Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Информатика жана жаңы маалыматтар технологиясы каф
11 январь 2018
27

Информатика жана жаңы маалыматтар технологиясы каф

Девиз: - «Маалыматтар технологиясын коомдун ар түрдүү чөйрөлөрүндө колдонууга жетишүү»

 

2.Кафедранын максаттары жана функциялары:

- Студенттерди окуу  усулдук адабияттар менен камсыздоо;

- Окуу усулдук иштелмелерди иштеп чыгуу боюнча      кафедранын мүчөлөрүн активдүү багыттоо;

-ОГПИ нин илимий  багыттагы иштерине активдүү катышуу;

- Кабинеттерди , коридорлорду жасалгалоо;

- Окутуучулар жана студенттер үчүн илимий изилдөө иштерди жүргүзүүчү   каана ачуу жана жасалгалоо;

- кафедранын мүчөлөрүнүн илимий потенциалын жогорулатууга шарт түзүү;

- Окутуучулардын илимий публикацияларын өз убагында чыгаруу үчүн басмалар менен иш алып баруу;

- Окуу китептерин кыргыз тилинде которуу боюнча кафедранын мүчөлөрүн милдеттендирүү;

-Кафедранын шаардагы практикага баруучу мектептердин жамааты менен иш алып баруу;

- Традициялык эмес окутуунун усулун жайылтууну компьютердк техниканы колдонуу менен байланыштыруу;

- Мектепте, мугалимдердин билимдерин өркүндөтүү институнда окутуунун жаны усулдары менен ыкмалары боюнча лекция өтүп туруу;

- Республиканын чегиндеги жана башка мамлекеттеги жогорку окуу жайлар, илимий борборлор менен байланышып,профессордук окутуучулар жамаатынан билимин өркүндөтүү курстарына, аспирантурага жана докторантурага системалуу жөнөтүп туруу;

-Жогорку билим берүү тайпаларында рейтинг системасына толук өтүүнү пландаштыруу;

- Студенттердин илимий иштери болуп эсептелинген дипломдук жана курстук иштердин сапаттуулугу боюнча атайын   комиссиянын  иш алып баруусу;                                                                        

 

«Информатика жана жаңы  маалыматтар технологиясы» кафедрасынын тарыхы

 

   80-жылдардын орто ченинен баштап бардык жогорку, орто  окуу жайларына “Информатика жана эсептөөчү техниканын негиздери” жаңы дисциплинаны окуу процессине киргизүү белгиленген.  Кафедра өзү үчүн гана эмес, бардык коом үчүн жаңы ишмердүүлүктү ишке ашыруунун үстүндө аракет кыла башташты. Ошол мезгилде биздин окуу жай ош педагогикалык колледжи болуп, анда Математика жана физика (кийинчерээк математика жана информатика деп аталган)секциясында жетекчиси Ысакова Бурма эжеке жаңы предмет окутула баштады. Окуу жайдын сыймыгы болуп компьютердик класстар азыркы 313 “Корвет” , ал эми 315 “Ёшлар” комплект менен жабдылган жана атайы үйрөтүү максатында багытталган.

1985-1999- жылдарда алгач 313, 315 кабинеттерин жасалгалап, өзү изденип үйрөнүп, адабияттарды таап өзүнүн жигердүү салымын кошкон окутуучу, математик  Исраилов Анарбай, 1987-жылдан Турдубаева Кандалатхан болгон.

1994-1995-жылдары 307 аудитория жаңы компьютердик классы ачылып, Pentium I, II  компьютерлери менен жабдылды. Бардык документациялар компьютерге даярдала баштады. Бул информатика предметинен берген окутуучуларга кошумча ишти аткарууга туура келди. Сабакта болобу, сабакта эмеспи тиешеси жок болчу. Документти азыр даярдап жөнөтүш керек. Бардыгын таштап ошол документти даярдоого киришет болчубуз. Өзүнүн ишин, андан кийин институттун деңгээлиндеги бардык иштерди аткарууга аракет кылган окутуучу Бакирова Айнура (азыркы мезгилде мектепте директор, айылдык кеңештин депутаты)  эжекени сыймыктануу менен эскеребиз. Окуу жайыбыз жогорку колледж, андан кийин институт болуп жаңы адистиктер ачыла баштады.

1999-жылы 18-августа №4, №10 буйрук менен «Информатика жана жаңы маалыматтар технологиясы» кафедрасы түзүлдү.

Ош жогорку колледжинин Гуманитардык факультетинин базасында 1999 – жылдын 3 – февралында ректордун № 20 буйругунун негизинде “Информатика жана эсептөө техникасы” кафедрасы түзүлгөн. Кафедрада алгач кафедра башчы болуп Турдубаева Кандалатхан Ташполотовна дайындалган. Бул факультетте Экономикадагы маалыматтар системасы деген адистик ачылган. Бул адистиктин окуу планын, адистикке квалификациясын түзүү, формаларын түзүү, жумушчу программа, типтүү программа түзүү иштери, өтүлүп жаткан предметтерге жумушчу  программадагы темалар  боюнча лекциянын  иштелмелерин даярдоо, адабияттар менен камсыздоо ж.б жасалган.

Менеджмент факультетинде 1999 - жылы Билим берүүнүн менеджменти адистиги ачылган. Бул адистикке кошумча информатика адистигин берүү максатында окуу планына информатика адистигинин предметтери киргизилген.  1999 – жылдын 18 – мартындагы №100 буйруктун негизинде “Информатика жана эсептөө техникасы” кафедрасын Менеджмент факультетине өткөрүү боюнча буйрук чыгарылды. Кафедра жетекчиси болуп 2003 – 2004 – окуу жылынын 24 – сентябрынан баштап т. и. к., доцент Аттокуров Урмат Төлөгөнович дайындалган.

2005-жылы Информатика адистиги ачылып, күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмүнө абитуриенттер кабыл алынды.

 

2005 – 2006 окуу жылында  п.и.к., доцент Назаров М. М. кафедраны жетектеп, илимий усулдук жактан, кафедранын окутуучуларына жакындан жардам  берди.

2006 жылдын 1-апрелинен информатика кафедрасына башчы болуп, Турдубаева  К.Т. дайындалган.

2006 – жылы 11 – февралында №07 – 02.17 буйруктун негизинде кафедранын ишин күчөтүү максатында кафедра жөнүндөгү жобого ылайык “Жогорку математика” жана “Информатика жана эсептөө техникасы” кафедралары бириктирилип “Жогорку математика жана информатика” кафедрасы деп аталып,  кафедра башчысы болуп Мадраимов С. М. дайындалган.

2007 – жылы 16 – январында №07 – 02.2 буйруктун  негизинде 2006 – жылы 22 – декабрда ОГПИнин окумуштуулар кеңешинин №2 протоколунун негизинде Табият таануу жана математика факультетинин “Жогорку математика жана информатика” кафедрасы төмөнкүдөй 2 кафедрага бөлүнгөн.

 • Жогорку математика жана математиканы окутуунун усулу;
 • Информатика жана жаңы маалыматтар технологиясы.

“Информатика жана жаңы маалыматтар технологиясы” кафедрасына башчы болуп Турдубаева К. Т.  дайындалган.

 

18-август 1999 –жылы  түзүлгөн информатика жана эсептөө техникасы кафедрасы 2007-жылы №07 – 02.2 буйруктун  негизинде Информатика жана жаңы маалыматтар технологиясы  деп аталып, азыркы күндө бардык факультеттердеги адистиктердин кесиптик маселелерин чыгаруу инструменти катарында компьютерди колдонууну өздөштүрүү боюнча дисциплиналарды окутууга ошондой эле  Физика-математикалык билим берүү багытындагы профиль Информатика адистигин, Колдонмо математика жана информатика адистигин даярдоого багытталат.

Курсттар жалпы мүнөздөгү (Информатика, Компьютердик технологиялар, Компьютердик тармак, интернет жана мультимедиалык технологиялар) компьютердик технологияны өздөштүрүүнү карайт жана кесиптик маселелерди чыгаруу үчүн эсептөө техникасын колдонууга багытталган дисциплиналар окутулат (Программалоо (Паскаль тили, Visual Basic, Ассемблер тили) , Компьютердик графика, ж.б.) .

2012/2013 окуу жылынан баштап кабыл алынган студенттер жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты менен тиешелештикте  профили бакалавр окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмгө 4 жыл, дистанттык билим берүү бөлүмүнө 5 жыл болду.

2017-жылдын 28-апрелинде №07-01.91§3 буйруктун негизинде ОГПИнин 2017-жылдын 26-апрелиндеги Окумуштуулар кеңешинин №6 протоколунун  чечимине ылайык конкурстук шайлоо жөнүндөгү маселесинин негизинде кафедра башчысы кызмат орду үчүн  жашыруун  добуш берүү менен өткөрүлгөн шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын токтомуна ылайык Турдубаева К.Т. Информатика жана жаңы маалыматтар технологиясы кафедрасынын башчысы болуп дайындалды.

Азыркы мезгилде кафедра заманбап талаптар менен тиешелештикте негизги билим берүү программасын иштеп чыгуу менен алектенишүүдө, окуу процессин уюштурууга жаңы мамилелер апробациялануда.

2017-жылы “Колдонмо математика жана информатика”  адистиги ачылып, күндүзгү бөлүмгө КМИ-17 (1-курска), КМИ-16 (колледжди бүткөндөрдөн 2-курска) группаларына студенттер ОРТнын жыйынтыгы менен келишимдик негизде кабыл алынды.

 

“Колдонмо математика жана информатика”  адистигин ачканга өз эмгегин аябай чоң салымын кошкон инсан  -Турдубаева Кандалат Ташполотовна.

 

Билим берүүчүлүк ишмердүүлүгү

Кесиптик ишмердүүлүктүн объекттери:

 • Студенттерге маалыматтар системасынын жана компьютердик технологиянын негиздерин окутуу;
 • Информатика боюнча ОГПИнин факультеттеринин арасында жана Республиканын ЖОЖдорунун арасында студенттик олимпиадаларды, конкурстарды уюштуруу
 • Институттун профессордук-окутуучулук курамынын Информатика чөйрөсүндө квалификациясын жогорулатуу курсттарын уюштуруу;
 • Маалыматтык-технологиялык багытында актуалдуу багыттар боюнча илимий-изилдөө иштеринин комплексин өткөрүү;
 • Гранттар жана алардын аткарылышы үчүн башка каржылоо булактары боюнча долбоорлорду кафедранын кызматкерлери менен даярдоо; 
 • Жаңы жана алдыңкы маалыматтык билим берүү технологияларын өздөштүрүү: Интернет, электрондук почта, дистанттык билим берүү жана аларды институттун ишмердүүлүгүндө сапаттуу ишке ашыруу
 • Илимий-методикалык окуу куралдарын, окуу-методикалык комплекстти жана окуулуктарын иштеп чыгуу

 

Кесиптик ишмердүүлүктүн багыттары : англис тили, тарых, социалдык иш,  кыргыз тили, кытай тили, орус тили, математика, биология, экология, башталгыч класстын мугалими, музыкалык билим берүү, дене маданияты

Көрсөтүлгөн багыттар боюнча студенттерди даярдоо жогорку кесиптик билим берүүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандары, КРнын билим берүү жана илим министрлигинин “Билим берүү жөнүндө” законуна, КРнын билим берүү чөйрөсүндө нормативдик укуктук актыларга ылайык ишке ашырылат.

  Ошондой эле берилген багыт боюнча Россиянын жана Кыргызстандын жетектөөчү ЖОЖдордун адистерди даярдоо тажрыйбасы эсепке алынат.

 

Информатика жана жаңы маалыматтар технологиясы кафедрасы. Окуу иштери

Кафедрада даярдалуу адистер:

 1. 550200 Физикалык-математикалык билим берүү профиль “Информатика”

Квалификациясы академиялык даражасы бакалавр

 1. 510200 Колдонмо математика жана информатика

Квалификациясы академиялык даражасы бакалавр

Окуу иши жогорку кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандардына негизделип түзүлгөн адистиктин окуу планына тиешелештикте жүргүзүлөт. 

Адистикке киришүү

Окуу процессинин графиги

Адистиктин жумушчу окуу планы (окуу мөнөтү 4 жыл)

Адистиктин жумушчу окуу планы (Окуу мөнөтү 5 жыл

Адистиктин окуу планы төмөнкүлөрдү камтыйт:

 1. Гуманитардык, социалдык жана экономикалык циклдагы дисциплиналар: Кыргыз, орус тили, англис тили, Ата мекен тарыхы, философия, Манас таануу, экономика.
 2. Математикалык жана табигый илимий циклдагы дисциплиналар: математика жана информатика, заманбап табигый билим берүүнүн концепциясы, экология, ЖОЖдун компоненти( Кыргызстандын геоэкологиясы). Студенттердин тандоосу( -Кыргызстандын географиясы,- Кыргызстандын флорасы жана фаунасы,- ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика))
 3. Кесиптик циклдагы дисциплиналар:- Базалык кесиптик дисциплиналарга: Педагогика, психология, Курак анатомиясы, физиологиясы жана гигиенасы, Жашоо коопсуздугу, Билим берүүдөгү маалыматтар жана коммуникациялык технологиялар, Жогорку математика (математикалык анализ, алгебра жана аналитикалык геометрия, дифференциалдык теңдемелер), физиканын жалпы курсу, информатиканын окутуунун методикасы;
 • Вариативдик бөлүк (кесиптик багыттагы дисциплиналар: жасалма и нтелект, Микроэлектрониканын негиздери, Жалпы программалоо жана маалыматтар технологиясы (математикалык логика жана алгоритмдер теориясы, программалоонун технлогиясы, HTMLпрограммалоо, Информатианын теориялык негиздери), Программалоо (Турбо Паскаль программалоо тили, Visual Basic программалоо тили, Ассемблер программалоо тили), Программалык камсыздоо (Заманбап опреациондук система жана сервистик программа, системалык программалоо жана системалык анализ, Sql технологиясы), маалыматтар системасы жана берилгендердин базасын башкаруу системасы, эсептөө системасынын архитектурасы, жекелик компьютерде маселелерди чыгаруунун практикуму, компьютердик математиканын системасы, математикалык жана физикалык маселелерди компьютердик моделдештирүү, компьютердик тармак, интернет жана мультимедиалык технологиялар, дискреттик математика, Web технлогия, операцияларды изилдөө, Студенттердин тандоосу (-компьютердик графика, мугалимдин жумушчу столун автоматташтыруу).
 1. Практика бөлүгүндө төмөнкү практикалар каралган:

Кесиптик профилдик (компьютердик), адаптациялык-педагогикалык, кесиптик- базалык, кесиптик профилдик, кесиптик профилдик (квалификациялык ишти коргоо алдындагы).

 1. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация 1-деңгээлдеги аттестация (4-семестр бүткөндө Ата мекен тарыхынан); 2-деңгээлдеги аттестация (мамлекеттик экзаменди тапшыруу) жана бүтүрүү квалификациялык жумушун жактоо(бакалавриаттык жумуш) кирет.

 

Кафедранын окуу лабораториялары 111а, 111б, 313, 315, Жатаканадагы компьютердик класс, электрондук библиотека аудиторияларында жайгашкан. Бардык компьютердик класстар заманбап эсептөө техникасы жана программалары менен жабдылган. Лекциялык аудиториялар 320, 304, 111б  интерактивдик доскалар менен жабдылган.

Кафедра Ош шаарынын №28 Салиева Мектеп-интернаты, №2 Карл Маркс мектеби, №27, №38 Барпы, №18 Гагарин, , №42 Кыргыз Түрк, Керме Тоо, №50 Нышанов, №14  Алтыбаев ж.б. мектептер менен келишим түзүлгөн жана практикаларды өткөрүү боюнча базалык мектептер болуп эсептелет.

 

Даярдалып жаткан адистиктер

 • 550200  Физика-математикалык билим берүү багыты  профили «Информатика».
 • 510200  «Колдонмо математика жана информатика».

 

 

    Кафедрада окутулуучу предметтер:

I.Физика-математикалык билим берүү багыты  профили «Информатика» адистигинде окутулуп жаткан предметтер.

 1.Информатика.

 2.Билим берүүдөгү маалыматтар жана коммуникациялык технологиялар.

 3.Информатиканын теориялык негиздери.

 1. Турбо Паскаль программалоо тили.

 5.Visual Basic программалоо тили.

 6.Ассемблер программалоо  тили.

 7.Эсептөө техникасынын тарыхы.

 8.Системалык программалоо жана системалык анализ.

 1. Программалоонун технологиясы.
 2. Маалыматтар системасы жана берилгендердин базасын башкаруу системасы.

 11.Эсептөө системасынын архитектурасы.

 12.Жекелик компьютерде маселелерди чыгаруунун практикуму.

 13.Компьютердик  математиканын системасы.

 14.Математикалык жана физикалык маселелерди компьютердик моделдештирүү.

 15.Компьютердик тармак жана интернет жана мультимедиялык технология.

 16.Web технологиясы.

 17.Операцияларды изилдөө.

 1. Жасалма интеллект.
 2. Микроэлектрониканын негиздери.

 20.HTML программалоо тили.

 1. Компьютердик графика.
 2. Заманбап операциондук система жана сервистик программа.
 3. Информатиканы окутуунун усулу

 

 1. II. «Колдонмо математика жана информатика».

 1.Информатиканын негиздери.

 2.Компьютердик архитектура.

 3.Компьютердик графика.

 4.Visual Basic программалоо тили.

 1. Программалоонун технологиясы.

 6.Программалоо тилдери жана методдору.

 7.Берилгендердин базасы.

 8.HTML программалоо тили.

 9.Web тиркемелерди иштеп чыгуу.

10.Жекелик компьютерде мисалдарды чыгаруунун практикуму.

 1. Ассемблер программалоо тили.
 2. Программалык тиркемелерди командалык иштеп чыгуу.
 3. SQL технологиясы.
 4. Оптималдаштыруу методу.
 5. Pithion программалоо тили.

16.Программалык каражаттарды тестирлөө.

 Факультеттер аралык адистиктерде окутулуучу предметтер:

 

      1.Информатика.

2.Компьютердик тармак жана интернет жана мультимедиялык технология.

3.Маалымат технологиясы.

4.Компьютердик тармак.

5.Маалымат менеджменти.

 1. Билим берүүдөгү маалыматтар жана коммуникациялык технологиялар.

7.Дене маданияты жана спорттун чөйрөсүндөгү маалымат технологиясы.

 

 

  Ф.И.О. Турдубаева Кандалатхан Ташполотовна

Кызматы:   кафедра башчы

Педагогика илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.

0558 34 54 56

Kturdubaeva@gmail.com

Ауд. 319

Өткөн  сабактары: “Турбо Паскаль программалоо тили, “Visual Basic” программалоо тили, Информатиканы окутуунун методикасы”, “Компьютердик графика”.

 

 

 

 

 

 Ф.И.О. Арынбаев Эралы Калилович.

Кызматы:   Маалымат технологиясы, китепкана жана электрондук башкаруу бөлүмүнүн башчысы.

Педагогика илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.

0772728050

Өткөн  сабактары: “Программалоонун технологиясы”, “НTML программалоо тили”, “СУБД” ж.б.

 

 

Ф.И.О. Ысаков Токтогул Шарипович.

Кызматы:   Инженер-программист.

0779980088

Ауд. Электрондук китеп кана

Өткөн  сабактары: “Информатиканын негиздери”, “Информатика”, “Компьютердик сеть жана мультимедиялык технологиялар”, “SQL технологиясы”,  “Web технология”.

 

Ф.И.О. Бердибекова Кулийпа Турдубековна

Кызматы:   Ага окутуучу

0772686974

Ауд. 111а.

Өткөн  сабактары: “Билим берүүдөгү маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар ”,  “Берилгендердин базасын башкаруу системасы”, “Информатика”.

 

Ф.И.О. Джумабаева Акылай Номонжановна

Кызматы:  декандын милдеин аткаруучу,

Магистр, ага окутуучу

0555038882

djumabaeba@mail.ru

Ауд. 113

Өткөн  сабактары: “Информатика”, “Математикалык жана физикалык маселелерди компьютердик моделдештирүү”, “Компьютердик математикалык системалар

Ф.И.О. Пирматова Гулнара Маматжановна

Кызматы:   окутуучу

магистр

0772-87-55-87

gul.55.87@mail.com

Ауд. 111

Өткөн  сабактары: “Web дизайн”, “Информатика” “Билим берүүдө маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар”, “Компьютердик тармак Интернет жана маалыматтык технологиялар”.

Ф.И.О. Акпаралиева Батма Арымовна

Кызматы:   Окутуучу

0771513939

Ауд. 315

 

Өткөн  сабактары:  “Информатика”, “Компьютердик тармак жана маалыматтык технология”, “Берилгендер базасын башкаруу системасы”.

 

Ф.И.О. Калыбекова Миргул Жумабековна

Кызматы:   окутуучу, магистр

0770262665

mirgul86@gmail.com

Ауд. 313

Өткөн  сабактары: “Турбо Паскаль программалоо тили, “Берилгендердин базасын башкаруу системасы”, “Информатика”, “Компьютердик тармак жана маалыматтык технология”, “Компьютердик тармак”

Ф.И.О. Алибекова Гулбарчын Узакбаевна

Кызматы:   техник-оператор, окутуучу

 

0773 38 30 20

Alibekova_88@gmail.com

Жатаканадагы компьютердик кана

Өткөн  сабактары: “Информатика”, “Компьютердик тармак жана маалыматтык технология”, жана “Жекелик компьютерде маселелерди чыгаруунун практикуму”

 

Ф.И.О. Бердибай уулу Залкар

Кызматы:   инженер-программист

0778830539

Berdibaev1990@mail.ru

Ауд. 111г

Өткөн  сабактары: “Компьютердик тармак, интернет ”. “Информатика”

 

Ф.И.О. Шарапов Залкар

Кызматы:  инженер программист

0773068434

 Өткөн  сабактары: “Компьютердик тармак, интернет ”.

 Колледж.

 

 

Информатика жана жаңы маалыматтар технологиясы” кафедрасында үзүрлүү эмгектенгендер.

   

 

 “Информатика жана жаңы маалыматтык технолгиялар” кафедрасынын окутуучуларынын илимий изилдөө иштери.

      
      1999-2000 – жылга чейинки статьялардын тизмеси.

Турдубаева К.Т., Мадраимов С.М. “Тексттик маселе жана аны чыгаруунун жолдору”. Сборник материалы теор.рег.конференции ОГПИ.1999-ж..                                                                                                 Турдубаева К.Т., Мадраимов С.М. Творческая самостоятельная деятельность учаөихся при решении геометрических задач с новыми методами”. Сборник материалы теор.рег.конференции ОГПИ. 1999-ж.“

Турдубаева К.Т., Селиванова Н.С. Асимптотика решений сингулярное возмуөенных систем дифференциальных уравнений с махсимумами”. Сборник научных трудов Г Кызыл Кия. 1999-ж.“

Турдубаева К.Т., Назаров М.М. “Значения формирования критического мышления у студентов”. Материалы региональной научно-практ.коференции ОГПИ. 2000-ж.

   2001 – 2002 - жылга чейинки статьялардын тизмеси.

Турдубаева К.Т., Назаров М.Н. “Математиканы окутуунун усулу боюнча өткөрүлүүчү лабораториялык-практикалык жумуштары”. Методикалык колдонмо. 2001-ж.

 Турдубаева К.Т., “Координаталар методун практикалык-өндүрүштүк маселелерди чыгарууда колдонуунун жолдору”. ОшМУ илимий эмгектер жыйнагы. 2002-ж.

       2003-2004 - жылга чейинки статьялардын тизмеси.

Турдубаева К.Т., Назаров М.М. “Көрсөткүчтүү жана логарифмалык функцияларды окутуунун методикасы”. ОшМУнун жарчысы“Математика, физика, информатиканын актуалдуу проблемалары” илимий-теориялык конференция (Б.Араповдун 60-ж). 2003-ж.

Турдубаева К.Т., Назаров М.М.“Графтар теориясынын элементтери жана аларды мектеп математикасында пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү”. ОшМУнун жарчысы“Математика, физика, информатиканын актуалдуу проблемалары” илимий-теориялык конференция (Б.Араповдун 60-ж). 2003-ж.

Турдубаева К.Т., Арынбаев Э.К. “Формы взаимодействия школы и вуза на пути информатизации образования”. Научно-теорет.региональнконф. “Актуальные проблемы взаимодействие школ и ВУЗа в условиях социальной мобилизации”. 2004-ж.

Турдубаева К.Т., Арынбаев Э.К. “Проблемы информатики и использования компьютерных технологии в современном учебном процессе”. Сборник материалы теор.рег.конференции ОГПИ. 2004-ж.

Турдубаева К.Т., Арынбаев Э.К. “Информатика боюнча өз алдынча иштер”  Метод.колдонмо. 2004-ж.

  2005-2006- жылга чейинки статьялардын тизмеси.

Турдубаева К.Т., Назаров М.Н. “Жогорку окуу жайлардын математика жана информатика сабактарында лабораториялык-практикалык сабактарды өткөрүүнүн мааниси”. ОшМУнун жарчысы “Билим берүүнү жана тарбиялоону жаңы шарттарда өркүндөтүүнүн проблемалары” регионалдык илимий-усулдук конференция. 2005-ж.

Арынбаев Э.К., Мадраимов С.М. “Билим берүү системасында кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо проблемалары”. Вестник ОшГУ. 2006 г. - №7. с. 200-203.

 2007-2008- жылга чейинки статьялардын тизмеси.

Арынбаев Э.К., Турдубаева К.Т. “Жогорку окуу жайларда математиканы окутуудагы жаңы маалыматтык технологиялар”. Вестник ОшГУ. 2007 г. - №6. 78-81.

Арынбаев Э.К. “Кыргызстандабилимберүүсистемасынмаалыматташтыруупроблемалары”. Вестник ОшГУ. - №6. с. 149-152.  2008 г.

  2009-2010- жылга чейинки статьялардын тизмеси.

Турдубаева К.Т., Информатика сабагында окутуунун активдүү методдорун колдонуу”.                               I Назаровдук окуулар” илимий-методикалык конференция.«Вестник» 2009-ж.“ОшГУ, №-2

Турдубаева К.Т., “MS Excel Электрондук таблицасында логикалык функциялар менен иштөөнү  үйрөтүү”. “I Назаровдук окуулар” илимий-методикалык конференция. «Вестник» ОшГУ, №-2.2009-ж.

Турдубаева К.Т.,«Символдук функцияларды колдонуу” «Вестник» ОГПИ. 2010-ж.

 

 

 

2011-2012- жылга чейинки статьялардын тизмеси.

Турдубаева К.Т., “Болочок математика мугалиминин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык аспекттери”  Вестник ОшГУ. 2011.

Турдубаева К.Т., “Болочок математика мугалиминин жалпы жана атайын компетенциялары”.             Вестник ОшГУ.2011.

Турдубаева К.Т., Алтыбаева М.А. “ “Математиканы окутуунун методикасы ” курсунда болочок мугалимдердин  кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруу”. Вестник ОшГУ, “III Назаровдук окуулар” республикалык илимий практикалык конференция. 2011.

Турдубаева К.Т., Алтыбаева М.А. “Окутуунун заманбап моделдерин үйрөнүү болочок математика мугалимдеринин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруунун каражаты катарында”. Вестник ОГПИ. 2011.

Турдубаева К.Т., Алтыбаева М.А  «Формирование профессиональной компетентности в курсе методики преподавания математики”. Вестник ТГПУ. 2012.

Турдубаева К.Т., Алтыбаева М.А.Формирование ключевых компетенций учащихся на уроках математики”. Вестник Тажикск Университет. 2012.

Арынбаев Э.К. “Математика мугалимдеринин ишмердүүлүгүн жаңы маалыматтар технологиясынын жардамында оптималдаш-тыруу (функциянын графигин сызуу ишин оптималдаштыруу)”.   Вестник КГУ им. И.Арабаев, 1 выпуск. .  с.78-80. 2011 г.

Арынбаев Э.К.  “Билим берүү системасында жаңы маалыматтар технологиясынын каражаттарын колдонуунун илимий-усулдук негиздери”.  Вестник ОшГУ, 2011 г.- №4. с. 134-138.

Арынбаев Э.К.  Орозова М. “Математика сабагында мультимедиялык технологияларды пайдалануу”. Вестник ОшГУ, 2011 г.  - №4. с.196-199.

Арынбаев Э.К. “Мектеп математика мугалимдеринин ишмердүүлүгүн компьютердик технологиянын жардамында оптималдаштырууну мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту аркылуу ишке ашыруу”. Вестник КГУ им. И.Арабаев,  3 выпуск, 2012 г. с.269-271.

Арынбаев Э.К.Келечектеги математика мугалимдеринин жаңы маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу боюнча илимий-усулдук даярдыгы.  Вестник ОшГУ, 1 выпуск, 2012 г. №2. с.96-99.

Арынбаев Э.К.Көлбаева Г.Бүгүнкү күндүн мугалими кандай болуш керек? Вестник ОшГУ,  2 выпуск, 2012 г. - №2. с. 177-180.

Бердибекова К.Т.,Ташмурзаева Г.Т. Интенсификация производства как основное направление развития сельского хозяйства. Ош мамлекеттик университетинин жарчысы. 2012 -ж.№3, 110-112 бет.

2013-2014- жылга чейинки статьялардын тизмеси.

Турдубаева К.Т., “Маалыматтык-коммуникациялык технологияларды пайдалануу шартында болочок математика мугалимдеринин кесиптик компетенттүүлүгүн  калыптандыруу”. Вестник Арабаева. 2013.

Турдубаева К.Т., Алтыбаева М.А. “Болочок математика мугалиминин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандырууда колдонулуучу компетенттүүлүк маселелер”. Вестник Арабаева. 2013.

Арынбаев Э.К. Окутуучу программалар - математика сабактарынын эффективдүүлүгүн жогорулатуучу каражат. Вестник ОшГУ, 2013 г.- №1. с.301-304.

Арынбаев Э.К. Педагог-математиктердин компьютердик технология каражаттарын окутуу процессинде пайдалануу көндүмдөрүн калыптандыруу жолдору. Вестник КГУ им. И.Арабаев,  2013г.№1. с.15-18.

Арынбаев Э.К. Математика сабагында пайдаланылуучу интернет маалымат булактары.Известия КАО, 2013 г. №3(27), 83-89.

Арынбаев Э.К. Математиканы окутуудагы жаңы маалыматтык технологиялар ББК 22.1 А89 ISBN 978-9967-461-14-7.  Ош, 2013 г.  95 с.

Арынбаев Э.К. Болочок мугалимдерди окуучулардын жаңы маалыматтык технология каражаттарын пайдаланып  маселе чыгаруу ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүгө долбоордук окутуу аркылуу даярдоо. Вестник БГУ, №2(28), 2014 г.  с. 185-187

Арынбаев Э.К.Болочок мугалимдерди окуучулардын жаңы маалыматтык технология каражаттарын пайдаланып маселе чыгаруу ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүгө даярдоо.Вестник ЖАГУ,       2014 г.№2. с. 4-9.

Акпаралиева Б.А.,Бердибекова К.Т. “Применение компьютерных технологий как инструмента обучения студентов”.Вестник ОГПИ 2013 г. с.88-91.

Арынбаев Э.К.Мадраимова С.М. Пути развития творческих способностей учащихся с помощью домашних заданий Фундаментальные науки и образование, Бийск, 2014 г. 02-05 март с. 433-439.

Бердибекова К.Т., Джумабаева А.Н. Мектеп математика курсунда MS Excel электрондук таблицасын колдонуу. Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун жарчысы. 2013 -ж. №01, 157-161бет.

Бердибекова К.Т., Акпаралиева Б. Применение компьютерных технологий как инструмент обучения студентов. Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун жарчысы 2013 -ж. №01, 88-91бет.

 Бердибекова К.Т., Байышова Г.Ж. “Экологиялык тарбиялоого тиешелүү элдик тарбиялоонун каражаттарын турмуш мисалдары менен салыштырууга үйрөтүү”. Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун жарчысы. 2013- ж. №01,40-43бет.

Бердибекова К.Т., Джумабаева А.Н.Математика сабагында көрсөтмө куралдарды жасоо жана аны колдонуунун дидактикалык негиздери. И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы 2013- ж.№01, 47-49бет.

Бердибекова К.Т.,Джумабаева А.Н., Байышова Г.Ж.Класстан тышкаркы иштерде окуучулардын окуу таанып-билүү кызыкчылыгын өнүктүрүү. И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. 2014-ж. №01, 132-134 бет.                                                                                                                              

 

2015-2016- жылга чейинки статьялардын тизмеси.

Турдубаева К.Т., “Развитие творческой активности будущего учителя в процессе обучения методике преподавание математике”. 2015.

Турдубаева К.Т., “Жалпы билим берүүчү мектептерде информатика сабактарында проекттик ишмердүүлүктү уюштуруу”. Окутууга  дифференцирленген мамилени колдонуу менен билимдин сапатын жогорулатуу. 2016-ж.ОшМУ жарчысы .

 Турдубаева К.Т., “Болочок химия мугалимдеринин профессионалдык педагогикалык компетенттүүлүктү өнүктүрүүнун өзгөчөлүктөрү”. Компетенттүүлүк мамиленин шарттарында жогорку кесиптик билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү. 2016-ж.ОшМУнун жарчысы .

 Арынбаев Э.К.Подготовка будущего учителя к обучению учащихся самостоятельному выбору и применению компьютерных программ при решении задач Личность в современном мире, 2-чыгарылыш.. –Екатеринбург.  2015 г.с. 11-17 .

Арынбаев Э.К.Окуучуларга жаңы маалымат технологияларын пайдаланып маселе чыгарууну үйрөтүүдөгү айрым проблемалар Вестник КГУ им. И.Арабаев, спецвыпуск. 2015 г. с.147-151.

Арынбаев Э.К.Болочок математика мугалимдерине окуучуларга маселе чыгарууда жаңы маалыматтык технологияларды пайдаланууну долбоорлор методун колдонуп үйрөтүү Вестник КГУ им. И.Арабаев. спецвыпуск., 2015 г.с. 151-153.

Арынбаев Э.К. “Некоторые проблемы использования новыхинформационных технологий при решении задач”.Международныйжурнал прикладныхи фундаментальныхисследований. Москва «Академия естествознания». 2015 г. –№ 11, Часть 4. с.506-508.

Арынбаев Э.К.Подготовка будущего учителя к обучению учащихся самостоятельному выбору и применению компьютерных программ при решении задач Личность в современном мире сборник научных статей. отв. ред. Р.А. Валиев. Екатеринбург, 2015. С. 11-17.

Арынбаев Э.К.Болочок математика мугалимдерин даярдоодогу долбоорлор методунун мүмкүнчүлүктөрү. Известия вузов Кыргызстана. 2016 г. №8.

Бердибекова К.Т.,Билим берүүдө интернет колдонууга байланыштуу дүйнөдө жасалган изилдөөлөр.И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. Атайын чыгарылыш, 2015 - ж. 22-25 бет.

Бердибекова К.Т., Жогорку класстын окуучуларынын интернетти колдонуу компетенцияларынын негизги принциптери. И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы .2015ж.Атайын чыгарылыш, 25-28 бет.

Бердибекова К.Т., “Использование новых информационных технологий в процессе обучения”. Ош мамлекеттик университетинин жарчысы. 2015ж.№4 2 чыгарыл.116-120 бет.

Акпаралиева Б.А. “Математиканы өздөштүрүүдө компьютерди колдонуу”.ОшМУ жарчысы.2016-ж.128-131-бет.

 

2017-2018- жылга чейинки статьялардын тизмеси.

Turdubaeva K.T.  “Organization of project and research activities of students in the study of mathematics” Сборник тезисов VI конгресса математического общества тюркоязычных стран Astana. Kazakhstan. 2017 г. с. 384-385.

Акпаралиева Б.А., Арым кызы Ж. “Педагогические технологии в наше время” Вестник ОГПИ.2017 г. с .15-19.

 

 

Кафедрада өткөрүлгөн ачык сабактар:

 

 

Турдубаева К.Т. Турбо Паскаль программалоо тили предметинен Ин-17к тайпасынын студенттерине теманы терең түшүндүргөн учуру.

 

 

 

 

Ин-14б тайпасынын студенти Масалбекова Айзада ОГПИ периси сынагында кыргызча саламдашуу учуру.

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2017 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro