Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Музыкалык билим берүү жана психология кафедрасы
11 январь 2018
604

Музыкалык билим берүү жана психология кафедрасы

 1. Кафедранын милдеттери жана функциясы :

 

                          Кафедранын милдеттери :

 • Профессордук  - окутуучулук жамааттын окуу – усулдук ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүү.

 

 • Студенттердин инсандык чыгармачылык потенциялын жана анын мүнкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү максатында окутуунун технологияларын өркүндөтүү.
 • Жогорку билим берүү менен адистердин квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле жогорку квалификациялуу илимий – педагогикалык кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо.
 • Мамлекеттин интеллектуалдык потенциялын жогорулатууда , калк арасында билимдерди жайылтуу.
 • Коомдук маданий жана илимий баалуулуктарын сактоо жана өнүктүрүү.
 • Профессордук – окутуучулук жамааттын илимий потенциялын жогорулатуу.
 • Студенттерди бүгүнкү күндүн талабына ылайык калыптандыруу максатында тарбиялык иштерди жүргүзүү.

Алдыёкы кесиптин ээлерин чыгаруу менен калктын билим денгээлин жогорулатууга салым кошуу;

    Окутуу, табиялоо иштеринин деёгээлин жогорулатуу үчүн техникалык каражаттарды, окутуунун жаёы ыкмаларын,  тарбиялоонун салттык эмес усулдарын практикалаштырып, окутуп-тарбиялоонун традициялык усулдары менен шайкештикте иш алып барууну күчөтүү;

       Окуу - усулдук колдонмолорду, илимий макалаларды, мыкты сабак иштелмелерин басмадан чыгарууну колго алуу;

       Окутуучулардын, өзгөчө жаш окутуучулардын тажрыйбаларын, билим берүүдөгү  чыгармачылыгын, квалификациясын жогорулатууга камкордук кылуу;

            Окутуу-тарбиялоо ишинде республикалык, же аймактык эл агартуунун мыктылары, мыкты усулчулар, мыкты педагогдор менен жолугушуу- баарлашууларды, төгөрөк столдорду үзгүлтүксүз уюштуруу;

        Окутуунун жаны технологиясын, сынчыл ойломдуу өстүрүүчү ар түрдүү тренерлер, мастерлер жана психологдор менен өткөрүлүүчү семинарларга, тенингдерге активдүү катышууну күчөтүү;

            Өндүрүштүк мекемелер менен түздөн-түз байланышты күчөтүү жана бекемдөө;

Кафедра окутуучуларын илимий-изилдөө потенциалын жогорулатууга шарт түзүп берүү:

Теориялык билими практикада шайкеш келген, учурдун талабына жооп берген адистерди даярдоо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Кафедранын функциясы :

 

 • Жогорку кесиптик билим берүү программаларын мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайыкташтырып иштп чыгып, факультеттин жана ОГПИнин  окумуштуулар кеёешине каралууга сунуштоо.

 

 • Бекитилген кесиптик билим берүү программаларынын мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык ишке ашырылышына жоопкерчиликти алат.

 

 

 • Окутуунун күндүзгү жана сырттан окуу формаларында лекция,практикалык сабак,лабораториялык сабак,семинардык сабак,жеке сабактардын,студенттин өз алдынча иштөөсүн ж.б.окуу планында берилген кафедрага бекитилген дисциплиналардын илимий – теориялык,усулдук жана уюшулган деёгээлде уюштурат,өткөрөт.

 

 • Практканын бардык түрлөрүн эффективдүү өткөрүүнү уюштурупжана камсыздайт,практиканын жыйынтыгын кафедранын кеёешмесинде талкуулап. Жыйынтыгын чыгарат.

 

 

 • Студенттердин курстук ишти жазуусуна компеттенттү жетекчилик кылуунун камсыздайт.

 

Кафедранын миссиясы :

 

     Чыгармачыл, демилгелүү, билимдүү, маданияттын, искусствонун бардык багыттарында өзүнүн талантын көрсөтө алган, эмгекчил, элдин маданиятын көтөрүүдө муктаждыктарын актай алган, чыныгы мекенчил адисти даярдоо.

 

Кафедранын илимий багыты :

 

 1. Музыкалык билим берүү адистигин теориялык жана илимиий – чыгармачылык жактан жандандыруу.

 

 1. Илимий – изилдөө багытында жаш окутуучулардын, аспиранттардын жана изилденүүчүлөрдүн илимий изилденүүлөрүнө шарт түзүү.

 

Кафедранын проблемалары :

 

 1. Жалпы билим берүүчү мектептердин музыка сабактары кыскаргандыгына байланыштуу

      «Музыкалык билим берүү адистигине» абитуриенттердин  тапшырбай, 

        күндүзгү бөлүмдө окуган 

       академиялык тайпалардын түзүлбөй жаткандыгы.

 1. Мектеп психологунун социалдык психологдордун мектеп окуучулары, коомдогу адамдар менен иш жүргүзүүдөгү ролун эске алуу менен «психолог» адистигин ачуу.
 2. Кафедранын профессордук – окутуучулук курамынын илимий деёгээлин көтөрүү максатында аспиранттардын, изилдөөчүлөрдүн илимий изилденүүлөрүн жандандыруу.
 3. Борборлордун ишин жакшыртуу максатында шарттарды түзүп берүү.

Бүгүнкү күндө студенттердин билим алуусу, психологиялык абалын эске алуу менен «психодиагностикалык борбордо» иштин жүрүшүн жакшыртуу.

 1. 2012-2013-окуу жылынан тарта кесиптик билим берүүнүн көп баскычтуу «бакалавр» «магистр»   системасына өтүүгө даярдыктарды көрүү ж.б.

Кафедранын тарыхы :

 

 Оштогу педагогикалык окуу жайында (азыркы А.Ж.Мырсабеков атындагы Ош Гуманитардык Педагогикалык Институту) 1975-жылы музыкалык бөлүм ачылган.

     Музыкалык бөлүмдүн ачылышы менен областыбыздагы жалпы билим берүүчү мектептерде «музыка мугалими» деген адистике даярдоо ОГПИнин «Музыкалык бөлүмүндө » жүргүзүлгөн .Окуу жайдагы  музыкалык секцияны алгачкылардан болуп 1975-жылы Мырсабеков Анашбек Жумалиевич жетектеп, бөлүмгө кыргыз жана орус тайпалары кабыл  алынып окутула баштаган.

       1977-жылдан тартып музыкалык секция бөлүмгө айланып, биринчи бөлүм башчы болуп Сагынбаев Б.К.дайындалган. Бөлүмдө базалык музыкалык билими бар Сагынбаев Б.К, Сыдыкова Ж.К, Смадиярова З.А,  Шамшиева З, Бакиева Г.А, Маматова М.К, Мойдунов Ж, Ормонов Р.А, Орозалиев К.Б, Раджапова З ж.б. окутуучулар үзүрлүү эмгектенип келишкен.

       Мындан сырткары мыкты адистер иштеп кетишкен :

Е.Цитта, Р.Абдулин,М.Мамышева, А.Ходюков, Л.Бондаренко, Л.Заварзин, А.Патыдинов, Г.исмаилова, М.Бостонкулов, С.Кынатов, Р.Самив ж.б

     Ал эми ушул музыкалык бөлүмдү бүтүргөн – Токтобүбү Бабашева – Ош МУнун исскуство факультетинин доценти, Темир Жоробеков – илимдин кандидаты, Гүлшайыр Садыбакасова Кыргыз ССРинин эмгек сиёирген артисти, «Кыз бурак» ансамблинин жетекчиси, Оштогу Р.Абдыкадыров атындагы филармониянын директору болуп эмгектенүүдө.

       Бөлүмдүн башчысы Сагынбаев Б.К СССРдн элге билим берүү комитети ыйгарган Н.К.Крупская атындагы сыйлыгынын ээси, ОГПИнин доценти.

       Музыкалык бөлүм 2000-жылдан тартып 540701 «Музыкалык билим берүү» адистиги боюнча жаёы түзүлгөн окуу планынын негизинде 5 жылдык окуу мөөнөтү менен жогорку билиммдүү адистерди даярдай баштады.

         2006-жылдын 16-январында №07-02 буйругу менен Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүү системасынын оптимизациялоо жөнүндөгү  № 704 01-05 буйруктун негизинде структуралык өзгөрүү болгонуна байланыштуу Музыкалык бөлүм педагогикалык факультетке биригип , Музыкалык –педагогикалык факультет болуп түзүлүп, «Музыкалык предметтер» кафедрасы иштей баштады.2005-жылдан тартып март айынан Кыргыз Республикасынын «Элагартуунун мыктысы», «Маданияттын мыкты кызматкери» улук окутуучу Ормонов Рахматулла Абдырахманович кафедра башчысы болуп иштеди.

              Ал эми окумуштуулар кеёешинин 2007-жылдын 15-ноябрындагы №2 токтомунун чечиминин негизинде  «Педагогика жана психология» кафедрасындагы психология багытындагы предметтер «Музыкалык предметтер» кафедрасына өткөрүлүп берилип , № 07-02, 123 § 3 буйруктун негизинде  «Музыкалык билим берүү жана психология» кафедрасы деп аталып, кафедра башчысы болуп улук окутуучу Шерматова Назира Төлөновна дайындалды.

              Кыргыз Республикасынын билим берүү жана маданият министрлигинин

№ 101 21 18-ноябрь 2003-жылдагы чыккан жогорку билим берүү үчүн мамлекеттик стандарттын негизинде 540701 «Музыкалык билим берүү» адистиги боюнча 5 жылдык жогорку билим берүүгө жаёы иштелип чыккан окуу планынын негизинде окутуу жүргүзүлөт.

          Учурда кафедрада 1 педагогикалык илимдеринин кандидаты, 2 доцент ,  5  Магистр,6 улукокутуучу, 5окутуучу,3 көмөкчү концертмейстер, 3 көмөкчү окутуучу, 1 лаборант, жана1 усулдук иштер боюнча тескөөчү эмгектенет. Жалпы кафедрада 27 мүчөдөн турган жамаат эмгектенишүүдө.

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro