Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
27 декабрь 2013
4 305

огпи

[thumb=left]http://ogpi.kg/uploads/posts/201. Кафедранын аталышы:  «Экология жана туризм» кафедрасы

13-12/1388116576_sayt-2.jpg[/thumb]Кафедра башчысы: Абсатаров Р Туулган жылы, к\н\ , айы
улуту 
 26.02.1977Дареги 

телефону. Кара-Суу району Баш-Булак айылыИш орду Ош гуманитардык-педагогикалык институту
Кызматы  2001-02  ж.ж. «Токой таануу жана экология» кафедрасынын лаборанты;
2002-2003 ж.ж. «Токой таануу жана экология» кафедрасынын окутуучусу;
2003-2005  ж.ж. «Экономики жана менеджмент» кафедрасынын окутуучусу;
2006-2009 ж.ж. «Табигый илимдер» кафедрасынын окутуучусу
2009-жылдан тартып «Экология жана туризм» кафедрасынын башчысы, ага окутуучу.
Билими Жогорку (ОЖК 2001ж. , ОГПИ 2007ж.)
специальность 
1. Мекеме менеджменти (токой чарбасы).
2. Биология мугалими
Эл аралык  долбоорлорго катышуусу  Exit pool. Интервьюер. Маркетинг сервис бюро,  Siar. 2005 ж.
Жарыка чыккан илимий эмгектери. 1. Современные экологические проблемы города Ош и обустройства декоративными лесными насаждениями (на примере посадки Можовельника Виргинского). ОшГУ. Международная научная  конференция. 2003 г.
2. Некоторые проблемы экологического образования в Кыргызстане. ОшГУ. Международная научная  конференция. 2003 г.
3. Эколого-медицинские проблемы Ошской области и пути их улучшения. Международная научная конференция молодых ученных и студентов. КУУ 2004 г.
4. Некоторые экологические проблемы  города Ош и Ошской области и пути их улучшения. Международная научная конференция ЖАГУ 2005г.
5. Проблемы и перспективы лесного менеджмента Кыргызской Республики. Международная научная конференция ОГПИ 2006 г.
6. Современный менеджмент лесного хозяйства: проблемы и перспективы.                                    Учебник Ош-2006г.
7. Педагогикалык адистиктерде «Экология предметин» окутууда компьютердик технологияларды колдонуунун ъзгъчъл\ктър\.
Международная научная конференция И. Арабаев атындагы мамлекеттик педагогикалык университети-2012


 

Тил бил\\с\                  Орус тили (эркин) англис тили (създ\к менен)

 


3.  «Экология жана туризм» кафедрасынын тарыхы».
          Экология жана Туризм кафедрасы Ош гуманитардык – педагогикалык институтунун окумуштууулар кеёешинин 29.08.2009-жылдагы кеёешмесинде ректор ф.и.к. доцент К. Исаковдун Б.07.02.90.буйругунун негизинде т\з\лгън. Ушул эле буйруктун негизинде кафедра башчысы болуп ага окутуучу Р.Р. Абсатаров дайындалган. Кафедрада эмгектенген профессордук- окутуучулук курам жогорку билим алуучу студенттерге мезгил талабына ылайык инновациялык жана интерактивдуу усулдардан пайдаланып, билим бер\\ жана ар тараптуу тарбияны калыптандыруу иш чараларын ж\рг\з\\дъ.
Кафедра курамында окутуучулар тарабынан илимий иш ж\рг\з\лът, тажрыйба ъткър\лът жана  мектептерде,  окуу усулдук борборлордо, улуттук парктарда, мамлекеттик коруктарда, туризм тармагында иштер алып барылат. Ошону менен биргеликте кафедранын максаты болуп жогорку билимге ээ  болгон  чыгаан адистерди даярдоо болмокчу.

 


4. Кафедранын даярдаган адистиктери

«Экология  жана туризм» кафедрасы: 511101  «Экология» жана  520800 «Экология жана жаратылышты пайдалануу» адистиктерин даярдайт.

5. Кафедранын илимий багыты:
        Т\шт\к Кыргызстандын кооз табигатын экологиялык туризм тармагында колдонуу.

6. Кафедрадагы чыгармачыл борборлор, кружоктор, клубдар.
          Кафедрада  "Экология” жана «Экология жана жаратылышты пайдалануу»  адистигинде билим алган студенттердин  билимдерин бышыктоо жана аларды  адистиктин иш аракеттери менен жакындан практикалык т\рдъ тааныштыруу максатында "Экологиялык борбор” жана "Экотуризм” кружогу иш алып барат.
 Экологиялык Борбор – 2008-жылы уюшулган.
Экологиялык борбоду кафедранын  профессору Г. К Омуралиеванын демилгеси менен уюшулуп,  студенттер тарабынан иш алынып барылат. Атап айтсак Ак-бууранын жээгин тазалоо боюнча "Биз таза суу жана шаар \ч\н” аттуу девиз менен студенттердин, факультеттердеги мугалимдер жааматы менен биргеликте акция ъткър\лгън. Азыркы кезде Экологиялык борбордогу студенттер жана окутуучулар тарабынан къптъгън эл аралык уюмдарга (Кыргызстан-Сорос фонду, ЮСАИД, Ага-Хан ж.б.) т\рд\\ багыттагы долбоорлор жазылып, жемишт\\ иш алынып барылууда. 2010-11-окуу жылында 2 долбоор утушуп ишке ашыруу алдында турушат.

Экотуризм-  кружогунун иш аракеттери эс алуу, айлана чъйрън\   коргоо жана ага  зыян келтир\\гъ каршы башкача айтканда экологиялык тарбия боюнча иш  аракеттерди ж\рг\з\\гъ багытталган.
Экотуризм кружогун Нурмаилова Жазг\л Токтогуловна жетектейт.

      7. Тажрыйбалуу окутуучулардын аты-жън\.
1.Биология илимдеринин кандидаты,профессор Омуралиева.Г.К.
2.Химия илимдеринин кандидаты,доцент Тешебаева.У.
3. Кафедранын ага окутуучусу  Абсатаров.Р.Р.
4.Кафендранын ага окутуучусу Кошбаев А.Б.

8. Кафедранын перспективасы
Илим. кызм.  жылдар 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Илимдин доктору    1 1 
Илимдин кандидаттары    1  
Аспирант соискательдер  3 4   
Ага окутуучулар   1 1 1 1

 


9.Кафедранын жамааты.

 
Кафедранын окутуучулары

[thumb=left]http://ogpi.kg/uploadsОмуралиева Г\лсара Кушатовна.,б.и.к. проффессор.
                Окуткан предметтери:1.Жалпы экология.
                                                            2.Экологияны окутуунун усулу.
                                                            3.Токой товарлары жана стандартизациясы.
                                                            4.Геоэкология.   
                                         Тешебаева Урниса Тиленовна.,х.и.к.доцент.
                 Окуткан предметтери:1.Ландшафттын геохимиясы.
                                                          2.Ландшафттын геохимиясы.
                                                          3.Экологиянын не
/posts/2013-12/1388117417_sayt-4.jpg[/thumb]

Бекназарова Жээнг\л  Маматалиевна.
        Окуткан предметтери:1.Экология жана жаратылышты пайдалануу.
                                                    2.Социалдык экология.
                                                    3.Талаа изилдъъ ыкмалары.
                                                    4.Геоэкология.
                                                    5.Экологиянын негиздери.   
                                                    6.Жаратышты пайдалануунун экономикасы. 

Нурмаилова Жазг\л Токтогуловна. 
              Окуткан предметтери:1.Кыргызстандын флорасы жана фаунасы.
                                                          2.Геоэкология.
                                                          3.Токой мелиорациясы.
                                                          4.Айлана чъйрън\н мониторинги.
                                                          5.Организм жана чъйръ.
                                                          6.Экологиянын негиздери.
  
                                                      7.Кыргызстандын геоэкологиясы
Темирболот уулу Ш\к\рбек.
               Окуткан предметтери:1.Жаратылышты пайдалануунун негиздери.
                                                            2.Токой экологиясы.
                                                            3.Токой фитопотологиясы.
                                                            4.Калктуу пункттарды жашылдандыруу.
                                                             5.Экологиянын негиздери.                
Матисаков Асанбек Айдаралиевич.  
               Окуткан предметтери:1.Айлана чъйрън\н мониторинги жана конрольдоо методу.
                                                            2.Айлана чъйрън\н метрологиясы,стандартизациясы жана сертификациясы.
                                                             3.Радиациялык экология.        

Аматова Нурайым Кенжебаевна.
              Окуткан предметтери:1.Экологиялык топурак таануу.
                                                         2.Корук иши.
                                                         3.Д\йнън\н ъзгъчъ корголуучу аймактары.
                                                         4.Токой энтомологиясы.
                                                         5.Эгилме токой.
                                                         6.Айыл чарбанын экологиясы.

 10.Кафедранын кызматкерлеринин электрондук жана телефон дареги.
№ Аты-жън\ Ээлеген орду Илимий наамы Электрондук дареги телефону
1 Абсатаров Равшанбек Рахманалиевич Кафедра башчысы  Rrr_51@mail.ru 0550860951
2 Омуралиева Гулсара Кушатовна Декан Б.и.к., профессор Gulsara47@mail.ru
0772577257
3 Бекназарова Жээнгул Маматалиевна Окутуучу  Jeengul83@mail.ru
0557758709
0779183759
4 Нурмаилова Жазгул Токтогуловна Окутуучу  Jaz_eko@mail.ru
0557910731
5 Аматова Нурай Окутуучу  Nur_eko@mail.ru
0777820510
6 Тешебаева Урниса Окутуучу Х. и. к., доцент  0779255200
7 Темирболот уулу Шукурбек Окутуучу  Shukur-t@mail.ru
0709988389
8 Матисаков Асанбек Айдаралиевич Лаборант  Asan-matisakov@mail.ru
0707703708
9 Кошбаев Алманбет Бекжанович Окутуучу    0778352523
0553352523

Кафедранын окутуучусу б.и.к.профессор.,Омуралиева Г.К. сабак учурунда.

Кафедранын окутуучусу Бекназарова Ж.М. сабак учурунда

Кафедранын окутуучусу Нурмаилова Ж.Т.
Кыргызстандын геоэкологиясы  сабагынан кър\н\ш.

ЭКО-11 тайпасы Токой ъст\р\\ сабагынан практикалык сабак учурунда

Жашыл дарактарды къп отургузуп, айлана чъйръб\зд\н тазалыгын сактайбыз жана кычкылтек менен камсыз кылабыз.

Кафедранын окутуучулары: Ташбалтаева Ш.А. жана Темирболот уулу Ш. сабак учурунда.

Экология адистигинде окуган студенттер окуу талаа практикасын ътъп жаткан учуру.


  ;
  ;

 

=left]http://ogpi.kg/uploads/posts/2013-12/1388119351_sayt-18.jpg[/thumb]

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

Tyronepieks
how can i get a viagra sample viagra without doctor viagra become generic viagra without a doctor's prescription sildenafil in india online generic viagra buy viagra mastercard buy generic viagra purchase viagra online safely
Гость Sergionok
are viagra pills red viagra without doctor is illegal to order viagra online in the us viagra without a doctor's prescription viagra 50 mg costo generic viagra 100mg viagra online bestellen ohne rezept generic viagra online best place buy viagra online uk forum
Гость Josephbix
cialis price compared viagra viagra without a doctor prescription viagra online uk cheapest viagra without a prescription buy viagra in kenya buy generic viagra buy viagra xanax generic viagra online cheap genuine viagra uk
Гость Albertved
sildenafil generico en lima viagra without a doctor's prescription buying viagra from abroad viagra without a doctor's prescription can buy viagra canada generic viagra online sildenafil 100 mg guatemala generic viagra viagra yearly sales
Гость JamesFuh
blackjack game best online casinos play roulette for free online games using real money roulette free windows casino games one casino online casino gambling and virginia online casino games top gambling resource free slots new york casino on line free online slots online casino that takes mastercard
Гость JamesFuh
best online casino for payouts first online casino casinos that accept paysafecard usa accepted online casino club usa casino download download roulette game play slots online real money usa casino ladbrokes online roulette game real money bingo android real money online casino games online casino sites for usa casino real money casino pc games
MichaelHip
how long does it take a 100mg viagra to work viagra without doctor can you buy viagra online viagra without a doctor prescription get most viagra viagra without doctor buy viagra from india viagra without a doctor's prescription how does a viagra pill look like
Kennethwex
reliable place to buy viagra online viagra without a doctor prescription viagra buy philippines viagra without a doctor's prescription best online viagra prices viagra without doctor www.cheap-viagra.co.uk viagra without doctor prices for viagra 100mg
Гость Joshuajeacy
generic viagra cost viagra without a doctor prescription generic viagra for cheap viagra without doctor buy generic viagra gel canadian online pharmacies cvs online pharmacy top rated online canadian pharmacies canadian pharmacies online
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro