Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун официалдуу сайты
» » Орто кесиптик билим үчүн кабыл алуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ
4 июль 2016
20 410

Орто кесиптик билим үчүн кабыл алуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

 

2016-2017-окуу жылына Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун атайын орто кесиптик билимине студенттерди кабыл алуунун

 

ЭРЕЖЕЛЕРИ


Бул Эрежелер «Билим берүү жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2004-жылдын 3-февралындагы «Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку жана орто билим берүү уюмдарынын билим берүү ишмердүүлугүн жөндөө жана укуктук ченемдик актыларды бекитүү жөнүндөгү» № 53 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүү уюмдары жөнүндөгү»  Жобого   ылайык иштелип чыкты. 2012-жылдын 4-июлу № 470

 

1. Жалпы жоболор

1.1.          Бул Эрежелер Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун  атайын орто кесиптик билимине (мындан ары ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине) абитуриенттерди студенттикке кабыл алууну жөнгө салат. Бул кабыл алуу тартиби менен жөнгө салынбаган маселелер ОГПИ тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз алдынча чечилет.

1.2.          ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине Кыргыз Республикасынын жарандары негизги орто жана жалпы орто билимдери бар адамдар кабыл алынат.

1.3.   Кыргыз Республикасынын жарандары эгер бул деңгээлдеги билим алар тарабынан биринчи жолу алынып жатса, конкурстук негизде мамлекеттик билим берүү стандарттарынын чегинде акысыз орто кесиптик билим алууга укуктуу.

1.4.          ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кабыл алуу конкурстук негизде ишке ашырылат. Конкурстун шарттары жарандардын билим берүү жаатындагы укуктарын сактоо кепилдикке алынып, алардын айрыкча жөндөмдүүлөрү менен кесиптик орто билимди өздөштүрүүгө даярдыктары бар жарандарды эсепке алууну камсыз кылат.

1.5.          Республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен студенттерди окууга кабыл алуунун саны Кыргыз Республикасынын  өкмөтүнүн Мамлекеттик заказы тарабынан аныкталуучу контролдук сандардын негизинде Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан белгиленет.

1.6.     I, II группадагы майып жарандардын, жеңилдиктери жана гарантиялары боюнча согуштун катышуучуларына жана согуштун майыптарына теңдештирилген адамдардын, бала кезинен майыптардын, майып балдардын, айылдык жаштардын жана Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелбеген кыргыз улутундагы адамдардын, ошондой эле жетим балдардын жана ата-энесинин кароосунан ажыраган балдардын ичиндеги жарандарга жыл сайын бюджеттик каражаттын эсебинен адистиктер боюнча кабыл алуу планынын (контролдук цифранын) чегинде квоталар берилет.

1.7. Адистиктери боюнча келишим (акы төлөө) негизинде кабыл алуу планын ОГПИнин атайын орто кесиптик билими окуучулардын контингентинин чегинде аныктайт жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашат.

1.8. ОГПИнин атайын орто кесиптик билими Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 5-ноябрындагы № 702 "Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү адистиктерине окутуунун нормативдик мөөнөттөрүн бекитүү жөнүндө" токтомуна ылайык тийиштүү адистиктер боюнча кесиптик орто билим берүү программаларын ишке ашыруунун шарттары бар болсо гана жарандарды окууга кабыл алуу жөнүндө жарыялоого укуктуу.

1.9. ОГПИнин атайын орто кесиптик билиминде башка мамлекеттердин жарандарын окутуу Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде, ошондой эле билим берүү уюмдары же жеке жарандар менен келишимдердин негизинде ишке ашырылат.

 

2. Кабыл алууну уюштуруу

2.1. Ушул Эрежелерге ылайык кабыл алуу үчүн ОГПИнин атайын орто кесиптик билиминин кабыл алуу Комиссиясы түзүлүп, анын төрагасы болуп окуу жайдын ректору шайланат. Кабыл алуу комиссиясынын ишинин ачык жана айкындуулугун төрага камсыз кылат. Кабыл алуу комиссиясынын курамына проректорлор, декандар, структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери кирет.

2.2. Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу планы аткарылышы, лицензияда белгиленген чектүү контингенттин, ошондой эле ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кабыл алуу боюнча ченемдик укуктук актылардын талаптарынын сакталышы үчүн жооптуу болот, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиялардын мүчөлөрүнүн милдеттерин аныктайт, алардын иш тартибин, кабыл алуучу жана апелляциялык комиссиялардын жарандарды кабыл алуу графигин бекитет.

2.3.      Кабыл алуучу сыноолорду уюштуруу жана өткөрүү үчүн кабыл алуу комиссиясынын төрагасы сынактык жана апелляциялык комиссиялардын курамдарын бекитет. Сынактык жана апелляциялык комиссиялардын ыйгарым укуктары жана иш тартиптери ОГПИнин ректору бекитүүчү алар жөнүндө жоболор менен аныкталат.

2.4. Кабыл алуу комиссиясынын ишин жана иш кагаздарын жүргүзүүнү, ошондой эле абитуриенттерди жана алардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) жеке кабыл алууну ОГПИнин ректору тарабынан дайындалуучу жооптуу катчы уюштурат. Кабыл алуу комиссияларынын жооптуу катчыларынын кандидатуралары Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашылат. Бир эле адам удаасы менен эки жылдан ашык жооптуу катчы боло албайт.

2.5. Кабыл алуучу комиссиянын курамы, ыйгарым укуктары жана ишинин тартиби ОГПИнин ректору бекитүүчү ал жөнүндө жобо менен аныкталат. Кабыл алуучу комиссиянын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бир жыл.

2.6. ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кабыл алууда кабыл алуу комиссиясынын төрагасы жарандардын билим берүү жагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген укуктарын сактоону, кабыл алуучу жана апелляциялык комиссиялардын ишинин ачык-айкындыгын, тапшыруучулардын жөндөмүн жана шыктарын баалоонун обөективдүүлүгүн, кабыл алуунун бардык этаптарында кабыл алуучу комиссиянын жетекчилигине жеткиликтүүлүктү камсыздайт

 

2.7. ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине өтүүгө арыз бергенде абитуриент төмөнкү документтерди тапшырат:

- паспортун же туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн;

- негизги мектепти бүтүргөнү жөнүндө күбөлүгүнүн же орто мектепти аяктаганы тууралуу аттестаттын түп нускасын же дубликатын;

- белгиленген формадагы медициналык маалымкатын;

- аскердик белетин же катталуу күбөлүгүн;

- керектүү сандагы сүрөтүн (3x4 - 6 шт.);

- эгерде тапшыруучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жеңилдиктерге талапкер болсо, ОГПИнин атайын орто кесиптик билиминде тийиштүү адистиктер боюнча окууга кандайдыр чектөөлөр бар болсо тапшыруучу башка документтерди да тапшырышы мүмкүн.

2.8. Окутуунун ар түрдүү формаларына жана келишим (акы төлөө) негизинде окууга түшкөн арыздар өз-өзүнчө бөлөк катталып, бөлөк эсепке алынат.

2.9.  Документтерди кабыл алуу:

- окутуунун күндүзгү формасына ошол жылдын 20-июнунан баштап 10-августуна чейин;

- сырттан окуу формасына ошол жылдын 15-июлунан баштап 25-августуна чейин.

2.10.  ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кабыл алуу эрежелерин жыл сайын иштеп чыгат, бекитет жана аларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмуна студенттерди кабыл алуунун тартибине  каршы келбөө жагынан  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашышат.

2.11. Чет өлкөлүк жарандар кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим тууралуу же башталгыч кесиптик билим тууралуу мамлекеттик документтерине эквивалентүү билими тууралуу документтерин көрсөтүшү керек.

Чет өлкөлүк жарандардын документтерине экспертизаны Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жүргүзөт. Билиминин тийиштүү деңгээли жөнүндө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги берген маалымкат болмоюнча чет өлкөлүк жарандар окууга кабыл алынбайт.

 

3. Кирүү сынактары

3.1.       ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кирүү үчүн башкы критерийлер болуп тапшыруучунун билиминин деңгээли жана жөндөмү эсептелет, аны текшерүү үчүн кирүү сынактары өткөрүлөт.

3.2.   Кирүү сынагын өткөрүү мөөнөтү:

- окутуунун күндүзгү окуу формасына – 2016-жылдын 20-июлунан баштап 20-августуна чейин;

- сырттан окуу формасына – 2016-жылдын 1-августунан баштап 25-августуна чейин.

Кирүү сынактары бланк менен тестирлөө, оозеки же жазуу жүзүндөгү экзамен, угуу, кароо ж.б. формаларда өткөрүлөт.

ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине тапшыргандар кирүү сыноолорун мамлекеттик же расмий тилде берүүнү тандап алууга укуктуу.

Кабыл алуунун тартиби, ошондой эле кабыл алуу комиссияларынын арыздарды кабыл алууну уюштуруу боюнча чечимдери, кирүү сыноолорун өткөрүүнүн расписаниеси, кабыл алуунун жыйынтыктары абитуриенттерге өз учурунда билдирилип турат.

3.3.   ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кабыл алуу эрежелеринде: сыноолордун саны (экиден кем эмес, бирок - төрттөн ашык эмес, сыноолордун бирөө - мамлекеттик жана расмий тил боюнча), аларды өткөрүүнүн формасы, предметтердин тизмеси, адистик боюнча профилдик предмети жана апелляцияларды кароонун тартиби аныкталат.

3.4.   Атайын билимин жана жөндөмүн текшерүүнү талап кылган адистиктерге (маданият, искусство, дене тарбия, архитектура ж.б. тармактагы адистиктер боюнча) окутууга кабыл алууда кошумча кирүү сынактары өткөрүлөт.

3.5.   Кирүү сыноолору (3.4-пунктта көрсөтүлгөндөн башкалары) негизги жалпы жана (же) жалпы орто билим берүү программаларына ылайык өткөрүлөт.

3.6.   Кирүү сыноолоруна себепсиз келбей калгандар, канааттанаарлык эмес баа алгандар ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кирүү конкурсунан чыгарылат.

3.7.   Бирдиктүү талаптардын аткарылышын, тесттик тапшырмалар (суроолор) боюнча сыноолордогу талаш маселелерди чечүү жана ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине тапшыргандардын укуктарын коргоону камсыздоо максатында кабыл алуу комиссиясында апелляциялык комиссия түзүлөт. Апелляциялык комиссиянын курамына билим берүүнү башкаруу органдарынын өкүлдөрү, сабактар боюнча педагогикалык кызматкерлер көз карандысыз эксперт катары киришет.

3.8.   Абитуриенттердин апелляция жөнүндө арыздары кирүү сыноолорунун жыйынтыгы жарыялагандан кийин бир сутканын ичинде берилет да, алар апелляциялык комиссия тарабынан арыз ээсинин катышуусунда бир күндүн ичинде каралат.

3.9.   Апелляцияны кароо кайра экзамен тапшыруу эмес. Апелляцияны кароонун жүрүшүндө кирүү сынагын тапшыруунун натыйжасы туура же туура эмес бааланганы гана текшерилет.

3.10.Кирүү сынагын кайра тапшырууга болбойт.

 

4. Студенттикке кабыл алуу

4.1.  ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине студенттикке кабыл алуу кирүү сынактары бүткөндөн кийин 2016- жылдын 25-августуна    чейин жүргүзүлөт. Сырттан окуу формасына – 2016- жылдын 30-августунан кеч эмес ишке ашырылат.

4.2.    Жакшы баа алса бюджеттик орундарга жана окутуу акысын төлөө менен келишим боюнча конкурстан сырткары кабыл алынчуулар:

- запаска бошотулган жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген жеңилдиктерди алууга укуктуу аскер кызматчылар;

- тоголок жетим жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар (ошол жылдын 1-октябрына карата 18 жашка чыга электер);

- ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, медициналык-социалдык экспертизанын корутундусу боюнча даярдыктын жана адистиктин тандаган багыты боюнча коождо окуса болуучу адамдар;

- тандаган коождогу багыттар жана адистиктер боюнча эл аралык жана республикалык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү (ошол жылы 1-3-орундарды алгандар), эгерде олимпиадалык сабак профилдик болсо.

4.3.    "Спорттун чеберлигине талапкер", "Кыргыз Республикасынын спортунун чебери", "Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спортунун чебери" спорттук наамдары бар спортсмендер мамлекеттик жана муниципалдык орто кесиптик билим берүү мекемелерине тапшырууда бюджеттик орунга жана окутуу акысын төлөө менен келишим боюнча орундарга артыкчылыктуу укукка ээ болушат.

4.4.    Олимпиада оюндарынын, дүйнөлүк чемпионаттардын жана Азиялык оюндардын чемпиондору жана призерлору дене тарбия жана спорт тармагындагы адистиктери даярдоо үчүн мамлекеттик жана муниципалдык орто кесиптик билим берүү мекемелеринде билим алуу үчүн сынаксыз (экзаменсиз, тестирлөөсүз жана маектешүүсүз) кабыл алынат.

4.5.    ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кабыл алуу билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтин түп нускасы боюнча ишке ашырылат.

4.6.    Конкурстун жыйынтыгы боюнча кабыл алуу тууралуу буйрук кирүү сынактарында топтогон баллын көрсөтүү менен ОГПИнин кабыл алуу комиссиянын маалымат тактасына жарыяланат.

4.7.     ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине кабыл алуу жөнүндө жыйынтык маалыматтарды берүүчү мөөнөттөр:

- бюджеттик каражаттын эсебинен окууга алуу - 1-сентябрга чейин;

- акы төлөп окуу үчүн - 15-сентябрга чейин.

4.8. Кабыл алуунун жыйынтыгы боюнча кабыл алуу комиссиясы 2016-жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине статистикалык отчет берүүгө, ал эми кабыл алуу бүткөндөн кийин - студенттерди кабыл алууну уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө отчетту берүүгө милдеттүү.

4.9. ОГПИнин кабыл алуу комиссиясынын ишин ОГПИнин Окумуштуулар кеңеши көзөмөлдөйт.

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro