Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун официалдуу сайты
» » Жогорку билим үчүн кабыл алуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ
4 июль 2016
13 102

Жогорку билим үчүн кабыл алуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

 

 

Ош гуманитардык-педагогикалык институтуна 2016-2017-окуу жылына жогорку билим үчүн

 

абитуриенттерди кабыл алуунун

 

ЭРЕЖЕЛЕРИ


I.                   Жалпы жоболор

Бул Эрежелер «Билим берүү жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде 2011-жылдын 21-майындагы №256 «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуу тартибине» жана билим берүү тармагындагы башка ченемдик актыларынын негизинде Ош гуманитардык педагогикалык-институтуна (мындан ары ОГПИ) абитуриенттерди кабыл алууну жөнгө салат.

 

1.1.            ОГПИге биринчи курска жалпы орто жана орто кесиптик билими бар жарандар кабыл алынат.

1.2.            Кийинки курстарга белгиленген үлгүдөгү аякталбаган жогорку кесиптик билими тууралуу академиялык маалымкаты же ар кандай баскычтагы жогорку кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар адамдар кабыл алынат. Тийешелүү адистиктердеги кийинки курстарга тийиштүү профилдеги орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар жарандар кабыл алынат. Орто кесиптик билимдүү адистиктеринин жана аларга ылайыктуу жогорку кесиптик билим берүүнүн багыттары жана адистиктери боюнча тизме КР ББ жана ИМи тарабынан бекитилет.

1.3.            Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан эгер бул деңгээлдеги билим  биринчи жолу алынып жатса, конкурстук негизде мамлекеттик билим берүү стандарттарынын чегинде акысыз (бюджеттик негизде) ОГПИден жогорку билим алууга укуктуу.  

1.4.            ОГПИде башка мамлекеттердин жарандарын окутуу Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген, эл аралык келишимдердин негизинде, ошондой эле билим берүү уюмдарынын ортосундагы же жекече жарандар ортосундагы келишимдердин негизинде ишке ашырылат.

1.5.            Чет өлкөлүк жарандар ОГПИнин кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын жалпы орто билими же орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик документине эквиваленттүү билими тууралуу документин көрсөтүшү керек. Чет өлкөлүк жарандын документинин экспертизасы КР ББ жана ИМи тарабынан жүргүзүлөт. Чет өлкөлүк жарандар КР ББ жана ИМ тарабынан берилген билиминин мазмун деңгээлинин ылайыктуулугу жөнүндө маалымкатты көрсөтпөсө, кабыл алынбайт.

1.6.            Бардык абитуриенттер  улутуна, жынысына, тилине, тутунган динине, социалдык абалына, партиялуулугуна карабастан бирдей укукка ээ.

1.7.            ОГПИ абитуриенттерди кирүү сынактардын расписаниесин (предмет, датасы, убактысы, сынактык топ жана сынак өтүүчү жай, консультациялар, жыйынтыктарды жарыялоо датасы), ОГПИнин уставын, лицензияларды, кабыл алуунун эрежелерин камтыган маалыматтар менен камсыз кылат.

1.8.            Келишимдик негизде окууга кабыл алууда кабыл алуу комиссиясы абитуриентти окуу шарттарынын келишими, келишимдик акынын өлчөмү жана төлөө убактысы менен тааныштырат.

1.9.            ОГПИге окуунун күндүзгү, кечки, сырттан жана дистанттык формасына кирүүнүн башкы критерийлери болуп абитуриенттин билим деңгээли жана жөндөмү эсептелет.

II.                Кабыл алууну уюштуруу

2.1.            Студенттерди окутуунун сырттан, кечки жана дистанттык окутуу формасына ОГПИнин ректорунун буйругу менен кабыл алууну уюштуруу үчүн кабыл алуу комиссиясы түзүлүп, анын төрагасы ОГПИнин ректору болуп саналат.

2.2.            Кабыл алуу комиссиясынын негизги тапшырмасы жарандардынКыргыз Республикасынын Конституциясында жана «Билим берүү жөнүндө» мыйзамында жазылган билим алуу укугун сактоону камсыздоо, ошондой эле кабыл алуунун бардык процедураларын ачык өткөрүү болуп эсептелет.

2.3.            Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу планынын аткарылышы, лицензияда белгиленген чектүү контингентинин, ошондой эле ОГПИге кабыл алуу боюнча ченемдик укуктук актылардын талаптарынын сакталышы үчүн жооптуу болот, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиянын мүчөлөрүнүн милдеттерин аныктайт, алардын иш тартибинин, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиялардын жарандарды кабыл алуу графигин бекитет.

2.4.            Кабыл алуу комиссиясынын курамына: проректорлордун бири төраганын орун басары, жооптуу катчы, структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери, тажырыйбалуу профессорлор жана доценттер кирет.

2.5.            Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы кабыл алуу комиссиясынын уюштуруу иштерине жооп берет. Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысына кандидатураны ОГПИнин ректору көрсөтөт жана министрлик менен макулдашылат.

2.6.            Кабыл алуу комиссиясынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бир жыл.

2.7.            Кирүү сынактарын уюштуруу жана өткөрүү үчүн  кабыл алуу комиссиясынын төрагасы тарабынан сынактык жана апелляциялык комиссиялардын курамы бекитилет. Сынактык жана апелляциялык комиссиялардын ишинин ыйгарым укуктары жана тартиби ОГПИнин ректору тарабынан бекитилген алар жөнүндө жобо менен аныкталат. Сынактык комиссиялар ОГПИнин эң тажрыйбалуу окутуучуларынан түзүлөт.

2.8.            Экинчи жана кийинки курстарга кабыл алууда аттестациялык сынактарды уюштуруу жана өткөрүү үчүн ОГПИде аттестациялык комиссиялар түзүлөт. Аттестациялык комиссияларды түзүүнүн тартиби, курамы, укуктары жана иш тартиби, ошондой эле аттестациялык сынактарды өткөрүүнүн жол жоболору ОГПИнин ректору тарабынан бекитилген тийиштүү жоболор менен аныкталат.

2.9.            ОГПИнин Кабыл алуу комиссиясы абитуриенттин ЖРТга катышуусу жөнүндө маалыматтардын ырастыгына көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү, ошондой эле абитуриент тарабынан берилген билими тууралуу башка документтерин текшерүүгө укуктуу.

2.10.        Ош гуманитардык-педагогикалык институту төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алууну жүргүзөт:

 

шифр

Адистиктер

1

550200

Физикалык-математикалык билим берүү (профили «Математика», «Информатика»)

 

2

550100

Табигый илимдик билим берүү (профили «Биология», «География», «Химия»)

 

3

520800

Экология жана жаратылышты пайдалануу

4

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү (профили «Тарых»)

5

540200

Социалдык иш

6

550700

Педагогика

7

550300

Филологиялык билим берүү (профили «Англис тили», «Кытай тили», «Кыргыз тили жана адабияты», «Орус тили жана адабиятыа»)

8

580200

Билим берүү менеджменти

9

532000

Дене маданияты

10

550600

Көркөм билим берүү

11

530300

Психология

 

III.  Документтерди кабыл алуу

3.1.            ОГПИге документтерди кабыл алуу жарандардын жеке арызы боюнча кабыл алынат. ОГПИге кабыл алуу туурасында арыз берүүдө абитуриент анын инсандыгын жана жарандыгын тастыктаган документти көрсөтөт. Арызга жалпы орто же орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү документ  жана 6 сүрөт тиркелет. Кошумча документтер (ата-энесинин өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, медициналык-социалдык маалымкат, спорттук наамынын болушун ырастоочу документтер ж.б.), абитуриент тарабынан, эгерде ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жеңилдиктерге талапкер болсо, көрсөтүлүшү мүмкүн.

3.2.            Абитуриент, анын мыйзамдуу өкүлдөрү, ата-энеси ОГПИнин уставы, анын билим берүү ишине лицензиялары  мамлекеттик жана башка аттестациянын (аккредитациянын) сертификаттары, ОГПИге кабыл алуу эрежелери, ошондой эле кабыл алууга байланыштуу кирүү сынактарынын программалары жана башка зарыл маалыматтар менен таанышууга укуктуу. Окутуунун акы төлөө келишими боюнча кабыл алууда кабыл алуу комиссиясы абитуриентти, анын мыйзамдуу өкүлдөрүн, ата-энесин тараптардын милдеттеммелери жана укуктары, окутуу үчүн акы төлөөнүн өлчөмү жана тартиби, акы төлөөдө жеңилдиктерди берүү мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырууга милдеттүү.

3.3.            ОГПИ жогорку кесиптик билим берүү программалары боюнча окутуу үчүн жарандарды кабыл алууну бул билим берүү программалары боюнча билим берүү ишин жүргүзүү укугуна ээ лицензиясы бар учурда гана жарыялайт.

3.4.            Документтерди кабыл алуу 2016-жылдын 20-июнунан 20 августка чейин жүргүзүлөт.

3.5.            ОГПИге  кабыл алуу туурасында арыз берүүдө абитуриент өз каалоосу менен анын инсандыгын, жарандыгын тастыктаган документтердин түп нускасын же күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн, билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү документинин түп нускасын же күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн  берет.

3.6.            Кыргыз Республикасынын жарандарынын документтерин  берилген ЖОЖдун түп нускасы боюнча көчүрмөлөөгө жол берилет.

3.7.            Чет өлкөлүк жарандар кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын жалпы орто билими же орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик документине эквиваленттүү билими тууралуу документин көрсөтүшү керек. Чет өлкөлүк жарандын документинин экспертизасы КР ББ жана ИМи тарабынан жүргүзүлөт. Чет өлкөлүк жарандар КР ББ жана ИМ тарабынан берилген, билиминин мазмун деңгээлинин ылайыктуулугу жөнүндө маалымкатты көрсөтпөсө, кабыл алынбайт.

3.8.            Абитуриенттерди гранттык (бюджеттик) орундарга тандоо жана кабыл алуу турларын өткөрүү тартиби өзүнчө жобо менен белгиленет.

3.9.            Ар бир тапшыруучуга жекече иш көктөмү ачылып, анда бардык тапшырылган документтер жана тапшырылган кирүү сынактарынын, аттестациялык сынактарынын материалдары (аны менен катар жогорку окуу жайынын апелляциялык комиссиясынын чечиминин протоколунун көчүрмөсү) сакталат. Тапшыруучулардын жекече иш көктөмү ОГПИде документтерди кабыл алгандан тартып, алты ай аралыгында сакталат Документтерди тапшырууда абитуриентке документтердин кабыл алынгандыгы тууралуу тил кат берилет. ОГПИнин кабыл алуу комиссиясына билип туруп атайын жасалма документтерди тапшырган абитуриенттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жоопкерчиликке тартылышат.

 

IV. Кирүү сынактары жана кабыл алуу

4.1.            Акы төлөө келишим боюнча күндүзгү окутуу орундарына талапкер абитуриенттерди конкурска кабыл алуу ЖРТнын жыйынтыгы боюнча гана жүргүзүлөт. Абитуриент чектүү баллдан жогору балл алса, кабыл алуу комиссиясы конкурска катышуу үчүн сертификаттарды кабыл алуудан баш тартууга укуксуз.

4.2.            ОГПИ тарабынан төмөнкү адистиктерге кирүү сынактары өткөрүлөт:

- 532000 «Дене маданияты» жана 550600 «Көркөм билим берүү» үчүн;

- Чет өлкөлүк абитуриенттер үчүн.

4.3.            ОГПИге окуунун күндүзгү, кечки, сырттан жана дистанттык формасына кирүүнүн башкы критерийлери болуп кирүү сынактарынан алган абитуриенттин билим деңгээлинин жана жөндөмүнүн жыйынтыгы эсептелет.

4.4.            Чет өлкөлөрдөн тапшырган абитуриенттер үчүн кирүү сынактары:

 

Адистиги

Кирүү сынактары

Сынак түрү

 1.  

Педагогика

1.      Кыргыз (орус) тили

2.      Математика

3.      Кыргыз (орус) адабияты

Тест

Тест

Тест

 1.  

Билим берүү менеджменти

1.      Математика

2.      Информатика

3.      Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Физикалык-математикалык билим берүү (профили Математика)

 1. Математика
 2. Информатика
 3. Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Физикалык-математикалык билим берүү (профили Информатика)

1.         Информатика

2.    Математика

3.    Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Табигый илимдик билим берүү (профили «Биология»)

1.      Биология

2.      География

3.      Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Экология жана жаратылышты пайдалануу

1.      Биология

2.      География

3.      Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Табигый илимдик билим берүү (профили «Химия»)

1.    Химия

2.    Биология

3.    Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Табигый илимдик билим берүү (профили «География»)

1.      География

2.      Биология

3.      Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Дене маданияты

1.      Дене жана спорттун тандаган түрү боюнча даярдыгын текшерүү

2.      Биология

3.  Кыргыз (орус) тили

 

 

Прак.

Тест

Тест

 1.  

Көркөм билим берүү

1.      Музыкалык жөндөмүн текшерүү

2.      Кыргыз (орус) тили

3.      Кыргыз (орус) адабияты

Прак.

 

Тест

Тест

 1.  

Филологиялык билим берүү (профили «Англис тили»)

1.      Англис тили

2.      Кыргыз (орус) тили

3.      Кыргыз (орус) адабияты

Тест

Тест

Тест

 1.  

Филологиялык билим берүү (профили «Кытай тили»)

1.                 Англис тили

2.                 Кыргыз (орус) тили

3.                 Кыргыз (орус) адабияты

Тест

Тест

Тест

 1.  

Социалдык-экономикалык билим берүү (профили «тарых»)

1.      Кыргызстан тарыхы

2.      Жалпы тарых

3.      Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Социалдык иш

 1. Кыргызстан тарыхы
 2. Жалпы тарых
 3. Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Филологиялык билим берүү (профили «Орус тили жана адабияты»)

1.      Орус тили

2.      Орус адабияты.

3.      Кыргызстан тарыхы

Тест

Тест

Тест

 1.  

 Филологиялык билим берүү (профили «Кыргыз тили жана адабияты»)

1      Кыргыз тили

2      Кыргыз адабияты

3      Кыргызстан тарыхы

Тест

Тест

Тест

 1.  

Психология

1        Кыргыз (орус) тили

2        Математика

3        Кыргыз (орус) адабияты

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro