Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун официалдуу сайты
» » » Экологиялык борбор
27 декабрь 2013
4 762

Экологиялык борбор

 

Борбордун кыскача тарыхы

 

 

        Борбор Ош гуманитардык педагогикалык институтунун "Менеджмент” факультетинин "табигый илимдер” жана "мекеме менеджмент жана экономика” кафедраларынын деёгээлинде уюшулуп, 2008=жылы сентябрь айынан баштап т\з\л\п, иш алып барат. Аны "Табигый илимдер” кафедрасынын окутуучусу Убайдуллаева Жазгул Ахмаджановна жетектеп, б\г\нк\ к\ндъ студенттер менен профессордук – окутуучулук курамы менен биргеликте иш ж\рг\з\п жатат.

        Борбор уюшулганынын негизги максаты "Экология ” жана "Социалдык маданий тейлъъ жана туризм” адисттиктеринде окуган студенттердин билим деёгъълин жана практикалык т\рдъ иш ж\рг\з\\с\н калыптандыруу болуп эсептелет.

Борбор – 2008-жылы 13-ноябрь к\н\ институтту тарабынан жана НПО уюшулган Ак-бууранын жээгин тазалоо боюнча "Биз таза суу жана шаар ” \ч\н аттуу девиз менен студенттердин, факультеттердеги мугалимдер жааматы, ректорат жана "Экотуризм” кружогунун ктаышуусу менен ъткър\лгън

 

  Борбор- табияттын кышкы кооздугуна суктануу максатында "Карда журуш” боюнча туристтик маршуруттарды уюштуруп, ага ОГПИде уюштурулган туристтердин тобун уюштуруп, "Экотуризм” кружогунун жетекчилиги астында Кара-суу районунудагы Талдык айыл ъкмът\нъ караштуу 53-км Лызалык базага барып, кышкы туризмди ъткър\п келди.

                                    Борбордун негизги функциясы:

 

Максаты; аксаты;

  • Студенттердин экология жана туризм адистигиндеги предметтердин алган билимдерин бышыктоо жана аларды  адистиктин иш аракеттери менен жакындан практикалык т\рдъ тааныштыруу факультеттин  жана институттун деёгээлинде туристтик маршруттарды  уюштуруу.

 

  • Экотуризм кружогунун  маданиятын, иш аракеттерин ън\кт\р\\.

 

  • Маршурут уюштурулуучу  жер менен таанышуу, таза абада эс алуу, маршурут откор\лгън  жерге м\ноздъмъ  бер\\, картасын т\з\\, экологиялык абалы жън\ндъ маалымат алуу.

 

  • Студеттердин жана калктын арасында экологиялык билим жана тарбия бер\\ колго алуу.

 

Миссиясы; иссиясы;

 

            Экотуризм-  кружогунун иш аракеттерин эс алуу, айлана чъйрън\   коргоо жана ага  зыян келтир\\гъ каршы башкача айткандаэкологиялык тарбия боюнча иш  аракеттерди ж\рг\з\\гъ багытоо.

Борбордун материалдык-техникалык базасы.

 

Борбор- Менеджмент факультетинин негизинде т\з\л\п, анын материалдык-техникалык базасы т\птългън. Борборго 2-каана т\з\л\п:

 

·         Г.КОмуралиева атындагы  "Экологиялык борбор” ачылган. Ал борбордо телевизор, DVD, кърсътмъ материалдар, адистикке тийишт\\ планшеттер

·         "Туризм жана туризмдин тарыхы” каанасы ачылган; ал каанада телевизор, DVD, ъз\нчъ китепкана, кърсътмъ материалдар, лабораториялык саатка ылайыкташтырылган бурч тузулгън. 

 

Борбордун  келечек иш планы

 

Борбор келечекте:

 

1.      Студенттердин экологиялык билимин оркундът\\ч\ борборго айландыруу;

2.      Борборду заманбап технологиялар менен жабдуу;

3.      Т\шт\к Кыргызстанга экологиялык туризим ди уюштуруу иш чаралары;

4.      Туристик фирмалар менен байланышуу жана  иш алып баруу

5.       Эл аралык фонддор менен иш алып баруу.

 

 

 

 

 

 

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro