогорку маданияттуу англис тили жана тарых адистиктери боюнча мугалимдерди жана социалдык кызматкерлерди даярдоо.

 

            Гуманитардык   факультет   ректордун  №114 §5  буйругу  менен  28-августа  1997-жылы  түзүлгөн. Факультетте  жогорку  билимдүү  адистерди  даярдоо    Кыргыз Республикасынын мамлекеттик  билим  берүү  стандартынын   №042 мамлекеттик  лицензиясынын  негизинде  иш жүргүзүлөт.

                    Гуманитардык факультет 1997-жылы түзүлүп, 17 жылдын аралыгында факультетти 5 декан жетектеген. Атап айтсак 1997-1999-жылга чейин  Н.К.Унгефухт ОГПИнин доценти, 1999-2006-жылга чейин Ж.А.Адилбаев тарых илимдеринин кандидаты, доцент, 2006-2009-жылга чейин Э.А.Авазов тарых илимдеринин кандидаты, доцент, 2009-2011-жылга чейин Б.Б.Зулуев педагогика илимдеринин кандидаты, доцент, ал эми        2011-жылдан тартып, учурда факультетти философия илимдеринин кандидаты, доцент Туруснмамат Абжалов  жетектейт. Факультетте 1996-жылы укук таануу адистиги боюнча студенттер кабыл алынган. Ал эми 1998-жылы тарых адистиги боюнча 1999-жылы англис тили мугалими адистиги боюнча 2007-жылы социалдык иштер адистиги боюнча студенттер кабыл алынган. Бүгүнкү күндө факультетте 3 кафедра ишмердүүлүгүн жүргүзөт.

 

 

Жогорку адистиктерди даярдоодогу  кафедралар:

  • «Тарых»,
  • «Социалдык иштер жана коомдук илимдер»,
  • «Англис тили жана аны окутуунун усулу»

     Факультетте  Кыргыз Республикасынын жогорку билимдүү адистерин даярдоо боюнча мамлекеттик стандарттарынын  негизинде төмөнкү кесиптер боюнча адистер даярдалат:

  • 540200 Социалдык иш жүргүзүү
  • 550400 Социалдык-экономикалык билим берүү (Тарых)
  • 550300 Филологиялык билим берүү (Англис тили)

Атайын орто билим

  • 050303 Чет тили
  • 32002 Башкарууну документтик камсыздоо жана архив жүргүзүү

 

 

          Факультет ОГПИнин окуу илимий жана администрациялык структуралык бөлүгү болуп саналат жана «Тарых», «Англис тили», «Социалдык иштер» адистиктери боюнча кесиптик жогорку билим берүү программасын ишке ашырат жана ага шайкеш илимий изилдөөчүлүк ишмердүүлүктү  жүргүзөт.

           Орто кесиптик билим берүүнүн укуктук негиздери болуп,  «КР билим берүү жөнүндөгү» мыйзамы, «КР орто кесиптик билим берүү жөнүндөгү  жобосу» жана ОГПИнин Уставы эсептелинет. Быйылкы окуу жылына КР билим берүү жана илим министрлигинин уруксаты менен башталгыч класстарда чет тили  мугалими адистиги боюнча, негизги орто билим жана орто билимге ээ болгон 149 абитурент кабыл алдык. Кабыл алынган студенттер келишимдик негизде билим алышат. 

 Факультеттин ишмердүүлүгү окутуучулардын окуу-усулдук жана уюштуруучулук иштериндеги билим берүүнүн сапатын жана чыгармачылык активдүүлүктү стимулдаштырууга багытталган жогорку окуу жайдын дидактикасындагы алдыңкы илимий, педагогикалык жетишкендиктердин байланышын иштеп чыгууга багытталган.

 Факультеттин кызматкерлери билим берүү мекемесинде студенттерди жана угуучуларды комплектөө процессине катышат, жогорку окуу жайына чейинки даярдыкты жүргүзүү үчүн эл арасында, мектеп окуучуларынын арасында факультеттин планы боюнча кесипке багыт берүүчү иш-чараларды жүргүзөт.

 Факультеттин кызматкерлери студенттер менен дайыма кызматташтыкта болуп, алардын көйгөйлөрү менен суроо-талаптарына өз учурунда жооп кайтарып турат.

 Факультеттин жетекчилиги окуу пландары менен  окуу процессинин графиктерин түзүүгө катышып, аны профессордук-окутуучулук курам менен студенттердин сакташын контролдоп турат.

 Факультеттин жетекчилиги окуу бөлүмү менен биргеликте Мамлекеттик стандарттын талаптарына ылайык окуу стандарттарын жана регламенттерди (окуу программалары, пландар, жадыбал, кабыл алуу шарттары ж.б.) иштеп чыгат жана бекитет.

 Факультеттин жетекчилиги билим берүү процессин камсыз кылуучу окуу-усулдук  материалдарды даярдоону, рецензиялоону жана басмадан чыгарууну координациялайт.

 Факультеттин деканы окуу, усулдук, уюштуруучулук иштер боюнча, ошондой эле персоналдарды тандоо маселеси боюнча ректорго сунуш кылат.

-Жогорку билим берүү аркылуу инсандардын интеллектуалдык, маданаий жана адептик өнүгүүгө болгон керектөөлөрүн канааттандыруу;

-Аталган адистиктер боюнча жогорку билимге ээ квалификациялуу илимий педагогикалык адистерди даярдап чыгаруу;

-Студенттердин атуулдук позицияларын, эмгекти сүйүү, жоопкерчилик, өз алдынчалуулук жана чыгармачылык активдүүлүгүн канааттандыруу;

-Коомдун адептик, маданий жана илимий баалуулуктарын сактоо жана байытуу

-Коомчулуктун арасында билимдерди жайылтуу жана мамлекеттин интеллектуалдык потенциялын жогорулатууга салым кошуу

 

Факультеттин деканы,

ф.и.к., доцент  Абжалов Турсунмамат  Абжалович

 Декандын окуу иштери боюнча орун басары,  магистр, Колбаева Замира Исабаевна

Декандын илимий иштери боюнча орун басары, магистр Эргешова Бурул

Декандын тарбия иштери боюнча орун басары  Молдоева Ыкыбал Илязовна

Кесиптик кошундун търайымы Мурзабекова Ч.К

Окуу иштери боюнча инспектору Колдошева Айнуска

Жаштар комитети търагасы Шерматов Т

Англис тили боюнча  тайпалар

Социалдык иш жүргүзүү адистиги боюнча тайпалар

Тарых  адистиги боюнча тайпалар

 

АТАНДАШ АДИСТЕРДИ ДАЯРДОО СИСТЕМАСЫ:

 Мамлекеттик стандарттар

Окуу  пландары жана программалары

Материалдык база жана каржылоо

Квалификациялык талаптар

Атаандаш адистерди даярдоо процесси

Даярдоонун сапаты

Эмгек базары

Профессордук-окутуучулук курамы

Квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо

Окутуучунун модели

Илимий-изилдъъ иштери

Аттестация

озун озуаттестациялоо

Окутуучу ата-эненин

жана билим алып жаткандын къз-карашы менен

Окуп жаткандар

Билим алып жаткандарга эмгек базары  тарабынан коюулуучу талаптары

Салыштырма механизми

 

Окуу процессин уюштуруу

 

Факультеттин окуу процесси деканат тарабынан түзүлгөн төмөнкүдөй иш пландардын негизинде көзөмөлдөнөт жана уюштурулат:

·        Жаңы окуу жылына карата  иш-чаралардын планы;

·        Факультеттин иш пландары;

·        Факультеттин Кеңешинин иш планы;

·        Факультеттин окуу-усулдук кеңешинин иш планы;

·        Факультеттин илимий иштеринин планы;

·        Факультеттин тарбиялык иштеринин планы;

 

Окуу жылынын башынан бери окутуучулардын окуу жүктөмдөрүнүн тарификациясына тактоолор киргизилгендиги, тайпаларда окуу ишин жакшыртуу максатында деканаттын жолугушуулары системалуу өткөрүлүп тургандыгы деканаттын документациясында так көрсөтүлгөн.

Биринчи курстун студенттерин факультеттин жана институттун ички окуу эрежелери  менен тааныштыруу иштери жолго коюлган.

Деканат тарабынан практикалардын жүрүшү реалдуу түрдө көзөмөлгө алынып, институттун практика башчысы менен бирге практиканттардын сабагына катышуу, усулчулардын ишмердүүлүгүн координациялоо сыяктуу иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлгөн.

Деканат консультациялардын, зачет жана экзамендердин жүрүшүн, окутуучулардын отчеттук-учеттук документациясын, сабактардын көргөзмө материалдарын такай көзөмөлдөөгө жетишкен. Натыйжада кафедралардагы тесттик материалдардын маалымат банкы жаңыланган, кафедралардын жасалгалары окуу процессинин жана адистиктин спецификасына ылайыкталып жасалгаланган.

Учурда «Бакалавр» жана «Дистанттык» окуу системасында окуу процесси жүрүп жатат. Ошону менен бирге окуу процессин башкарууну компьютердик AVN системасы аркылуу жүргүзүү колго алынууда.

Кафедраларда өз ара сабактарга катышуунун, ачык сабактардын графиктери түзүлгөн жана график боюнча сабактарга катышуу үзгүлтүксүз жүрүп турат. Өз ара сабактарга катышуу журналдарына катталган, токтомдору тиркелген.

Студенттердин өз алдынча иштөөсү боюнча  тиешелүү жумуштар аткарылууда.

Кафедраларда  курстук иштерди коргоо, рецензиялоонун абалы жакшы. Курстук иштердин мазмуну, структурасы, көлөмү жөнүндө семинарды өткөрүү жолго коюлган.

  

 Факультеттин билим берүү ишмердүүлүгү

               Факультет билим берүү ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин №42 мамлекеттик лицензиясынын негизинде ишке ашырат. Факультетте  2012-жылдан жогорку билим берүүнүн 3 багыты боюнча бакалавриат (4 жыл) программасы ишке ашырылган.

Факультеттин профессордук-окутуучулук курамынын илимий изилдөө иштеринин багыты

Илимий  педагогикалык – кадрларды даярдоо

         Гуманитардык  факультетте 32  мүчөдөн турган  профессордук -окутуучулук  жамаат   эмгектенет. Алардын  ичинде тарых илиминин доктору профессор 1, т.и.к  3,   п.и.к.-1, философия илимдеринин кандидаттары- 2, социология илимдин кандидат 1, улук окутуучулар 6,  магистрлер 10, окутуучулар 5, эмгектенет. 

     Илимий - усулдук семинарлар, окуу процессин уюштуруу

Факультетте акыркы эки жылдын ичинде илимий методикалык семинарларды уюштуруу салтка айлана баштады. Атап айтсак, окутуунун жаңы технологияларын пайдаланып сабак өтүү маселеси профессордук-окутуучулук курамдын эң негизги милдеттеринин бири катары белгиленген. Өткөн окуу жылында кафедралардын окутуучуларынын демилгеси менен бир топ окутуу борборунун тренерлеринин жардамында «Окутуунун интерактивдүү усулдары» аттуу темада бир нече ирет тренингдер өткөрүлгөн.

 

 ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАР.

          Факультет кол коюлган келишимдердин негизинде төмөндөгү жогорку окуу жайлар менен кызматташат.

Ø Санкт-Петербург мамлекетинин психология жана социалдык иштер институту

Ø Урал мамлекеттик педагогикалык университети

Ø Пермь мамлекеттик педагогикалык университети

Ø Кемерова мамлекеттик университети

Ø Борбордук Азиядагы Америка университети

Ø Тынчтык корпусу

Ø Кастамону университети

Ø Шадринск мамлекеттик педагогикалык университети

Факультет Россия Федерациясынын ЖОЖдору менен байланыштарды чыңдоо максатында 2015-жылдан бери «Единство» Эл аралык фонду менен тыгыз иш алып келе жатабыз.

 Факультетте өткөрүлгөн жана пландаштырылган тарбиялык иштердин негизги багыттары төмөнкүлөр:

-Студенттерди коомдук ишмердүүлүккө жана массалык саясий иштерди активдүү  алыпбарууга үйротүү.

-Жаштардын жашоо ишмердүүлүгүнүн коопсуздугу жөнүндөгү жана нравалык- эстетикалык, саясий-экономикалык, маданий билим денгээлин жогорулатуу.

-Студенттерди жалпы адамзаттык руханий баалуулуктарга жана сергектик жашоо образына тарбиялоо.

-Студенттердин өзун-өзү башкаруусунун өнүгүүсүнө кенири түрдө көмөктөшүү.

-Студенттерди-  келечек  ээлерин гумандуу инсан катары калыптандыруу, алардын аң-сезимин азыркы коомдогу өнүгүүнүн талаптарына ылайык калыптандыруу.

Негизинен кураторлордун планында төмөнкү маселелер каралган:

-         Окууга студенттердин катышуусу жана жетишүүсү;

-         Жүрүм-түрүм эрежелерин жана коомдук тартипти сактоо;

-         Келишимдик акыларды төлөөма селеси;

-         ОГПИде өткөрүлгөн ишчараларга активдүү катышуу.

-         Жатаканаларда иш алып бару жана социалдык маселелерин жакшыртуу

-         Дуйнөдө жана республикада болуп жаткан саясий-экономикалык абалды талкуулоо.

1.     Факультеттин тайпаларынын старосталары менен делегаттары чогулуш өткөрүлүп, жаштар комитетине шайлоо өткөрүлүп  курамы бекитилет.

2.     Кураторлордун жылдык тарбиялык иш планы менен таанышып, бекитилет.

3.     Жаштар комитетинин жана алардын  мүчөлөрүнүн жылдык иш планы бекитилет.

Факультетте өткөрүлгөн жана пландаштырылган тарбиялык иштердин негизги багыттары төмөнкүлөр:

-Студенттерди коомдук ишмердүүлүккө жана массалык саясий иштерди активдүү  алыпбарууга үйротүү.

-Жаштардын жашоо ишмердүүлүгүнүн коопсуздугу жөнүндөгү жана нравалык- эстетикалык, саясий-экономикалык, маданий билим денгээлин жогорулатуу.

-Студенттерди жалпы адамзаттык руханий баалуулуктарга жана сергектик жашоо образына тарбиялоо.

4.     Кураторлордун жылдык тарбиялык иш планы менен таанышып, бекитилди.

5.     Жаштар комитетинин жана алардын  мүчөлөрүнүн жылдык иш планы бекитилди.

 

   

 

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro