Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун официалдуу сайты
» » » Билим сапаты бөлүмү
28 март 2019
500

Билим сапаты бөлүмү

А.Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда Билим берүүнүн сапаты бөлүмү 2017-2018-окуу жылынын ноябрь айынан баштап түзүлүп, иштеп жатат. Бөлүмдө бүгүнкү күндө 2 адам эмгектенет. Алар билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн башкы адиси жана усулчусу. Бөлүм түзүлгөн күндөн баштап өзүнө тиешелүү жобону иштеп чыгып, ошол жобонун негизинде башкы адис жана усулчу өз пландарын түзүү менен иш алып барууда. Билим берүүнүн сапаты бөлүмү бир жылдын ичинде жасаган иштерин төмөндөгүдөй тезистик формада берип жана ар бир пунктка өзүнчө токтолуп кетүүнү туура көрдүк:

- билим берүүнүн сапаты бөлүмү жөнүндө жобо иштелип чыкты;

- аккредитация боюнча түшүнүк жана КРдагы ЖОЖдордун деңгээлин

  чыгаруу боюнча  семинар   өтүлдү;

- эмгек акыга кошумча акыны белгилөө үчүн кызматкерлерди аттестациялоо

   жөнүндө жобо иштелип чыкты;

            - коррупцияга каршы түшүнүк берүү менен бирге   студенттерден анкета

               алынды;

            - окуу процессине тиешелүү “Мугалим студенттердин көзү менен” деген

               темада  анкета алынды;

            - окуу процессинде тестирлөөнү колдонуунун теориясы жана усулу

               боюнча семинар уюштурулду;

            - аккредитация боюнча Билим берүү министрлиги уюштурган семинарга

               катыштык  (7 окутуучу);

            - жаштар комитетинин төрагалары жана студенттери менен жолугушуу

               уюштурулду;

 • ОГПИде эмгектенген илимдин кандиттарынын ачык сабактарын

уюштурдук;

 • ОМКны даярдоо жана модулдук окуу боюнча семинар уюштурулду.

Эми жогоруда жасалган иштер боюнча кыскача токтолуп кетсек.

 1. Жобо КРнын “Билим берүү жөнүндѳгү” мыйзамына жана КРнын жогорку кесиптик билим берүү мекемелери жөнүндѳгү жобого (ЖОЖ) жана А.Мырсабеков атындагы ОГПИнин уставына ылайык КРда сапаттык камсыздоо системаларына карата учурдагы талаптарды эске алуу менен иштелип чыккан. Билим берүүнүн сапаты бөлүмү төмѳнкү комплекстүү милдеттерди чечүүгѳ катыша алат деп жободо берилген:
 • билим берүүнүн сапатын камсыздоо механизми катары институттун билим берүү системасын түзүү, иштетүү жана ѳнүктүрүү;
 • жогорку билимдүү адистерди даярдоонун сапатын камсыздоо, институттун ишмердүүлүгүн арттырууда мамлекеттик комплекстик баалоодон ийгиликтүү ѳтүүгө даярдоо.
 • Ѳзүнѳ бекитилген милдеттерди ишке ашырууда бѳлүм окуу, илимий -методикалык, кеңеш берүүчүлүк, аналитикалык, эксперттик, маалыматтык ишмердүүлүктү түзөт жана жогорку кесиптик билим берүүнүн сапаты тармагындагы атайын башкаруучулук кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашырат.
 • Бѳлүм окуу, илимий - методикалык борбор катары билим берүүнүн сапаты тармагындагы институттун иштерин окуу, илимий - методикалык жактан камсыздайт жана көзөмөлдөйт.

       Жободо берилгендей институттун билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн уюштуруучулук элементи катары бѳлүм тѳмѳнкү багыттар боюнча иштейт деп отчёт катары эмес маалымат катары берүүнү туура көрдүк:

 • Жогорку билим берүүнүн сапаты тармагындагы ишмердүүлүктѳ институттун администрациясына нормативдик жана укуктук жактан кѳмѳктѳшүү;
 • башкаруунун коллегиалдуу органдарынын, институттун, факультеттердин ачык отурумдарына, кафедралардын ачык отурумдарына катышууга, бардык түрдѳгү окуу сабактарына (кафедра башчыларына алдын-ала маалымдоодон кийин) катышууга;
 • билим берүү ишмердүүлүгүнүн сапаты менен байланышкан семинарларда, кеңешмелерде жана конференцияларда институттун ѳкүлү катары катышууга;
 • институттагы жогорку билим берүүнүн сапатын камсыздоо менен байланышкан маселелерди кароодо институттун коллегиалдуу башкаруу органдарынын отурумдарына катышууга жана бѳлүмдүн ишмердүүлүгү менен байланышкан суроолорду талкууга алып чыгарууга ж.б.
 1. 2017-2018-окуу жылынын январь айында МОУ кафедрасынын башчысы м.и.к.,профессор С.Мадраимовдун демилгеси менен биргеликте, ошол эле кафедрада көмөкчү болуп эмгектенген Казакстандагы аккредитациялык агентство НААРдын эксперти физика-математика илиминин доктору, профессор М.М. Таиров агай менен биргеликте “Аккредитация боюнча түшүнүк” жана “Кыргыз Республикасындагы ЖОЖдодун деңгээлин чыгаруу” деген темада 2 күндүк семинар уюштурулду. Бул семинарга декандар, декандын орун басарлары жана кафедра башчылары менен бирге окутуучулар катышышты. Семинардын жүрүшүндө  аккредитация  жана аккредитациядан кантип өтүү боюнча жалпы маалыматтар алынды. Ошону менен бирге аккредитациянын талабына ылайык ЖОЖ өзүнүн коомдогу деңгээлин сактап калуу боюнча критерийлер белгиленди.

3.Эмгек акыга кошумча акыны белгилөө үчүн кызматкерлерди аттестациялоо жөнүндө жобо КР «Билим берүү жөнүндө» мыйзамына, КР Президентинин 2006-жылдын 20-мартындагы № 132- «ЖОЖдордун кызматкерлеринин эмгек акысынын өлчөмүн жогорулатуу жөнүндө» жарлыгына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 26-июлундагы № 408- «Эмгек акысын төлөөгө тиешелүү сыйлыктардын тизмеги жөнүндө» токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 29-декабрындагы № 85-У токтому менен жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-январындагы № 18- «Билим берүү мекемелеринин кызматчыларынын эмгек акысынын жаңы шарттарын киргизүү жөнүндө» токтому менен жана Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин Кеңешмесинин токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин 1993-жылдын 27-июлундагы № 8- «ЖОЖдордо профессорлор-окутуучулар курамын аттестациялоо жөнүндө» жобосуна ылайык  иштелип чыккан. Жогорудагы токтомдордун негизинде биздин окуу жайда да ректорат менен биргеликте кеңешип эмгек акыга кошумча акы төлөө боюнча атайын жобо иштелип, 2018-жылдын ...               №6 протоколу менен ОГПИнин окумуштуулар кеңешинде бекитилди.Эмгек акыга кошумча акы жыл сайын окуу жылынын аягында кийинки окуу жылына белгиленет.

 1. Студенттерге 2017-2018-окуу жылынын декабрь айында коррупцияга каршы түшүнүк, маалымат берилип, окуу жайда түзүлгөн комиссия менен биргеликте жолугушуу уюштурулду. Жолугушуунун аягында студенттерден анкета алынды, анкетанын жыйынтыгы ОГПИнин ректоруна тапшырылган. Ушул эле окуу жылдын аягында  окуу процессине тиешелүү “Мугалим студенттердин көзү менен” деген  темада студенттерден экинчи жолу  анкета алынды. Анкетанын жыйынтыгы менен ректор агайыбыз да таанышып андан соң факультеттин декандарына маалыматтар берилди. Студенттердин сын-пикирине кабылган окутуучулар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү жана жыйынтыгында окутуучуларды аттестациялоо учурунда топтогон жыйынтык баллдарынан аттестациянын жобосунда берилген талапка ылайык  кемитүү болду.
 2. 2018-2019-окуу жылдын 12-октябрында окуу жайда “Окуу процессинде тестирлөөнү колдонуунун теориясы жана усулу” деген темада семинар уюштурулду. Семинарга жалпы 97 окутуучу катышып, тест түзүүнүн жолдору боюнча маалымат алышты. Семинарды уюштуруунун максаты окутулуп жаткан ар бир предметтер тбоюнча тесттердин сапатын жана сабаттуулугун жогорулатуу болуп эсептелет. Ошону менен бирге AVN программасындагы тесттерди кайрадан жаңылап оңдоп киргизүү болгон. Бүгүнкү күндө окутулуп жаткан бардык предметтерден тесттер жаңыланды.
 3. Билим берүү жана илим министрлиги аккредитация боюнча уюштурган семинарга ректорат менен макулдашып, эксперт катары окуп келүү үчүн окуу жайдан 10 окутуучунун документтери министрликке жиберилген. Жыйынтыгында 7 окутуучунун документтери кабыл алынып, семинарга катышууга уруксат алышты. Ал эми 3 окутуучунун адистиги боюнча эксперттер бар болгондуктан алар чакыртылган жок. Билим берүү жана илим министрлиги уюштурган семинарга республиканын түштүгүндөгү бардык билим берүү мекемелери катышышты (мектептер, колледждер жана ЖОЖдордун өкүлдөрү).  Семинар  25-26-27-октябрь күндөрү ОшМУда болуп өттү. Семинарда аккредитация боюнча түшүнүк,  аккредитацияны өткөрүүнүн көйгөйлүү маселелери жана лицензия боюнча кеңири маалыматтар айтылды. Жыйынтыгында барып катышкан окутуучулар тест түрүндө экзамен тапшырышты. Тесттен өткөн окутуучулар эксперт катары таанылып, билим берүү мекемелерин аккредитациялоодо эксперт катары комиссиянын составында катыша алышат. Тесттин жыйынтыгы ушул жылдын декабрь айына чейин чыгарылат. Семинарга катышып келген окутуучулар төмөнкүлөр: философия илиминин кандидаты, доцент Т.Абжалов, х.и.к., профессор А.У.Бабеков, б.и.к., доцент Р.Р.Абсатаров, п.и.к. К.Т.Турдубаева, У.Б.Нажимидинов, Б.А.Матисаева жана Д.М.Матеипов. Катышкан агай-эжекелер өздөрүнүн факульттеринде аккредитация боюнча семинарларды өтүштү.    

7.Ректорубуз п.и.к.,профессор Зулуев Бекмурза Бекболотович агайыбыз, окуу бөлүмүнүн башчысы жана сапат бөлүмү менен биргеликте Жаштар комитетинин төрагалары жана студенттери менен  жолугушуу  уюштурулду. Жолугушууда аккредитация боюнча, коомдогу билим берүүдөгү өзгөрүүлөр, студенттерге анкета жөнүндө түшүнүк берилди. Ошону менен катар анкета алынган учурларда туура, так жооп берүү жөнүндө сөздөр айтылып, студенттердин ар түрдүү суроолоруна жооп берилди. Жалпы комитеттин мүчөлөрү, старосталар болуп 130 студент катышты.

8.Билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн демилгеси менен ОГПИде эмгектенген илимдин кандиттарынан  ачык сабактарды өтүп берүүлөрүн суранганбыз. Максатыбыз сабактын өтүлүш  структурасын жаш мугалимдерге үйрөтүү жана билим сапатын жогорулатуу болуп эсептелет. Бул иш-чарабыз бүгүнкү күндө аткарылып жатат. Толук аткарылып бүткөндөн кийин жыйынтыгын чыгарабыз деген ойдобуз. Төмөндө таблицада илимдин кандидаттары жөнүндө маалыматтар берилди.

 

 

ОГПИнин факультеттериндеги илимдин кандидаттары.

 

Ф.А.А.

Факультети

Кафедрасы

Илимий даражасы

1.

Элчиев Ж.

КРФ

Кыргыз тили жана адабияты

Ф.и.д.

2.

Мондошов Ш.Н.

КРФ

Кыргыз тили жана адабияты

П.и.к.,доцент

3.

Келдибай к Майрам

КРФ

Кыргыз тили жана адабияты

Ф.и.к.доцент

4.

Миңбаева К.Б.

КРФ

Кыргыз тили жана адабияты

П.и.к.,доцен.

5.

Атакулова Мээрим Абдыкеримовна

КРФ

Дүйнөлүк тилдер

Д.ф.н.,профессор

6.

Торошев Таалайбек Кубатович

КРФ

Дүйнөлүк тилдер

К.п.н.,доцент

7.

Абжалов Турсунмамат Абжалович

Гуманитардык

декан

Ф.и.к.,доцент

8.

Зулуев Бекмырза Бекболотович

Гуманитардык

ректор

П.и.к.,доцент

9.

Зулпуева Рабы Жаңыбаевна

Гуманитардык

Тарых

Т.и.к.,доцент

10.

Шарипова Роза Зулуновна

Гуманитардык

Тарых

Ф.и.к.,доцент

11.

Осмонов Самарбек Жумабекович

Гуманитардык

Тарых

Т.и.к.,доцент

12.

Нурунбетов Балтахун Аттокурович

Гуманитардык

Тарых

Т.и.д.профессор

13.

Маткаримов Нурбек Төлөнбекович

Гуманитардык

Социалдык иштер

С.и.к.,доцент

14.

Сагынбай кызы Нурила

Гуманитардык

Социалдык иштер

Д.и.к.,доцент

15.

Раимбеков Каныбек Тургунович

ТТГФ

Биология жана химия

Б.и.к.,профессор

16.

Омуралиева Гулсара Кушатовна

ТТГФ

Биология жана химия

Б.и.к.,профессор

17.

Бабеков Анарбай Ураимович

ТТГФ

Биология жана химия

х.и.к.,профессор

18.

Топчубаев Аширбек Бердибекович

ТТГФ

Табигый илимдер

Г.и.к.,доцент

19.

Обдунов Элмурат Абдувапович

ТТГФ

Табигый илимдер

Г.и.к.,доцент

20.

Низамиев Абдурашит Гумарович

ТТГФ

Табигый илимдер

Г.и.д.,профессор

21.

Абсатаров Равшан Рахманалиевич

ТТГФ

Экология жана жаратылышты пайдалануу

Б.и.к.,доцент

22.

Турдубаева Кандалат Ташболотовна

МЖКТФ

Информатика жана жаны маалыматтар технологиясы

П.и.к.,доцент

23.

Арынбаев Эралы Калилович

МЖКТФ

Информатика жана жаны маалыматтар технологиясы

П.и.к.,доцент

24.

Мадраимов С.М.

МжКТФ

Математика жана менеджмент

П.и.к.,профессор

25.

Байышова Г.Ж.

МжКТФ

Математика жана менеджмент

П.и.к.,доцент

26.

Сатаров Ж.Ж.

МжКТФ

Математика жана менеджмент

Ф.м.и.д.,профессор

27.

Субанов Т.Т.

МжКТФ

Математика жана менеджмент

Э.и.к.,доцент

28.

Даминова Инабат

Музпедфак

Педагогика жана жекече усулдар

П.и.к.,доцент

39.

Смадиярова Зымырат Акуновна

Музпедфак

Педагогика жана жекече усулдар

П.и.к.,доцент

30.

Рахматуллаева Манзура Джалалидиновна

Музпедфак

Педагогика жана жекече усулдар

П.и.к.,доцент

31.

Касымбеков Эркин Аскарбекович

Музпедфак

Педагогика жана жекече усулдар

П.и.к.,доцент

32.

Абдуллахамидова Барно Нурмахомедовна

Музпедфак

Педагогика жана жекече усулдар

П.и.к.,доцент

33.

Абдывасиева З.

Музпедфак

Педагогика жана жекече усулдар

П.и.к.,доцент

 

Жогоруда аткарылган иштерден сырткары 4 жолу окуу жайдын атынан аккредитация боюнча өткөрүлгөн семинарларга катышып келдик. Катышкан семинарлардын баардыгында бүгүнкү күндүн талабы болгон аккредитация жөнүндө сөз болуп келди. Окуу жайдын атынан баргандыктан семинарларда айтылган маселелер боюнча өз убагында ректоратка жана ар бир факультеттин окутуучуларына маалыматтарды берип келүүдөбүз.

Мындан кийин да Билим берүүнүн сапаты бөлүмү өзүнүн планына ылайык билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча тынымсыз иштерди жасай берет. Аккредитация боюнча жана башка окуу процессине тиешелүү болгон семинарларды уюштурууга аракет кылабыз.

 

bilim-bernun-sapaty-ish-plany-2019.pdf [213,31 Kb] (cкачиваний: 10)  

Билим сапаты болумунун жобосу zhobo-bilim-sapaty.pdf [434,09 Kb] (cкачиваний: 24)  

Билим сапаты болумунун иш планыish-plan-bilim-sapaty.pdf [212,75 Kb] (cкачиваний: 39)  

Мониторинг polozhenie-monitoring.pdf [284,88 Kb] (cкачиваний: 24)  

Билим беруунун сапатыbilim-bernun-sapaty-ish-plany-2019.pdf [213,31 Kb] (cкачиваний: 10)  

Мониторинг 11monitoring11.pdf [534,07 Kb] (cкачиваний: 28)  

Мониторинг 12monitoring12.pdf [995,68 Kb] (cкачиваний: 31)  

Мониторинг13monitoring13.pdf [469,02 Kb] (cкачиваний: 20)

Мониторинг14monitoring14.pdf [636,14 Kb] (cкачиваний: 9)   

Мониторинг15monitoring15.pdf [97,73 Kb] (cкачиваний: 11)  

Иш план сапат болумуish-plan-sapat-bolumu.pdf [176,47 Kb] (cкачиваний: 17)  

Билим беруу сапаты болумунун жобосуbilim-beruu-sapaty-bolumunun-zhobosu.pdf [491,11 Kb] (cкачиваний: 3)

Билим беруу сапаты болумунун иш планы 2018-2019жbilim-beruu-sapaty-bolumunun-ish-plany-2018-2019zh.pdf [241,37 Kb] (cкачиваний: 0)

Билим беруу сапаты болумунун иш планы 2019-2020жbilim-beruu-sapaty-bolumunun-ish-plany-2019-2020zh.pdf [207,17 Kb] (cкачиваний: 8)  

Аттестация жобо attestaciya-zhobo.pdf [780,01 Kb] (cкачиваний: 6)  

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro