Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Табият таануу жана география факультети
10 январь 2018
2 025

Табият таануу жана география факультети

Табият таануу жана география факультетинин тарыхы.

Факультеттин тарыхы жана штаттык көрсөткүчтөрү:

Ош жогорку колледжи 1999-жылы «Биология» адистигине лицензия алып, «Педагогика» факультетинин курамында 42 студент кабыл алынган. Ал мезгилде педагогика факультетинин п.и.к., доцент С.М. Мадраимов жетектеген.

  2001-жылы Ош жогорку колледжинин Окумуштуулар Кеёешинин чечими менен 27.4-токтомунун негизинде «Педагогика» факультети «Табият таануу - педагогика» факультети болуп кайрадан аталган.

2000-2005-жылдары б.и.к., доцент А.А. Кенжебаев факультеттин деканы болуп иштеген.

2004-жылы 30-августа ректораттын №70-20. 110-буйругунун негизинде факультеттен «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана усулу» адистиги бөлүнүп, кайрадан «Табият таануу – математика» факультети болуп түзүлгөн.

Факультетти 2005-2006- окуу жылында г.и.к., доцент А. Б. Топчубаев жетектеген.

2006-2009-жылы п.и.к., профессор С.М. Мадраимов жетектеген. Факультетте «Биология», «Математика», «Информатика», «Химия» адистиктери даярдалган.

 

2009-жылдын сентябрь Б.№ 07-03.68. §1  ректордун буйругунун негизинде «Табият таануу жана география» факультети түзүлүп, аталган факультетти г.и.к., доцент Э.К. Алайчиев жетектеп келген.

. 2011-жылдын апрель айынан баштап п.и.к., доцент Г. Ж. Байышова 2014-жылдын сентябрь айына чейин жетектеди. Факультеттин курамына  «Биология жана химия»  жана «Табигый илимдер» кафедралары кирет. Факультеттеги окуу усулдук,  илимий жана тарбиялык  иштер  Кыргыз Республикасынын  «жогорку кесиптик билим берүү» жөнүндөгү жобонун жана  ОГПИнин  Уставынын негизинде жүргүзүлөт.  Бул эки кафедрада -540102 «Биология»,  540103 «География» жана  540101 «Химия» багытындагы күндүзгү жана сырттан окуу боюнча адистиктер даярдалууда.   Ар бир  адистик боюнча  билим берүү жана  илим министрлигинин лицензиялары бар.

2014-жылдын сентябрь айынан факультеттин деканы болуп ага окутуучу Сагынбаева Гүлзада Авазбековна дайындалды.

Факультеттин алгачкы жетекчилери

 1. 2000-2005-жылдары б.и.к., доцент А.А. Кенжебаев факультеттин деканы болуп иштеген.
 2. Факультетти 2005-2006- окуу жылында г.и.к., доцент А. Б. Топчубаев жетектеген.
 3. 2006-2009-жылы п.и.к., профессор С.М. Мадраимов жетектеген.
 4. 2009-2011-жылы г.и.к., доцент Э.К. Алайчиев жетектеген.
 5. 2011- 2014-жылы п.и.к., доцент Г. Ж. Байышова жетектеди.
 6. 2014-жылдан бери факультеттин деканы болуп ага окутуучу Сагынбаева Гүлзада Авазбековна жетектеп келүүдө.

 

Факультеттин максат милдеттери

Факультеттин жамааты институттагы, шаардагы жана өлкөбүздөгү болуп жаткан саясий окуялардан четте калбай келет. себеби жалпы билим берүүчү мектептердин Биология, Химия, География жана Экология мугалимдерин даярдап жатып, алардын келечеги Ата мекенибиздин саясий, социалдык жана экономикалык абалынан түздөн-түз көз каранды экендигин факультеттин жамааты жакшы түшүнүшөт.

Бүгүнкү күндө кадрлардын жетишпестиги өз өкүмүн сүрүп, өзгөчө талаптарын коюп келүүдө. Мындай талап, педагогикалык жогорку билимдүү адистерге, өзгөчө Биология, Химия, География мугалимдерине муктаж.

Ошондуктан факультет өлкөбүздүн тоолуу аймактарынын айылдык мектептери үчүн аталган адистиктердин мугалимдерин даярдоо максатын көздөйт.

Аталган адистиктер боюнча педагогикалык кадрларды сапаттуу даярдоо максаты төмөнкүдөй конкреттүү милдеттер аркылуу ишке ашат:

 • адистерди даярдоонун максат милдеттерин аныктоо;
 • билим берүүнүн мазмунун аныктоочу документтерди мамлекеттик стандарттын негизинде учурдун талабына ылайыктап түзүп, ишке ашыруу;
 • окуу-тарбиялык, усулдук, илимий-чыгармачылык ишмердүүлүктөрдү билим берүүнүн укуктук базасына жараша жүргүзүү; факультеттин профессордук-окутуучулук жана студенттик жамаатын окуу-тарбиялык процессти жакшыртуу боюнча материалдык, моралдык жактан системалуу түрдө стимулдаштырып туруу;
 • окутуучулардын жана студенттердин илимий-чыгармачылык таламдарын колдоо;
 • факультеттин жамаатынын маданий массалык, спорттук ж.б. ишмердүүлүгүнө тиешелүү шарттарды түзүү;
 • факультетте түрдүү багыттагы, тактап айтканда окутуунун инновациялык технологиялары, маданий-эстетикалык, адептик, предметтик, илимий-чыгармачылык багыттагы борборлорду түзүү аркылуу жамааттын ыргактуу эмгек жараянын уюштуруу;
 • кесиптик-педагогикалык багыттоо иштерин уюштурууга студенттерди тартуу;
 • факультеттин бардык структураларынын иш аракеттерин сапаттуу билим берүүгө багыттоо;
 • студенттик өзүн-өзү башкаруу системасын жөнгө салуу;
 • интернет түйүндөрүн өздөштүрүү менен дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине чыгуу жана үйрөнүү;
 • өлкөбүздүн ЖОЖдору жана эл аралык билим берүү уюмдары менен байланыш түзүү;
 • студенттердин алган теориялык билимдерин практика жүзүндө ишке ашыруу максатында өндүрүш менен тыгыз байланышта болуу;

 

Факультеттин жетекчилиги.

Факультеттин деканы:        Сагынбаева Гүлзада Авазбековна

Окуу иштер боюнча декандын орун басары: Биология жана химия кафедрасынын ага окутуучусу Апыев Даняр Байышович.

Тарбиялык иштер боюнча декандын орун басары: Табигый илимдер кафедрасынын окутуучусу Жусупали уулу Турганбай.

Илимий иштер боюнча декандын орун басары: Биология жана химия кафедрасынын ага окутуучусу Моомбеков Сапар Топчубекович.

Окуу иштери боюнча инспектор: Абдусалам кызы Бубатма.

 

Факультеттин кафедралары:

 1. Биология жана Химия кафедрасы: Кафедра башчысы ага окутуучу, Долонова Гулмира Мамаровна.
 2. Табигый илимдер кафедрасы: Кафедра башчысы, г.и.к. доцент. Топчубаев Аширбек бердибекович.
 3. Экология жана жаратылышты пайдалануу кафедрасы: Кафедра башчысы, Бабеков Анарбай урайымович.

Факультеттин миссиясы: Азыркы шартта факультетте жаёы негизги баалуулуктарды, билим берүү салттарын, жамааттын аё-сезимин калыптандыруу жана практика жүзүндө маданияттуу инсанга айландыруу милдетин ишке ашыруу.

 

Факультеттин күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндөгү адистиктер жана багыттары (шифрлери менен)

Табият таануу жана география  факультетте  Кыргыз Республикасынын жогорку билимдүү адистерин даярдоо боюнча мамлекеттик стандарттарынын  негизинде, төмөнкү багыттагы адистер даярдалат:

Багыты:    Табигый илимдик билим берүү боюнча

 • 550100 Табигый илимдик билим берүү (күндүзгү Биология адистиги - окуу мөөнөтү 4 жыл)
 • 550100 Табигый илимдик билим берүү (сырттан Биология адистиги - окуу мөөнөтү 5 жыл)
 • 550100 Табигый илимдик билим берүү (күндүзгү География адистиги - окуу мөөнөтү 4 жыл)
 • 550100 Табигый илимдик билим берүү (сырттан География адистиги - окуу мөөнөтү 5 жыл)
 • 550100 Табигый илимдик билим берүү (күндүзгү Химия адистиги - окуу мөөнөтү 4 жыл)

         Багыты:   Толук орто билим берүү

 • 520800 Толук орто билим берүү (күндүзгү Экология адистиги -окуу мөөнөтү 4 жыл)
 • 520800 Толук орто билим берүү (сырттан Экология адистиги -окуу мөөнөтү 5 жыл)

Жогорку багыттагы адистиктерди даярдоодо, факультетте «Биология жана химия», «Табигый илимдер»,  «Экология жана жаратылышты пайдалануу» кафедралары   ишмердүүлүгүн жүргүзөт.

Факультеттеги даярдалуучу адистиктер

 

550100  – Табигый илимдер боюнча билим берүү”багыты боюнча (биология)  адистиги багытында бүтүргөн адистер билим берүүдө орто мектептерде, илимий–изилдөө аймагында кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзө алышат. Жаратылышты коргоо, өсүмдүк жана жаныбарлардын сырткы жана ички түзүлүшү, көбөйүшү, келип чыгышы, жайланышы жөнүндө маалыматтарды окуучуларга түшүндүрө алышат.

 1. Окуу планы: 2013-2016-жылы түзүлгөн

 Бакалавр:             4 жыл (күндүзгү)

 Бакалавр:             5 жыл (сырттан)

 1. Кирүү үчүн экзамендер: негизги тест, биология
 2. Окутуунун түрү: бюджет, контракт, сырттан (дистанттык) окуу

 

550100  – Табигый илимдер боюнча билим берүү”багыты боюнча (химия)  адистиги      

Химия- багытында бүтүргөн адистер билим берүүдө орто мектептерде, илимий–изилдөө аймагында, химиялык жана медициналык лабораторияларда, завод-фабрикаларда, өнөр жайларда кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзө алышат.

 

Окуу планы: 2013-жылы түзүлгөн

 Бакалавр:             4 жыл (күндүзгү)

 Бакалавр:             5 жыл (сырттан)

Кирүү үчүн экзамендер: негизги тест, химия

Окутуунун түрү: бюджет, контракттык окуу

 

“550100  – Табигый илимдер боюнча билим берүү”багыты боюнча (география)  адистиги       

География- багытында бүтүргөн адистер билим берүүдө орто мектептерде, илимий–изилдөө аймагында, өнөр жайларда кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзө алышат.

 

Окуу планы: 2013-2016-жылы түзүлгөн

 Бакалавр:             4 жыл (күндүзгү)

 Бакалавр:             5 жыл (сырттан)

Кирүү үчүн экзамендер:     негизги тест,  

Окутуунун түрү: бюджет,   контракт (дистанттык) окуу

 

520800  – Толук орто билим берүү (экология)  адистиги

511101 «Экология» адистиги билим берүү мекемелерин лицензиялоо жана аттестациялоо боюнча мамлекеттик инспекциясынын чечими менен 2007-жылдын 13-июлундагы №6-01 протоколунун негизинде окуу ишмердигин жүргүзүүгө укук алган (лицензия № 288 №16-тиркеме) каттоо № 1-359.

520800 «Экология жана жаратылышты пайдалануу»(бакалавр) адистиги билим берүү мекемелерин лицензиялоо жана аттестациялоо боюнча мамлекеттик инспекциясынын чечими менен 2012-жылдын 18-июнундагы №09⁄06 протоколунун негизинде окуу ишмердигин жүргүзүүгө укук алган (лицензия № 50 №7-тиркеме) каттоо № 3-50.

520800 «Экология жана жаратылышты пайдалануу»(дистант) адистиги билим берүү мекемелерин лицензиялоо жана аттестациялоо боюнча мамлекеттик инспекциясынын чечими менен 2012-жылдын 16-июльундагы №12⁄02 протоколунун негизинде окуу ишмердигин жүргүзүүгө укук алган (лицензия №50 №7) каттоо  №3-68.

 

Экология- багытындагы бүтүргөн адистиктер орто мектептерде, токой чарбада, өнөр жайларда,илимий-изилдөө аймактарында кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзө алышат.    

 

Окуу планы:  2014-жылы түзүлгөн.

 Бакалавр:             4 жыл (күндүзгү)

 Бакалавр:             5 жыл (сырттан)

Кирүү үчүн экзамендер:    негизги тест,  

Окутуунун түрү:                 контракт (дистанттык) окуу

 

 • Даярдоо багыттарынын жана адистиктеринин  окуу пландары  жана мамлекеттик  стандарттар боюнча  маалымат. Окуу планын  стандартка туура келиши.
 • Окуу пландары жана стандарттары  боюнча маалымат.

      2016-2017-окуу жылында  550100  – Табигый илимдер боюнча билим берүү”багыты боюнча (биология, химия, география)  жана 520800  – Толук орто билим берүү (экология)  адистиги 2014-жылы түзүлгөн окуу пландарынын   негизинде окуу процесси  жүргүзүлдү. Факультеттин окуу графиги түзүлүп, окуу иштери боюнча проректору Раимбеков К.Т. тарабынан  бекитилген   окуу бөлүмүнүн  башчысы  Абсатаров Р. тарабынан  макулдашылган. Бүгүнкү күндө  быйылкы окуу жылында  күндүзгү бөлүмүнүн  1-4-курстарынын  студенттери  бакалавриаттын окуу  планын  негизинде  окуп билим алышууда. Ошону менен  бирге эле сырттан  окуу  бөлүмүндө беш жылдык дистанттык  билим берүү, 6-курстарынын студенттери  жогорку  билим  берүү боюнча  6-жылдык  пландын негизинде  окуп 2009-жылкы  окуу  пландын  беш жылдык стандарттын үстүндө окуп  билим  алууда.

 

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro