Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Биология жана химия кафедрасы
16 декабрь 2018
188

Биология жана химия кафедрасы

 1. Кафедранын негизги максаттары:

hОкутуучу профессорлордун окуу усулдук иштерин өркүндөтүү.

hСтуденттердин чыгармачылык менен билим алуусун, алардын мүмкүнчүлүгүн өркүндөтүү максатында окутуунун жаны технологияларын колдонуу.

hСтуденттердин өз алдынча билим алууга умтулуусун калыптандыруу.

hСтуденттер арасында тарбиялык иштерди жүргүзүү.

hИлимий иштерди талапка ылайык уюштуруу жана илимий ишке болгон кызыгууну арттыруу.

hСтуденттерди илимий ишке тартуу жана илимий иштерди аткарууга үйрөтүү.

 

           Кафедранын негизги милдеттери:

hСабактарда окутуунун традициялык эмес формаларын пайдалануу.

hОкутуунун жаны технологиясын сабактарда колдоно билүүүгө адат алдыруу (тест, модулдук рейтинг блок-схемалар, имминитациялык моделдештируу).

hОкутуучулардын билим денгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу, окутуучулардын билимин өркүндөтүүчү курстарга жиберүү.

hОкуу усулдук каражаттарды жана маалыматтарды иштеп чыгуу жана жарыялоо.

hИлимий-практикалык конференциялардын иштерине активдүү катышуу.

Кафедранын миссиясы

Кафедранын илимий потенциалын көтөрүү жана жогорку интеллектуалдуу, жаратылышты сүйгөн жана аяр мамиле жасаган, терен билимдүү, илимге кызыккан, толеранттуу, демилгелүү чыгармачыл, заманбап муктаждыкты актай алган, билим берүү мекемелериндеги мугалимдик, окутуучулук, илимий, тарбиялык, маданий жана башкаруучулук багыттарындагы өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзө ала турган  адистерди даярдоо.

 

Биология жана химия” кафедрасынын өнүгүү перспективалары.

Кафедранын иштери төмөнкү багытта жүргүзүлөт.

hАр түрдүү окуу усулдук иштелмелерди иштеп чыгуу, басылмалардан чыгарууга шарт түзүү.

hСтуденттердин билим денгээлин, сапатын кенейтүү, интернет аркылуу информация үйрөтүүгө багыттоо.

hСабактарда техникалык каражаттарды колдонуу электрондук китептерди пайдалануу менен өтүүгө багыттоо.

hБиологияны окутууда материялдык базаны чыңдоо.

 

Биология жана  химия кафедрасынын 2018-2023-окуу жылдар үчүн  түзүлгөн келечек иш пландары.

 

«Биология жана химия» кафедрасы КР Билим берүү жана            маданият министрлиги тарабынан бекитилген (биология 30-июнь, 2003-жыл, № 592. 1, каттоо №12 сп.пед , химия  30-июнь, 2003-жыл, № 592. 1, каттоо №13 сп. пед) жогорку кесиптик толук билим берүүнүн убактылуу мамлекеттик стандартынын негизинде иш алып барылат.

Кафедранын максаты: Кафедранын илимий потенциалын көтөрүү жана жогорку интеллектуалдуу, жаратылышты сүйгөн жана аяр мамиле жасаган, терең билимдүү, илимге кызыккан, толеранттуу, демилгелүү чыгармачыл, заманбап муктаждыкты актай алган адисти даярдоо. Бул максатта кафедрада түрдүү багыттагы, тагыраак айтканда, илимий, окуу-усулдук, тарбиялык иш пландары боюнча иш алып баруу.

Кафедранын милдети: 550100 Табигый илимий билим берүү: профили – биология бакалавр, 550100 Табигый илимий билим берүү: профили - химия бакалавр боюнча адистигин алган ар бир бүтүрүүчүнүн республикабыздын түрдүү типтеги  билим берүү мекемелериндеги мугалимдик, окутуучулук, илимий, тарбиялык, маданий жана башкаруучулук багыттарындагы өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзө ала турган деңгээлде камсыздоо.

        

Кафедра башчысынын кызматтык милдеттери.

ЖОЖгы кафедра башчыларына кафедрадагы ишмердүүлүк бардык багыттар боюнча жоопкерчилик жүктөлөт. Кафедра башчысынын кафедрага тиешелүү иштердин отчетторунун мөөнөтү жана формалары жөнүндө институттун ректору, факультеттин деканы тарабынан көрсөтүлөт.

            

                 Кафедра башчысы төмөндөгүлөргө милдеттүү:

 1. Кафедранын кызматтары жана милдеттеринин аткарылышын камсыз        кылуу.
 2. Кафедранын жылдык жана комплекстүү иш пландарын, окуу тарбиялык, илимий изилдөө, илимий усулдук, уюштуруу, чарбалык иштердин иш пландарын түзүү жана жетектөө.
 3. Кафедра мүчөлөрүнүн жеке иш пландарын кароо, бекитүү жана аткарылышын текшерүү.
 4. Башка ЖОЖгу жогорку квалификациялуу окутуучулардын лекцияларынын окулушуна, илимий лабораторияларына, өндүрүштүк мекемелерге ж.б. көңүл бурдуруу.
 5. Курстарды окууда интеграциялык жана предмет аралык байланыштарды ишке ашыруу максатында институттун башка кафедралары менен окуу-усулдук байланыштарды түзүү.
 6. Кафедранын окуу, өндүрүштүк жана практиканын бардык түрлөрүнүн, курстук, дипломдук иштердин сапаттуу аткарылышы боюнча үзгүлтүксүз иш алып баруу.
 7. Институттун, факультеттин, тайпалардын иш планынын дал келиши жана анын аткарылышы боюнча кураторлор иш алып баруу.
 8. Кафедранын илимий изилдөө иштерин жетектөө жана дайыма катышуу.
 9. Илимий изилдөө иштери боюнча отчетторду бекитүү, пландуу жана чарбалык келишимдеги финансылык–сметалык документтерди түзүү, кафедранын илимий изилдөө иштерин аткаруу жана мекемелер менен иш алып барууну камсыз кылуу жана жетектөө.
 10. Аспирантура, доктарантура аркылуу кадрларды пландуу камсыз кылуу,

      изилдөөчүлөрдү кызыктыруу.

 1. Кафедранын окутуучуларынын илимий, окуу тарбия берүү иштериндеги алдыңкы тажрыйбаларын жайылтуу, кеңейтүү, изилдөө. Окутуунун жаңы технологияларын сабакка пайдалануу үзгүлтүксүз киргизүү.
 2. Студенттерде окуу-усулдук адабияттар, көрсөтмө куралдар жана лабораториялык каражаттар менен камсыз кылуу үчүн чара көрүү жана анализдөө.
 3. Окуу процессиндеги жаңы техникалык жана информациялык каражаттарын пайдалануу үчүн план түзүүнү текшерүү
 4. Кафедранын материалдык техникалык базасын чыңдоо жана өстүрүү үчүн иш чараларды иштеп чыгуу жана өткөрүү.
 5. Кафедранын нормалдуу камсыз болуусу үчүн керек болгон акча, материалдык жана эмгек ресурстарына негизделген заявкаларды жогорку органдарга берүү.
 6. Кафедранын бардык бөлүмдөрүндө бөлүнгөн аянттарды. Каражаттарды, сырьелорду, материалдарды эффективдүү пайдалануу, материалдык ресурстардын запасынын нормаларын сактоо.
 7. Кафедранын структураларын иштеп чыгуу жана аны ЖОЖдын деканына жана ректоруна бекитүү үчүн көрсөтүү
 8. Жалпы институттук бөлүмдөрдө жана жогорку инстанцияларда кафедраны тааныштыруу.
 9. Институттун жетекчилиги астында өзүнүн иш аракеттеринин отчетун берүү.
 10. Штатка жаңы окутуучуларды жана кызматкерлерди алуу, кафедранын окутуучуларынын башка кызматка которулуучу жөнүндөгү сунуштарды тандоо жана көрсөтүү.
 11. Кафедранын кабинеттери жана окуу лабораторияларынын ишмердүүлүгүн жетектөө.
 12. Кафедранын педагогикалык, илимий жана окуу жардамчы персоналдарынын жана ведомостводогу лаборатория, кабинеттердин эмгек дисциплиналардын иш аракеттерин контролдоо.
 13. Кафедранын бардык проблемалары жана керектөөлөрү жөнүндө өз убагында факультеттин жана институттун жетекчилигине доклад берүү
 14. Кафедранын кызматкерлеринин декан жана ректор тарабынан берилген бардык буйруктарын, кафедранын планын, индивидуалдык пландарын өз убагында аткарылуусун талап кылуу, анын аткарылышынын контролун камсыз кылуу.
 15. Отчетторду жана башка документтерди өз убагында түзүүнү жана жогорку органдарга көрсөтүү көрсөтүүнү камсыз кылуу.
 16. Ректорат жана кафедранын профсоюздук уюмк менен биргеликте окутуучулардын, окуу жардамчы персоналдардын, аспиранттардын, илим изилдөөчүлөрдүн аттестациясын өткөрүү.

 

Кафедра окутуучуларынын  кызматтык милдеттери

Кафедранын окутуучулары төмөндөгүлөргө милдеттүү:

 1. Институттун ичиндеги бөлүштүрүүлөрдү аткарууга (расписаниеде көрсөтүлгөн убакытта сабакты өтүүгө, аткарылган жумуштарды, маалыматтарды көрсөтүлгөн мөөнөттө көрсөтүүгө жана  экзамендик ведомостторду тапшырууга)
 2. Кафедрада пландаштырылган окуу жүктөмдөрүн сапатту аткарууга.
 3. Жекече пландагы методикалык илимий жана тарбиялык иштерди жана кафедранын жумушчу планын өз убагында аткарууга.
 4. Кафедранын жумуштарында катышууга (кафедранын заседаниесине үзгүлтүксүз катышууга, кафедранын илимий жана методикалык семинардык иштерине катышууга ж.б.)
 5. Институттун жана кафедранын коомдук иштерине катышууга.
 6. Кафедрадагы жана башка окутуучулардын сабактарына катышууга.
 7. Кафедрадагы дисциплиналарды окутуунун сапатын жакшыртууга сунуштар, сабактарга катышкандыгы жөнүндөгү анализдери менен

кафедранын отурумдарында чыгып сүйлөөгө.

 1. Өзүнүн квалификациясын жогорулатуу жана профессионалдык чеберчилигин жогорулатуунун үстүндө системалуу түрдө иштөө.
 2. Өзүнүн жумушунун практикасында алдыңкы усулдарды уюштуруу жана окуу процессин башкарууга, ойлом табууга активдүү катышууга.
 3. Өтүлүүчү сабактардын сапатын жакшыртууда окуу программаларынын дисциплиналарынын өнүктүрүүдө, иштелмелерин түзүүдө кафедрага жардам көрсөтүүгө.
 4. Студенттер менен өз алдынча оптимизация, илимий жана чыгармачыл иштерди алып баууга, студенттерге өз убагында группалык жана жекече консультацияларды берүүгө.
 5. Кафедранын профилдик программасындагы билим берүү, илимий жана  социалдык проекттер иштелмелеринде активдүү катышуу.
 6. Өзүнүн лекциялык, семинардык окуу материалдарын кайрадан иштеп чыгууга милдеттүү.

 

                   Лаборатория башчысынын кызматтык милдеттери.

 1. Окуу процессинде колдонулуучу бардык каражаттар боюнча материалдык жоопкерчиликке ээ.
 2. Окуу процессин өз убагында материалдар, инструменттер жана көрсөтмө каражаттар менен камсыз кылуу.
 3. Окуу лабораториясында сабак өтүүгө керектүү каражаттарга, инструменттерге жана материалдарга каттоо жүргүзүү, смета түзүү жана заявка берүү.
 4. Окутуучуларга өз убагында материалдар, инструменттер жана көрсөтмө каражаттар менен камсыз кылуу, туура иштөөсүн көзөмөлдөө жана бузулгандарын убагында оңдотуу.
 5. Студенттердин иштөөчү ордун даярдоо, каражаттар менен камсыз кылуусун, лабораториялык - практикалык иштердин жүрүшү боюнча материалдардын сакталышын көзөмөлдөө.

 

Билүүсү зарыл: Окуу лабораториясындагы каражаттарды билүүсү, профиль боюнча жогорку квалификацияга ээ болуусу, пром.санитардык жана коопсуздук техникасынын эрежелерин билүүсү зарыл.

Квалификациялык талап: Адистигине дал келген жогорку билим.

                       

 

 

 

 

Лаборанттардын кызматтык милдеттери

 

 1. Окутуучулардын сабактарынын жадыбалын түзүү жана алардын аткарылышын көзөмөлдөө, кафедра башчысынын бөлүштүрүүсү  менен  келбеген окутуучулардын ордуна сабак өтүү.
 2. Кафедра мугалимдеринин нөөмөткө туруу журналын түзүү.
 3. Мугалимдердин өз ара сабакка катышуу журналын түзүү.
 4. Кафедрага түшкөн текшерүү иштерди кабыл алуу жана тизмелөө.
 5. Кафедранын иш кагаздарын көзөмөлдөө.
 6. Кафедранын документтерин, иш пландарын, отчетторун, кафедранын кенешмелеринин протоколдорун, рецензиялоо каттарын, жадыбал, графиктер, пландар, семинардык сабактарды, компьютерде жазып чыгуу.
 7. Лекциялык, практикалык жана лабораториялык сабактарда көрсөтмө куралдар жана техникалык каражаттар (микроскоп,кодоскоп) менен камсыз кылып берүү.
 8. Кафедрадагы техникалык каражаттар жана ар түрдүү баалуу буюмдар менен иштөө. Жаңы каражаттарды каттоо жана алардын сакталышын көзөмөлдөө.
 9. Кафедрага жагымдуу шарт түзүүгө, жасалгалоого, дубал газеталарды чыгарууга ж.б. материалдарды даярдоого катышуу.
 10. Кафедранын тарыхы.

 Биология жана БОУ кафедрасы биринчи  болуп Ош Жогорку Колледж мезгилинде түзүлгөн. 1997-жылы “Табигый илимдер” кафедрасы деп түзүлүп кафедра башчысы: В.Н. Крапивка жетектеген. Кафедрада: биология, география, химия, токой чарба, физика, концепция илимдери киргизилген жана ошол предметтердин усулдары окутулган.

1999-2000 окуу жылында кафедра башчысы, б.и.к., доцент. Г.К. Омуралиева жетектеген. Материалдык -техникалык база бир топ чоңойгон. “Биология кошумча география», “Токой чарба менеджменти” адисдиктери ачылган. Кафедрада биология илимдеринин докторлору, профессор, Каримова Б.К. Токторалиев.Б.А. физика- математика  илимдеринин кандидаты, профессор. Д.Ч.Иманбердиевдер иштешкен. Айыл чарба илиминин кандидаты Б.Шамшиев иштеген. Окутуучулардын, лаборанттардын саны көбөйгөн.

2000-2003-окуу жылдарында кафедра башчысынын милдетин биология илимдеринин кандидаты, К.Т.Раимбеков жетектеген. Кафедрада биология илимдеринин доктору, профессор Каримова Б.К. биология илимдеринин кандидаты, доцент, Омуралиева Г.К. биология илиминин кандидаты, доцент А.А.Кенжебаевдер иштеп келишкен.

2003-2004 окуу жылында кафедра “Биология жана БОУ” деген аталышта бөлүнүп,  өз алдынча иштей баштады. “Биология кошумча география”, “Биология” адистиктери болгон. 2004-2005 окуу жылында кафедраны  Сагынбаева Г.А. жетектеген.  Кафедрада доцент Омуралиева Г.К.  доцент Кенжебаев А.А. иштеп келген. Кафедрада “Жандуу бурч”, “Окуу тажрыйба аянты” негизделген.   

2005-2006 жылы м.и.д. профессор. С.Т Шатманов кафедра башчысы болуп дайындалып эмгектенип келди.

2007-2008 окуу жылынан баштап кафедраны Г.М.Долонова жетектеп келүүдө.  2007-08-окуу жылында химия адистиги ачылды. 309-химия лабораториясы каанасы, 312-жандуу бурч каанасы ачылган. 2008-2009-окуу жылында 302-жалпы химия каанасы, 306-биохимия каанасы ачылды. Биологиялык предметтерди өтүү үчүн материалдык база бир топ чыңдалды жана сабак өтүү үчүн ыңгайлуу шарт түзүлдү. 2008-жылы кафедра «ОГПИнин мыкты кафедрасы» номинациясын алды.  2009-2010-жылы кафедра «Биология жана химия» кафедрасы деп кайрадан түзүлдү. 2009-2010- окуу жылынын март айында биология жана химия адистигиндеги студенттер үчүн «Виртуалдык лаборатория» ачылды. Азыркы күндө кафедрада  1 илимдин доктору, 4 илимдин кандидаттары, доцент, 3 профессор,  8 ага окутуучу, 1 окутуучу,  2 лаборант иштеп келе жатат.

 1. Күндүзгү жана сырттан окутулуучу адистиктер: Бакалавр (4 жыл).

 

 • 550100 Табигый илим боюнча билим берүү: профили – биология.
 • 550100 Табигый илим брюнча билим берүү: профили - химия бакалавр.

 

   Б-17 тайпасынын тарбиялык  саатында Куратор ага окутуучу Кошуева К.

 

   

 

ОКУТУУЧУ Т. МАМАТЕМИНОВА ЦИТОЛОГИЯ ПРЕДМЕТИНЕН «ПЛАСТИДАЛАР» ДЕГЕН ТЕМАДА  АЧЫК САБАК УЧУРУНДА

 

 

 

  Ага окутуучу: С Моомбеков "Жалпы ботаника" предметинен ачык сабак учурунда

 

 

  Табият таануу жана география факультетинин Биология жана химия кафедрасынын окутуучулары жана студенттери "Алтын куз" майрамында.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Табият таануу жана география факультетинин илимий иштер тарабынан жыл сайын откорүлүп келе жаткан «Интеллектуал тайпа» акыл таймашы болуп өттү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro