Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
18 декабрь 2013
4 274

эл аралык

 

Аты-жөнү

Ээлеген кызматы

Илимий

наамы

Байланыш телефону

Электрондук почта

 

1

 

 

Шербаева Ж.Р.

Эл аралык байланыштар жана усулдук борбордун башчысы

Эл аралык байланыштар жана усулдук борбору

 

 

0772-75-33-54

 

 

zhipara71@mail.ru

2

 

 

Койлубаева Э.

Эл аралык байланыштар жана усулдук борбордун менеджери

 

 

 

0770-42-59-34

 

 

elvira.89kg@bk.ru

 

Борбордун максаты жана милдеттери:

 

 • ОГПИнин мугалимдеринин усулдук тажрыйбаларын өркүндөтүү;
 • Жаш мугалимдердин тажрыйбасын калыптоого көмөктөшүү;
 • Окутуунун жаңы  инновациялык технологияларын жайылтуу;
 • Кесиптик жактан даярдоодо студенттердин жана педагогикалык башкаруу системасындагы кадрлардын квалификациясын жогорулатууну уюштуруу;
 • ОГПИнин усулдук бирикмелеринин ишмердүүлүгүн арттыруу;
 • Жалпы билим берүүчү орто мектептин мугалимдеринин педагогикалык тажрыйбасын өркүндөтүү;
 • ОГПИнин окутуучуларынын, студенттеринин, бүтүрүүчүлөрүнүн адабий, илимий, илимий - усулдук жыйнактарын, окуу китептерин, окутуу каражаттарын жана башкаларды даярдоо жана басмадан чыгаруу;
 • Студенттердин педагогикалык практикасынын сапатын күчөтүүгө көмөктөшүү;
 • Ата мекендик жана чет элдик билим берүүчү фонддор, уюмдар, мекемелер менен байланышуу, тажрыйба алмашуу, инвестиция тартуу;
 • ОГПИнин усулдук базасын түзүү.

 

Борбордун ишмердүүлүгүнүн багыттары:

Илимий-усулдук багыт.

 

 • ОГПИнинпедагогикалыккадрларынынбилиминөркүндөтүүсүнүндеңээлинаныктоожанаанализдөө;
 • Инновациялык ыкмаларды колдонуусуна, окутуунун натыйжалуу технологиясын өздөштүрүүсүнө, илимий эмгектерин жарыялоосуна мониторинг жүрүзүү;
 • Анализдин негизинде педагогикалык кадрлардын педагогикалык чеберчилигин, илимий деңгээлдерин өркүндөтүүнү аныктоо;
 • Илимий – усулдук конференция, семинар, декада, симпозиум, педагогикалык окууларды жүргүзүү;

 

 

Уюштуруучулук – маалыматтык ишмердүүлүк:

 

·       Артүрдүүдеңгээлдеги  усулдукжумуштардыөнүктүрүүпроблемаларыбоюнчаилимиймаалыматтармененалмашуунукүчөтүү;

·       Кызматташтыктыжанажагымдуужагдайдытүзүүбоюнчамектепкечейинки, жалпыбилимберүүчү, атайынортобилимберүүчүжанажогоркубилимберүүчүмекемелермененпрофессионалдыккызматташуу, усулдукиштердиөнүктүрүү;

·       Усулдук иштер боюнча илимий практикалык конференцияларды, конкурстарды регионалдык жана республикалык денгээлде даярдоо жана уюштуруу;

·       Борбордун негизги тематикалык багыттары боюнча конференциялардын, конкурстардын, семинарлардын материалдарын даярдоо жана жарыялоо;

·       Квалификацияны жогорулатуу жана илимий маалыматтарды күчөтүү максатында окуу усулдук каражаттарды даярдоо жана жайылтуу;

·       Усулдук кызматтын тажрыйбасын калыптоо жана уюштуруу боюнча инновациялык тажрыйбалардын банкын түзүү;

 

Түрдүү усулдук  денгээлдеги окутуучулардын квалификациясын өркүндөтүү:

 

·       Окутуучулардын кесиптик чеберчилигин үзгүлтүксүз денгээлде камсыздоо;

·       Окутуучулардын квалификациясын өркүндөтүү боюнча   өндүрүштөн, ажыратуу (күндүзгү форма), өндүрүштөн убактылуу ажыратуу (күндүзгү, сырткы форма), стажировкаларга сунуштоо;

·       Окутуучулардын негизги ишмердүүлүгү боюнча атайын адис усулчулардын кеңештерин алуу, алардын тармактык маалымат технологияларын колдонуу;

 

Студенттердин илимий-изилдөө, усулдук, чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн арттыруу:

 

·       Жогорку курстун студенттеринин арасында педчеберчиликти өркүндөтүү жана педагогикалык практикага даярдыкты чыңдоо боюнча чыгармачыл усулчулар менен жолугушууларды, кечелерди уюштуруу, илимий, илимий-усулдук семинар, конференция, викторина, конкурс ж.б. өткөрүү;

·       Сдуденттердин чыгармачылыгын өнүктүрүүгө арналган иш-чараларды жүргүзүү;

·       Окутуунун жаңы технологияларын өздөштүрүү максатындагы тармактык технологиялар, маалыматтар  менен иш алып баруу.

                                                                                                         

Эл аралык байланыштар бөлүмү, бөлүмдүн милдеттери:

 

1. ЖОЖ бөлүктөрүндө жана бүт институтту уюштуруу, башкаруу, жана эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү.

2. Студенттердин, аспиранттардын, институттун окутуучуларынын, жана эл аралык кызматташуу боюнча программаларга катышкан чет элдик жарандарын чет жакка чыгуусун бир жылдык планын түзүү жана макулдашуу.

3. Эл аралык уюмдардын макулдугу боюнча маалыматтарды жана нарвативдик укуктук актыларды жыйноо, талдоо жана жайылтуу. Маалыматтарды институттун сайтына жана дубал гезиттерине жайгаштыруу. Институттун сайтына мугалимдердин академиялык программага катышуунун шарттарын жана эрежелерин жайгаштыруу.

4. Бөлүмгө келип түшкөн эл аралык кызматтар боюнча программаны ишке ашыруу боюнча суроолорду жана сунуштарды анализдөө жана тизмектөө. Институттун студенттерин жана окутуучуларын кабыл алынган чечимдерин кагаз жүзүндө маалымдап туруу.

Эл аралык бөлүмдүн негизги милдеттери:

 

1. Илимий кызматташтыкты жайылтуу максатында инстутуттун илимпоздорун чет элдик илимпоздор менен башка университеттердин өкүлдөрү менен фирмалар ж.б. илимий мекемелер менен жолугушуу уюштуруу.

2. Чет элдик жарандардын КР аймагында жашоосу боюнча суроолорду мамлекеттик органдардын кызматтарынын жардамында чечүү.

3. Чет жактык өнөктөштүн корреспенденциясын каттоо.

4. Чет элдик өнөктөштөр жана ЖОЖ электрондук кат алмашууну жүргүзүү.

5. Илимий бөлүмдөрдүн дубал газеталарда илимий иш-чаралардын календарын түзүү жана жаңылап туруу.

6. Окутуунун процессин уюштурууда жардам көрсөтүү.

7. Жогорку билимди өркүндөтүү боюнча эл аралык программага катышуу.

8. Аспирантураларды жана студенттерди алмашуу боюнча эки тараптуу жана жайкы эл аралык программага катышуу.

 

Эл аралык бөлүм төмөнкү багыттар боюнча иштейт:

 

1.         Өнөктөштүн негизинде институтта эл аралык мамилелерин жакшыртуу жана жаңы байланыштарды түзүү;

            2.         ЧетэлдикокутуучулардыМалайзя, АКШ, Латвия, Россияинституткатартуу.

            3.         Институттунстуденттердинжанаокутуучулардынкурамынартүрдүүэларалыксеминарларга, тегерекстолдоргокатышуусунуюштурууо.э. институттунэларалыкпрактикалардыуюштуруу.

4.         Эларалыкуюмдаржанакомпониялармененөнөктөштүкбайланыштардыөнүктүрүү, эларалыкбилимберүүборборлорунөкүлдөрүмененишкердүүлүкжолугушуулардыуюштуруу.

 

Эл аралык байланыштар жана усулдук борбордун байланыштары

 

Кыргызстандагы ЖОЖ менен байланыш

1

Ош Мамлекеттик Университети

2

Ош Мамлекеттик Социалдык Университети

3

И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети

4

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин алдында түзүлгөн Конфуций институту

5

Ош Технологиялык Университети

6

Жалал-Абад Мамлекеттик Университети

7

Баткен Мамлекеттик Университети

8

Ош Мамлекеттик юридикалык институту

 

 

Чет элдик ЖОЖдор менен байланыш

1

Томский Педагогический Университет г. Томск, Российский Федерации

2

Синьский международный Инстутут Провинский Шаньский КНР

3

Казахский Национальный Технический Университет г. Алматы

4

Мучиринкий Государственный педагогический институт г. Мичуринск, Россия

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

Гость Sergionok
can get viagra walmart viagra without a doctor's prescription two viagra pills viagra without prescription viagra precio 100 mg buy generic viagra comprar remedios viagra generic viagra buy viagra generic
Гость Josephbix
buy viagra online in the uk viagra without a doctor's prescription sildenafil citrate 100 mg uk viagra without a doctor prescription online viagra safe generic viagra 100mg blue pill - generic viagra generic viagra online get viagra under 18
Гость JamesFuh
bingo play roulette free mobile casino bonus 2013 strat roulette online casinos top 10 hypercasinos best gambling games online casino games www slots com slim slots best first deposit online casino bonus free online slots best online bingo sites us
Гость JamesFuh
virtual casino pc roulette free play play game blackjack play roulette for free best no download online casinos online casino games online casino new player bonus free online casino high rated online casino 888 casino login real deal online casino free slots online mastercard and internet gambling
Гость JamesFuh
on line gambling casinos casino online sin dinero real online video poker machine online casino games for real money usa safe and secure online casinos australian roulette online online blackjack on mac online roulette high stakes online gambling backgammon for mac real money online casino games bingo with a sign up bonus casino online casinos that accept paypal in canada
Гость Wesleyaneno
top ten u s online casinos play roulette for free keno online nz play roulette for free mgm casino onlinecasino usa casino mastercard online casino real money best online casino jackpot free slots online casino book of ra paysafecard slim slots online gambling iphone app
RobertNigma
best time to take viagra for 68 yr old man viagra generic viagra generic name in india buy generic viagra online viagra coupons walmart http://viagrapipls.com/ brand name viagra 100mg price

viagra caseiro forte generic viagra viagra commercial song generic viagra viagra dose levels http://viagrapipls.com/ samples from pfizer viagra coupons
Joshuajeacy
precio de sildenafil 50 mg viagra without a doctor prescription buy viagra same day delivery viagra without a doctor prescription how to order viagra online in canada canadian online pharmacies canadian drugs canadian pharmacies shipping to usa top rated canadian pharmacies online
Гость Donaldrep
viagra generico faz mal saude which is cheaper viagra cialis or levitra il miglior viagra generico who can get viagra
Гость Briancob
nombre generico viagra femenino buy viagra over counter germany viagra generikum online apotheke pill does opposite viagra
Гость Josephmag
can i buy viagra in tijuana is ordering viagra online legal viagra generico dr. simi mexico pfizer viagra 50mg tablets information
Гость Brucejoulk
cheap viagra australia paypal viagra online order canada viagra 100mg preis 4st how to get your boyfriend to take viagra
Гость ArnoldAudiz
generic viagra doses 50 mg viagra vs 100 mg can you take percocet viagra together hoe lang werkt viagra 50mg
loorgo
uroxatral vs hytrin cialis pills buy cheap cialis coupon buying generic cialis buy cheap cialis online
RickyHox
viagra sales brisbane generic viagra cheap uk can you get free viagra prescription buy viagra hyderabad levitra buy germany can you order viagra online in canada viagra for sale cyprus viagra for sale is generic viagra legal in the usa
DavidOrnaf
generic date for viagra cheapest cialis uk cutting a cialis pill in half order viagra prescription viagra reputable online pharmacy viagra buy tesco duree effet cialis 5mg viagra sale bristol viagra 100mg price us
JeasmoopE
Priligy Generico Chile Where Can You Buy Generic Viagra Viagra Commander France cialis 5mg best price Pyridium 200mg Where To Purchase Kirklees
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro