Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Музыкалык-педагогикалык факультети
10 январь 2018
649

Музыкалык-педагогикалык факультети

Факультеттин девизи:

Аракет аркылуу билимге,

Билим аркылуу бийикке!

1.Музыкалык-педагогикалык факультетинин кыскача тарыхы

            А. Ж. Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институтунунун музыкалык-педагогикалык факультети 1997-жылдын                  25-февралында №24 буйругу менен Ош жогорку колледжинин базасында «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» адистиги менен «Педагогика» деген аталышта ачылган.

2001-жылы «Табият таануу жана педагогика»

2004-жылы «Педагогика»

2006-жылы 16-январда Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жана жаштар саясаты министрлигинин буйругунун негизинде музыкалык бөлүм педагогика факультетине бириктирилип, музыкалык-педагогикалык факультети болуп түзүлгөн.

         Учурда факультет ОГПИнин эё ири факультеттеринин бири. Факультетте күндүзгү окуу бөлүмүндө 271 студент, сырттан окуу бөлүмүндө 886 студент сапаттуу билим алууда.

         Эё мыкты окуган, окуу жайдын коомдук, маданий-массалык иштерине жана спартакиадаларына активдүү катышкан студенттер материалдык жана моралдык колдоолорго ээ болуп келишет.

         Анткени факультетте жылына 200гө жакын бүтүрүүчүлөр мамлекеттик сынактарын ийгиликтүү тапшырышып, жогорку окуу жайдын мамлекеттик үлгүдөгү дипломдоруна ээ болуу менен республикабыздын билим берүү тармагында үзүрлүү эмгектенишүүдө.

 

    

 Факультеттин алгачкы жетекчилери

 

1.Мадраимов Сапарбек Мадраимович, педагогика илимдеринин кандидаты, профессор – 1998-2000.

 

2.Кенжебаев Азамат Арстаналиевич, биология илимдеринин кандидаты, доцент – 2000-2004.

 

3.Ободоева Күмүшай Сансызбаевна, физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент – 2004-2005.

 

4.Ысмайылов Мухтар Зулпукарович, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент – 2005-2015

5.Учурда Миёбаева Кундускан Бодоновна. педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

Факультеттин максат милдеттери

 

Факультеттин жамааты институттагы, шаардагы жана өлкөбүздөгү болуп жаткан саясий окуялардан четте калбай келет. Анткени жалпы билим берүүчү мектептердин башталгыч класстарынын мугалимдерин даярдап жатып, алардын келечеги Ата мекенибиздин саясий, социалдык жана экономикалык абалынан түздөн-түз көз каранды экендигин факультеттин жамааты жакшы түшүнүшөт.

Бүгүнкү күндө кадрлардын жетишпестиги өз өкүмүн сүрүп, өзгөчө талаптарын коюп келүүдө. Мындай талап, педагогикалык жогорку билимдүү адистерге, өзгөчө башталгыч класстардын мугалимдерине муктаж. Анткени адамдын инсандык асыл сапаттарын, билимин, ык көндүмдөрүн калыптандыруунун пайдубалы, башталгыч класстардан түптөлөт эмеспи.

Ошондуктан факультет өлкөбүздүн тоолуу аймактарынын айылдык мектептери үчүн башталгыч класстардын жогорку педагогикалык билимдүү мугалимдерин жана музыка мугалимдерин даярдоо максатын көздөйт.

Аталган адистиктер боюнча педагогикалык кадрларды сапаттуу даярдоо максаты төмөнкүдөй конкреттүү милдеттер аркылуу ишке ашат:

 • адистерди даярдоонун максат милдеттерин аныктоо;
 • билим берүүнүн мазмунун аныктоочу документтерди мамлекеттик стандарттын негизинде учурдун талабына ылайыктап түзүп, ишке ашыруу;
 • окуу-тарбиялык, усулдук, илимий-чыгармачылык ишмердүүлүктөрдү билим берүүнүн укуктук базасына жараша жүргүзүү; факультеттин профессордук-окутуучулук жана студенттик жамаатын окуу-тарбиялык процессти жакшыртуу боюнча материалдык, моралдык жактан системалуу түрдө стимулдаштырып туруу;
 • окутуучулардын жана студенттердин илимий-чыгармачылык таламдарын колдоо;
 • факультеттин жамаатынын маданий массалык, спорттук ж.б. ишмердүүлүгүнө тиешелүү шарттарды түзүү;
 • факультетте түрдүү багыттагы, тактап айтканда окутуунун инновациялык технологиялары, маданий-эстетикалык, адептик, предметтик, илимий-чыгармачылык багыттагы борборлорду түзүү аркылуу жамааттын ыргактуу эмгек жараянын уюштуруу;
 • кесиптик-педагогикалык багыттоо иштерин уюштурууга студенттерди тартуу;
 • факультеттин бардык структураларынын иш аракеттерин сапаттуу билим берүүгө багыттоо;
 • студенттик өзүн-өзү башкаруу системасын жөнгө салуу;
 • интернет түйүндөрүн өздөштүрүү менен дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине чыгуу жана үйрөнүү;
 • өлкөбүздүн ЖОЖдору жана эл аралык билим берүү уюмдары менен байланыш түзүү;
 • студенттердин алган теориялык билимдерин практика жүзүндө ишке ашыруу максатында өндүрүш менен тыгыз байланышта болуу;

 Факультеттин жетекчилиги

Факультеттин деканы:        педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Миёбаева Кундускан Бодоновна.

Окуу иштер боюнча декандын орун басары: педагогика жана жекече усулдар кафедрасынын улук окутуучусу, магистр Умарова Рита Нурдиновна.

Тарбиялык иштер боюнча декандын орун басары: педагогика жана жекече усулдар кафедрасынын улук окутуучусу Мусаканова Майрамкан 

Окуу иштери боюнча инспектор: Бакирова Миргүл Имарбаевна.

 

  

Факультеттин кафедралары:

 1. «Педагогика жана жекече усулдар» – кафедра башчысы Даминова Инабат Даминовна п.и.к., доцент.
 2. «Музыкалык билим берүү жана психология» - кафедра башчысы Шерматова Назирхан Төлөновна улук окутуучу.

«Педагогика жана жекече усулдар» 1997-жылы педагогика кафедрасы болуп түзүлгөн. 1997-жылдан 2010-жылга чейин п.и.к., доцент Даминова Инабат Даминовна жетектеген. 2010-жылдан 2015-жылга чейин п.и.к., доцент Смадиярова Зымырат Акуновна жетектеп келген. 2017-жылдын сентябрынан «Педагогика жана жекече усулдар» деп аталып, бүгүнкү күндө п.и.к., доцент Даминова Инабат Даминовна жетектеп келе жатат.

«Музыкалык билим берүү жана психология» - 1975-жылы музыкалык бөлүм ачылган. 1977-жылы биринчи бөлүм башчы болуп Б.К. Сагынбаев дайындалган. 2005-жылдан тартып Р.А.Ормонов кафедра башчысы болуп иштеген. 2007-жылдын №07-02, 123§3 буйруктун негизинде «Музыкалык билим берүү жана психология» кафедрасы деп аталы, кафедра башчысы болуп улук окутуучу Н.Т. Шерматова дайындалып, бүгүнкү күнгө чейин эмгектенип келе жатат.

Факультеттин миссиясы: Азыркы шартта факультетте жаёы негизги баалуулуктарды, билим берүү салттарын, жамааттын аё-сезимин калыптандыруу жана практика жүзүндө маданияттуу инсанга айландыруу милдетин ишке ашыруу.

 

Факультеттин күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндөгү адистиктер

 

 «Педагогика жана жекече усулдар» кафедрасында «Башталгыч билим берүү» жана «Мектепке чейинки билим берүү» адистиктери боюнча, ал эми «Музыкалык билим берүү жана психология» кафедрасында «Музыкалык билим берүү» адистиги боюнча күндүзгү жана сырттан окуу формасында окуу процесси жүргүзүлөт. Бардык адистиктер боюнча Мамлекеттик стандарттардын талабын эске алуу менен окуу пландары түзүлүп, бекитилген. Окуу пландары Мамлекеттик стандарттарга туура келет.

Аталган кафедраларда төмөндөгүдөй адистиктер даярдалат:

 1. 550700 «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы»;
 2. 550600 «Көркөм билим берүү»;
 3. 550700 «Мектепке чейинки билим берүү»;

  

7.Факультеттин профессордук – окутуучулук курамы

 

Музыкалык - педагогикалык факультетинде Б.К.Сагынбаев, И.Даминова, Т.К.Кадырова, Н.Т.Шерматова, М.Маматова, Г.А., Бакиева, Ж.Усубалиева, Б.Мурзабаева, Р.Ормонов, Б.Касымбеков, М.М.Мусаканова, Ж.Р.Шербаева, М.Ысакова, А.Кошбаев, К.Абдыразакова, Р.Умарова, Ч.Акматовалар өёдүү тажрыйбалуу педагогдор жана И.Даминова, З.А.Смадиярова, Б.Абдуллахамидова, М.Рахматуллаева сыяктуу илимпоз окутуучулардын жоон тобу өзгөчө кадыр баркка ээ болуп, үзүрлүү эмгектенип келишүүдө. 6 илимдин кандидаттары, 2 доцент, 10 магистр,  10 улук окутуучулар, 5 окутуучу, 2 лаборант,    2 көмөкчү кызматкерлер, баары 39 окутуучу болсо, алардын 13чү СССРдин жана Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктылары, 2 ОГПИнин эмгек сиёирген мугалимдери. Мындан сырткары 2 көмөкчү концертмейстерлер эмгектенишет.

         Факультетте окуу тарбиялык, илимий усулдук жана чыгармачылык иштер боюнча жолугушуулар, чыгармачыл кечелер байма-бай өткөрүлүп турат. Профессордук-окутуучулук курам ар кандай илимий конференцияларга, семинарларга активдүү катышып келет.

Факультет тарабынан жогорку деёгээлде иш чаралар, жолугушуулар, төгөрөк столдор, конференциялар ырааттуу өткөрүлүп турат.

Окуу иштер боюнча: Кыргыз Республикасынын президентинин «yмүт» стипендиясынын стипентианттары 2008-жылы Мадраимова Тахмина Базарбековна, 2014-жылы Мамасабир кызы Нуриза жетишкен.

Ошондой эле факультеттин студенттери маданий-массалык иш чараларга гана активдүү катышпастан илимий конференцияларда, кружоктордо да өздөрүнүн активдүүлүктөрүн көрсөтүшүп келүүдө.

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro