Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Тарых кафедрасы
24 январь 2018
1 112

Тарых кафедрасы

Кафедранын тарыхы

Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда  тарых адистигин даярдоо 1997-жылдары жолго  коюлган. Ош жогорку  колледжинин Гуманитардык факультет 28-август 1997-жылдагы (протокол №114  5) чечими менен түзүлгөн.Бул факультетте  1996-жылы  540402   укук таануу  адистиги  боюнча  алгачкы студенттер  кабыл алынган.           Ал эми 1998-жылдан баштап 540403 тарых адистиги  боюнча  кадрларды даярдоо  жолго коюлган .Ошого байланыштуу  жогорку квалификациялуу  юрист  жана тарых  адистерин  даярдоонун  окуу усулдук  талабына  ылайык  которуу  максатында  Ош Жогорку Коледжинин  ректорунун  2000- жылдын  1-сентябрындагы  №115  10 буйругунун  негизинде  “ Коомдук  илимдер ”  кафедрасынын  курамынан “ Тарых жана Укук ” кафедрасы  бөлүнүп чыккан.

            Алгачкы мезгилдерде  кафедранын тарых илимдеринин  кандидаты  доцент Адилбаев Ж.А. жетектеген .

2001-жылдан тартып   кафедранын  ага окутуучусу Токоев Акыл Азизбекович жетектеп келген.

            2004-жылдын 24-февралында  Ош гуманитардык-педагогикалык  институтунун  ректорунун  №070227  буйругунун негизинде  кафедра “Ата Мекен тарыхы кафедасы”  деп аталып,2004- жылдын 30-августунда Ош гуманитардык-педагогикалык  институтунун  ректорунун  №0702110  буйругунун   негизинде  кафедра “Кыргызстан тарыхы  кафедрасы” деп аталды.

            Ош гуманитардык- педагогикалык  институтунун  ректорунун  №07-02. 85. §8  буйругунун негизинде  Гуманитардык факультеттинин  “Кыргызстан  тарыхы” кафедрасына Т.А.Абжалов  2007-жылдын 29-августунда кафедра башчысы болуп дайындалган. Ош гуманитардык- педагогикалык  институтунун  ректорунун  № 07-0290 § 1 буйругунун негизинде 29-август 2009-жылы Гуманитардык факультетинин Кыргызстан тарыхы  жана Жалпы тарых жана коомдук илимдер кафедрасы биригип «Тарых» кафедрасы болуп түзүлдү. Т. А. Абжалов кафедранын башчысы болуп 2011-жылга чейин эмгектенген.   ОГПИнин ректорунун №07.02.203 §5 буйругунун негизинде ф.и.к доцент,       Р.З. Шарипова «Тарых» кафедрасынын башчысы болуп дайындалган. Ал эми бүгүнкү күндө кафедрада  16  окутуучу  жана 1 ассистент-окутуучу  эмгектенет. 2017-жылдын 28-апрель  ОГПИнин ректорунун буйругу менен кафедра башчысынын милдетин аткаруучу болуп Зулпуева Рабы Жаныбаевна дайындалган.

 

 

Кафедранын усулдук багыты: Тарых предметин окутууда окутуунун инновациялык усулдарын жана технологияларын колдонуу.

Кафедранын илимий багыты:  Кыргызстандын жаёы жана соёку мезгилдеги  коомдук саясий, социалдык-экономикалык, маданий өнүгүүсү жана тарыхты жаратуудагы тарыхый инсандардын ролу. Кафедранын илимий багыты негизинен уч болуктон турат:

1.Тарыхый инсандарды изилдөөнүн  маселелери   жетекчиси т.и.к. доцент Осмонолв С.Ж.

 1. Жалпы тарыхты окутуунун айрым проблемалары  жетекчиси т.и.к. доцент Зулпуева Р.Ж.
 2. Мектептерде тарых сабагын окутуунун заманбап технологиялары жетекчиси улук  окутуучу  Жолдошова А.А.

МАКСАТЫ ЖАНА МИЛДЕТИ

Кафедранын негизги максаты: . Учурдун  талабына   багыттап  жалпы  тарыхый  буоактарды  пайдалануу  менен, окутуунун  методологиялык   проблемаларын  илимий  негизде  анализдеп, кафедранын  усулдук  секцияларында  талкуулап, окутуунун   жалпы  интерактивдүү  ыкмалары, инновациялык  жана  этнопедагогикалык  технологияларга  таянып  окутууну кафедранын  ар  бир  мүчөсү   өзүнүн  милдети  деп  эсептейт. Ушул максатка жана милдеттерге ылайык кафедранын профессордук-окутуучулук курамы өздөрүнүн окуу-усулдук, илимий-изилдөө жана коомдук-тарбиялык иштерин алып барышат.. Бул максаттарды ишке ашырууда кафедранын мүмкүнчүлүктөрү дээрлик жетишүү.

Кафедранын негизги милдеттери: Окуу планынын жана башка нормативдик документтердин негизинде окуу процессин тарыхы боюнча фундаменталдык жана атайын предметтер менен камсыз кылуу жана алардын сапаттуу окутулушун уюштуруу. Аудиториялык сааттарды жогорку илимий-методикалык деңгээлде өткөрүү, студенттердин илимий  иштерин сапаттуу уюштуруу аркылуу  Ата Мекен  тарыхынын, тарыхый булактарынын, тарыхнаамасынын актуалдуу проблемаларын студенттерге жеткирүү. Кафедра тарых адистигинин  жана бардык тарыхчы эмес адистиктердин студенттеринин жогорку квалификациялуу, ар тараптуу өнүккөн, заманбап адис катары калыптануусуна өз салымын кошуу.

 

ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМЫ ТАРАБЫНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮП ЖАТКАН ОКУУ-УСУЛДУК ИШТЕР

ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМЫ ТАРАБЫНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮП ЖАТКАН ОКУУ-УСУЛДУК ИШТЕР

 

Окуу усулдук иш алып баруу кафедранын ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарынын бири. Бул багытта жүргүзүлгөн иштер: кафедранын профессордук-окутуучулук курамы тарабынан түзүлгөн лекциялык фонд, ар бир предмет боюнча түзүлгөн жумушчу программалар, бакалавр адистиги боюнча силабусттарды   даярдоо модулдук, экзамендик тесттерди түзүү, экзамендик билеттерди жана МАКтын суроолорун иштеп чыгуу, окутуучулардын өз ара сабакка катышуусун, студенттердин өз алдынча иштөөсүн уюштуруу, студенттерге жекече жана тайпалык консультацияларды уюштуруу, көрсөтмө куралдарды (окуу картасы, схема, таблица) даярдоо жана окуу-усулдук колдонмолорду, шилтемелерди, крсөтмөлөрдү иштеп чыгуу жана аларды окуу процессинде пайдалануу. Кафедранын окуу-усулдук иштер боюнча жооптуу тарых илимдеринин кандидаты,доцент Осмонов С.Ж,  окуу жылына карата планын түзүп, ошонун негизинде иш алып барат.

КООМДУК-ТАРБИЯЛЫК ИШИ

Коомго керектүү, ар тараптуу өнүккөн, туруктуу атуулдук позициясы бар, мекенин сүйгөн, анын келечегине кайдыгер карабаган, патриот, ден соолугу чын, руханий дйнөс бай, жогорку билимдүү  адистерди даярдоо кафедранын негизги милдеттеринен болуп саналат. ОГПИде, Гуманитардык  факультеттин бул багытта иш жргзгөн структуралары менен биргеликте кафедранын курамы, кураторлор пландуу иш алып барышат. Жыл сайын окуу жылынын башында кафедранын коомдук-тарбиялык иш планы иштелип чыгып, кафедранын ишмердүүлүгүндө жетекчиликке алынуучу негизги иш кагазы болуп эсептелет. Ошондой эле кафедра мүчөлөр шаарыбызда, республикабызда болуп жаткан ар кандай коомдук иш чараларга, акцияларга активдүү катышат.

 

 

 

Жекече иш пландарынын толтурулушу

Кафедранын бардык окутуучуларынын жеке иш пландары бар. Жогорку окуу жайларынын талабына ылайык жеке пландар таза жана сапаттуу толтурулган. Окутуучулардын жеке пландары декан тарабынан бекитилген. Окуу жылынын биринчи жана экинчи жарым жылдыктарынын пландары, анын аткарылышы кафедра тарабынан текшерилип, кол коюлат. Окутуучулардын окуу жүктөмү окуу планына ылайык аныкталат, кафедранын жыйынында бекитилет. Анын аткарылышы жылына эки жолу кышкы жана жайкы сессиялардын жыйынтыгында текшерилет.

Предметтер

1             Ата Мекен тарыхы

2             Укук  таануу

3             Социалдык- экономикалык   билим  берүүнү окутуунун  усулу

4             Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн  тарыхы

5             Мамлекеттин жана укуктун негиздери

6             Алгачкы коомдун тарыхы

7             Байыркы дүйнөнүн тарыхы

8             Орто кылымдардын тарыхы (Батыш  жана  Чыгыш  өлкөлөрү)

9             Кыргызстандын  тарыхы( Байыркы  жана  орто  кылымдагы  мезгил)

10           Кыргызстандын  тарыхы ( Жаёы жана   соёку  жаёы  мезгили)

 11          Жаёы  доордун  тарыхы (Батыш  жана Чыгыш  өлк. тарыхы)

12           Соёку жаны  мезгилдин  тарыхы (Батыш  жана Чыгыш  өлк. тарыхы)

13           Кыргызстан  тарыхынын  булактаануусу

14           Россиянын  тарыхы

15           Кыргызстан  тарыхынын  тарыхнаамасы

16           Археология

17           Архив таануу-музей таануу

18           Адам  жана  коом

19           Түрк  тилдүү  элдердин тарыхы

20           Этнология  жана  социалдык  антропология

21           Дин  таануу

22           Атайын  тарыхый  дисциплиналар

23           Кыргызстан  тарыхы  боюнча  атайын  курс

24           Жалпы  тарых  боюнча  атайын  курс

25           Тарыхка  көмөкчү  дисциплиналар(нумизматика, хронология)

26           Тарыхый  география

27           Эл аралык мамилелердин  тарыхы

28           Тарыхый  изилдөөнүн  ыкмалары

29           Риторика

                Студенттин тандоосу боюнча дисциплиналар

30           А)Тарыхый инсандар

31           Б)Жалпы тарыхтын булактаануусу

32           А)Жалпы тарыхтын тарыхнаамасы

33           Б)КР маданиятынын тарыхы

                ПРАКТИКАЛАР

                Практиканын аталышы

1             Адаптациялык-педагогикалык

2             Кесиптик - базалык

3             Кесиптик - багыттык

4             Окуу  таанышуу практикасы (Археологиялык этнографиялык  жана Музейдик  архивдик)

 

Жогорудагы предметтерди окутуу менен биздин максатыбыз студенттерге чет өлкөлөрдүн тарыхын, тарыхнаамасын жана алардын тарыхый булактарын, эл аралык мамилелерди үйрөтүү болуп саналат. Окутулуп жаткан предметтер окутуунун интерактивдүү усулдарынын эффективдүү формаларын жана жайы методикалык ыкмаларды колдонуу менен иш алып барылууда. Сабактардын өтүлүүчү деёгээли мамлекеттик стандарттык талаптарга толук жооп берет.

 

Улуу  Октябрь Социалисттик  Революциясынын   100  жылдыгына  катара Россиянын  «Единство» фонду  менен биргеликте    уюштурулган  тегерек  стол

 

Кафедранын  магистри Жолдошева Анаранын  «Тарыхты окутуунун  усулу»  предметинен ачык  сабак

 

Кафедранын  магистри  Казакбаев Канатбек Кенешовичтин  «Кыргызстанда тарых илиминин калыптанышы (XX к.)»  деген  темада  илимий окуусу

  

«Тарых» адистигин  2004 - 2017 –жылдары бүтүргөн бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу кечеси

Гуманитардык факультетинин  деканы  Т.А.Абжалов  Т-14  тайпасынын студенттердин  кесиптик  профилдик  - практикасынын  жыйынтыктоочу  конференциясында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ата  Мекен  тарыхы  предметинен  ачык  сабак  өтүү мезгили

  

Тарых  адистигинин Т-14 тайпасынын студентти  Абдыллаев Нурмамбет президенттик «Умүт» стипендиясына   ээ болгон  учуру

 

 

«Тарых жана этнопедагогика» борбору

Борбордун негизги максаты жана милдеттери:

Максаты:  «Тарых жана этнопедагогика» борборунун негизги максаты: элибиздин көөнөрбөс рухий жана материалдык мурастарын, кыргыз элинин көп кылымдык баскан жолунун тарыхын толук кандуу кийинки муунга жеткирүү жана Кыргызстан тарыхын түптөөдө орду бар белгилүү тарыхый инсандарды өмүр-таржымалдарын изилдөө.

Милдеттери:

 • Кыргыз элинин тарыхы — анын руханий турмушунун эки миң жылдык тажрыйбасын чагылдырган элдик акыл-ойдун уюткулуу кенчи;
 • Тарых курсунда студенттердин инсандык сапаттарын өнүктүрүү маселелери;
 • Тарыхый инсандардын өмүрүн иликтөөнүн көйгөйлөрү;
 • Заманбап археологиялык иликтөөлөр: табылгалар жана көйгөйлөр;
 • Тарыхка, улуттук жана мамлекеттик символдорго аздектүү мамиле жасоонун негизинде жаш муундарда жалпы кыргызстандык маданий нарктуулук сезимдерди калыптандыруу;

Борбордун  кыскача тарыхы

Магистр Казакбаев Канатбек  Кенешович  Т-14 тайпасында «Кыргызстандын археологиясы» предмети боюнча семинардык сабак  өтүү мезгилинде

Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда «Этнопедагогика жана тарых: абалы жана келечеги» (2013-жыл, 18-май) аттуу Республикалык деңгээлдеги илимий-практикалык конференциялардын өткөрүлүшү окуу жайдын келечекке карай багытын көрсөттү. Айрыкча, этнопедагогика менен кыргыз тарыхынын актуалдуу маселелерине арналган  илимий иш чаралар коомчулукта кызуу талкууну  жаратып, натыйжада бир топ алгылыктуу чечимдердин кабыл алынышына  түрткү берди. Билим берүүдө элдик тарбиянын орду чоң экендигин, кыргыз тарыхындагы чечилбей келген талаш маселелерди туура багытта изилдөөгө алуу зарыл экендигин көздөп, алгачкы жолу Ош гуманитардык-педагогикалык институту «Этнопедагогиканы изилдөөнүн теориялык методологиялык маселелери» деген аталышта окуу жайлар арасында өткөрүлгөн жаңы  илимий долбоорлордун сынагына катышып, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Илим жана илимий-техникалык маалыматтар башкармалыгы» тарабынан түзүлгөн  комиссия тарабынан мыкты долбоор деп табылып, колдоого ээ болду. Бул долбоордун алкагында институтта «Тарых жана этнопедагогика» аттуу борбор 2014-жылдын 10-февралында  ачылган.

Борбордо   профессордук-окутуучулук курамдын жүргүзүп жаткан иштери.

    Борбордо факультеттин окутуучулары өздөрүнүн ачык сабактарын акылдуу досканын жардамы аркылуу өтүшүүдө. Мындан сырткары сабактарына тиешелүү видео материалдарын көрсөтүшүүдө. Ошондой эле факультет тарабынан уюштурулган тегерек стол, илимий окуу, дебат, дискуссия, илимий конференция, жолугушуу ж.б. иш-чаралар тынбай ушул борбордо өткөрүлүүдө.

Борбордун  келечек иш пландары:

 • Борбордун башка ЖОЖдор менен болгон байланышын күчөтүү;
 • Борбордогу археологиялык жана этнографиялык буюм түрүндөгү эстеликтердин санын көбөйтүү;
 • «Тарых жана этнопедагогикага» тиешелүү көйгөйлүү, талаш-тартыштуу маселелер үстүндө диспут, тегерек столдорду өткөрүп туруу.
 •  
 •   4       КР Конституциясынын  25 жылдыгына  карата :Кыргызстан  укуктук  мамлекет

 •  
 •  

             ЖОЖдор  аралык  предметтик олимпиаданы   уюштуруу  жана  өткөрүү 

 •  
 •  

  7       1.«Кыргызстанда   тарыхый  билим  берүүнү  реформалоо»

 •  

  2.«Келгиле  окуйбуз» программасы  боюнча

  3.«/ркүндү  эскеребиз» 

  8       «Тарыхый  изилдөөнүн  негиздери» 

  9       Илимий  - усулдук  жумалыкты  жыйынтыктоо

 •  
 • ЖОЖдор аралык педагогикалык  дебют  -2018-8  аттуу  конкурстун  катышуучусу   Гуманитардык  факультетинин  «Тарых» адистигинин  Т-14  тайпасынын  студентти  Шерматов Айтбек 1-орунга  ээ  болду

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro