Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Кыргыз-Россия факультети
22 декабрь 2012
8 032

Кыргыз-Россия факультети

                         Кыргыз – Россия  факультетининтарыхы

 

Кыргыз-Россия факультети 2003-жылы 23-июлда Санкт-Петербург мамлекеттикуниверситетинин,  А.И. Герцен атындагы Россия мамлекеттикпедагогикалыкуниверситетижанаА.Мырсабековатындагы Ош гуманитардык – педагогикалык институтунун жогоркуокуу жайлар ортосундагы кызматташуу келишими боюнча ОГПИнин Окумуштуулар Кеңешинин № 07.02. 110 § 2 (№ 5 чечим  5.5.пункт) чечиминин негизинде ачылган.

          Факультет ачылган күндөнбаштапөндүрүшкө зарыл кадрлардыдаярдооишиндеөзүнүнордун, багытынаныктапалды. Жогорудааталган Россия Федерациясынынжогоркуокуужайларыменен катар Кытай Эл РеспубликасынынШаньсипровинциясындагыБо-Ай Си Ань Эл аралык институту (10.10.2008-ж.) Синьзян Уйгур автономиялыкРеспубликасынын /рүмчү шаарындагыСиньзянпедагогикалыкуниверситеттери (30.06.2009-ж.) мененбилимберүү, маданият, илим-изилдөөбагытындадостук, кызматташтык, өнөктөштүк мамилелердиөнүктүрүү максатындакелишим түзүп, эл аралыкбайланыштардычыңдоодо.

          Жогорудааталганкелишимбоюнчаучурдастуденттерибиз (2009-жылдын сентябрынан 2010-жылдын июлуначейин ) жанабирокутуучу КЭР  /рүмчү шаарындагыСиньзянпедагогикалыкуниверситетиндестажировкада жүрүшөт.

          Россия Федерациясынын Ош шаарындагыгенералдыкконсулдугу, «Русский мир», ЮСАИД, ЮНИСЕФ, Сорос-Кыргызстан, АБР, ФПОИ, «Балдардыкоргойлу» (Англия), «Инсан-Лейлек», «Таалим» ж.б. коомдукфонддорменен катар республикабыздынЖОЖдору, чет өлкөлүк алдыңкыокуужайлар, билимберүү жаатындагыфонддор, уюмдармененбайланыш түзүп, натыйжагабагытталганэмгекаркылуууламалдыгаилгерилөөменениш жүргүзүүдө.

          Факультет ачылган күндөн 2008-жылга чейинУнгефухт Надежда Константиновна декандыккызматтыаткарса, 2008-жылдын апрелинен 2010-жылдары доцент ЖороевТашболотАбдыкаимовичэмгектенген, 2010-жылдан тартып педагогика илимдеринин кандидаты Даминова ИнабатДаминовнаиштепкележатат.

          Кыргыз- Россия факультетиндеКыргызРеспубликасынынжогоркукесиптиктолукбилимберүүнүнмамлекеттикстандартыныннегизиндежалпыбилимберүүчү ортомектептер үчүн төмөнкү адистиктердегимугалимдердаярдалат:

Адистик: 540301 «Кыргыз тили жанаадабияты»,

Квалификация: Кыргыз тили жанаадабиятыокутуучусу,

Адистик: 540303 «Орус тили жанаадабияты»,

Квалификация: Орус тили жанаадабиятымугалими,

Адистик: 540304 «Чет тили, кытай тили»,

Квалификация: кытай тили мугалими.

Факультеттинкызматыжанамилдеттери

 

Факультеттин деканаты окуу,усулдук. илимийиштерди, кафедралардын

уюштуруучулукишмердүүлуктөрүн координациялайт, көзөмолдөйтжанауюштурат.

Факультеттинишмердуулугугоокутууучулардынокуу-усулдукжанауюштуруучулукиштериндегибилимберүүнүнсапатынжаначыгармачылыкактивдүүлүктү стимулдаштыруугабагытталганжогоркуокуужайддындидактикасындагыалдынкыилимий, педагогикалыкжетишкендиктердинбайланышыништепчыгуугабагытталган.

Факультеттинкызматкерлерибилимберүү мекемеситндестуденттердижанаугуучулардыкомплекстөөпроцессинекатышат, жогоркуокууужайыначейинкидваярдыкты жүргүзүү үч үн эл арасында, мектттепокуучуларынынарасындаиш-чараларды жүргүзөт.

Факуультеттердинкызматкерлеристуденттерменендайымакызматташтыктаболуп, алардынкөйгөйлөрумененсуроо-талаптарынаөзучурундажоопкайтарыптурат.

      Факультет тин жетекчилигиокууупландарымененокуупроцесининграфиктерин түзүүгөкатышып, аныпрофессордук-окутуучулук курам мененстуденттердинсакташын күзүмүлгү алыптурат

     Факультет тин жетекчилигиОГПИнинокуу-маалыматдепартаменимененбиргеликтеМамлекеттикстандарттынталаптарынаылайыкокууустандарттарынжанарегламантеттерди (окуупрограммалары, пландар, расписание, кабылалуушарттарыж.б) иштепчыгатжанабекитет.

Факультеттинжетекчилигибилимберүү процессинкамсызкылуучуокуу-усулдукматериалдардыдаярдоону, рецензиялооонужанабасмаданчыгаруунукоординациялайт

Факултеттин деканы окуу-усулдук,уюштуруучулукиштербоөнча,ошондой эле персоналдардытандоомаселесибодюнчаОГПИнинректорунасунушкылат.

Адистиктерге даярдоодо окутуучулар жамаатынатыйжаны көздөгөн, билимдипрактикада, социалдыктурмуштаколдонууга мүмкүнчүлүк бергенокутуунунзаманбапыкмаларынколдонуунуколгоалышкан. Көпчүлүк окутуучуларбилимберүү тармагындагы Эл аралыкжанаАтаМекендикдолбоорлордонөтүшүп, инновациялык, интерактивдүү методдордубилимберүү процессиндепайдаланышат. «Жарандыкбилимберүү», «Толеранттуулук», «Гендердик», «Сынчылойломдуөстүрүү», «Инклюзивдик», «Сапаттуубилим» долбоорлорунөздөштүргөнокутуучулар дүйнөлүк билимберүү ыкмаларынөзүбүздүн мамлекетибиздинөзгөчөлүктөрүнөыңгайлаштырып, билимберүү айдыңынанарттакалбайэмгектенишүүдө. Натыйжадабизденбилималыпжатканстуденттержогоркуокуужайлараралык, регионалдык, шаардыкокуужайларарасындаөткөрүлгөнолимпиадалардынбайгелүү орундарынататыктууболушууда.

          Айрым окутуучулар Билим берүү жанаилимминистрлигининөкүлдөрү, Кыргызстандагы алдыңкы окуу жайлардын окутуучулары менен биргеликте педагогикалык адистиктер боюнча жогорку окуу жайлардын мамлекеттик стандарттарын түзүүгө катышып жатат. Ошондой эле КыргызРеспубликасынынБилимберүү жанаилимминистрлиги, Азия өнүктүрүү банкы, № 0020 KCZ (SF)  гранты PIHZ (Жаңы Зеландия) мененбирдикте «АБУ Консалт -Берлин» (Германия) компаниясыКыргызРеспубликасындагы «Билимберүүнүнэкинчидолбоору» жалпыбилимберүүчү 5-9-класстар үчүн куррикулумду, билимберүү сапатынбаалоо, окуукитептеринжанаокууматериалдарыништепчыгуугакатышышты.

                Студенттергебилимберүүдөокутуучуларыбызокутуунунзаманбаптехнологияларынаганакөңүл бурбастан, студенттербилималганфизикалыкчөйрөнүн ыңгайлуулуктарына, заманталабынажоопберүүсүнө да көңүл бурушат.

Кыргыз тили жанаадабиятыадистигинде: «Мамлекеттиктил» каанасы, «Айтматовтаануу» борбору,  « Рух» борбору,  «Кыргызтилинокутуунунусулу» каанасы, «Кыргызадабияты» каанасы.

Орус тили жанаадабиятыадистигинде: «Орустилининпрактикалык курсу» каанасы, «Медиа» борбор, «Россиятаануу» борбору, «Орустилинокутуунунусулу».

Кытай тили адистигинде: «Кытай тили» каанасы, «Кытаймаданияты» каанасыиш жүргүзүпкелүүдө.

 

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

Sonjanuape
mattress topper ratings and reviews mattress firmness levels mattress firm locations chicago mattress warehouse reviews 4th of july mattress sales 2017 mattress reviews consumer reports best rated mattress toppers purple mattress review june 2016
Гость CordieTor
casino games online casino real money casino п»їcasino online
Sonjanuape
amazon simmons beautyrest mattress reviews mattress stores in texarkana tx mattress stores near media pa mattress stores in arizona mattress sale online free delivery queen size foam mattress topper walmart mattress reviews consumer reports 2014 memory foam mattress topper at costco
Tyronepieks
how much does 100mg viagra cost viagra without a doctor's prescription donde puedo comprar viagra en el df viagra without doctor viagra 50 mg yan etkileri viagra generic buy viagra online cheap uk buy generic viagra buy viagra uk quick delivery
Гость Sergionok
cheap viagra in singapore viagra without a prescription viagra generique canada viagra without a prescription compra viagra online viagra generic almaximo sildenafil 100 mg buy generic viagra buy viagra on the high street
Гость Josephbix
viagra 4 cpr 50 mg viagra without prescription viagra pfizer online pharmacy viagra without a prescription viagra sale in thailand buy generic viagra get viagra prescription australia generic viagra online buy viagra craigslist
Гость JamesFuh
bingo sites accepting paypal usa casino no download onbling casino mac online casino ipad south africa highest rated online gambling sites best roulette online real money play card games for real money online roulette with paypal online casino maestro online casino real money best online casino for roulette online casino online black jack tournaments
Гость JamesFuh
iphone compatible online casinos roulette kostenlos spielen online casino mit roulette bonus roulette free play live online casinos usa online casino online video poker ratings casino online bonus casino en ligne free slots online gambling sites casinos free slots best asian online casino
Гость JamesFuh
where is the best place to play online blackjack free roulette games online casinos play for real money free roulette games real vegas casino bonus codes bovada casino online casinos microgaming one casino virtual live casino 888 casino login real money blackjack blackberry 888 casino login las vegas online casino
Гость Rolandglall
highest bonus casino are there any online casinos in the usa online gambling sites real money usa online casino voor android best uk online casino online roulette canada paypal best online craps site roulette online game best online casino for united states real money online casino games online casino slot tournament online casino real money virtual blackjack tables casino
Гость Josephexosy
online casino for real cash roulette free casino casino gambling internet online free roulette games top ten u s online casinos online gambling keno live online michigan online casino play penny slots for real money casino slots real slot gambling online slot machine on line no download casinos
Sonjanuape
aireloom mattress reviews comparisons more bonuses best mattress 2017 consumer reports pop over to these guys 2015 top rated mattresses for side sleepers are speaking best mattress 2017 view publisher site

mattress reviews 2016 why not try this out top rated mattresses for bad backs 2017 this contact form mattress firm locations in california Visit Website best firm mattresses 2016 investigate this site
Sonjanuape
top rated mattress toppers 2016 Continue extra firm mattress topper cal king for beginners mattress stores niles ohio click here for info full size mattress measurements inches go to website

twin mattress sizes in inches redirected here arizona mattress stores news dimensions of mattresses sizes click here. best foam mattress for 2016 see this site
JosephFen
is viagra more powerful than cialis viagra generico online australia viagra over the counter where to buy generic viagra in canada viagra four hour warning
Sonjanuape
best memory foam mattresses for 2015 click this link now mattress topper memory foam walmart click top rated mattresses 2017 consumer reports what Google did to me consumer report best mattress 2015 online

serta gel memory foam mattress topper king directory 2016 best crib mattress see page dimensions of standard twin size mattress next page best mattresses for 2017 from a store more information
Ammineawn
pastillas cialis viagra http://cialisles.com cialis online canada cialis philippines buy cialis online cialis daily best price generic cialis cialis 5mg or 10mg
Agustinstich
my pillow amazon reviews read here baron pillow top mattress reviews This Site
Agustinstich
layla mattress reviews hop over to these guys best amazon reviews reddit click this link now
dafaenaph
is ordering viagra online safe brand name viagra dexamphetamine and viagra viagra side effects can a 19 year old use viagra
Geraldglupt
h http://viagraivo.com is generic viagra real what does viagra do in the body generic viagra review using viagra at 19
Emeteeli
p http://viagraonlinenut.com viagra online pharmacy http://viagraonlinenut.com best herbal alternative to viagra
incigiogindybura
benefits of using viagra http://viagraeiu.com generic viagra online buying viagra from pharmacy generic sildenafil how long does one dose of viagra last http://www.viagraeiu.com mezclar viagra y huang he
Ermamig
x http://clalisonlineohi.com best place to buy cialis online que efecto tienen las pastillas cialis best place to buy cialis online cialis alzheimer
Duncamig
d http://cialsonlinebei.com buy cialis viagra cialis buy generic cialis echte cialis herkennen
Sonjanuape
criteria for cannabis use disorder severe best cannabis trimming machines is cannabis oil illegal in texas cannabis jobs sacramento ca cannabis use disorder dsm 5 f code medical grade cannabis oil for cancer cure cannabis buyers club berkeley cannabis plant drooping after transplant

cannabis plant flowering too early top cannabis stocks for 2017 cannabis oil for pain relief for sale cannabis trimming service cannabis growth stages with pictures sacramento medicinal cannabis jobs cannabis jobs holyoke massachusetts cannabis trimming trays
Agustinstich
viagra generic availability 2018 cost per pill for generic viagra generic viagra available in usa generic viagra 20mg equivalent to viagra generic viagra cost cvs women in viagra commercial 2015 date night viagra dosage chart prices of viagra at walmart

generic viagra cost walmart 100 mg viagra dosage recommendations cost of generic viagra at walmart cost of teva generic viagra generic viagra available in usa pharmacies viagra generic availability 2018 viagra without a doctor prescription us ph viagra without a doctor prescription safe

prices for viagra at walmart walmart pharmacy prices for viagra female viagra review viagra dosage forum viagra generic release date 2017 viagra prices cvs for express scripts viagra dosage forms viagra prices 2016
Bartyenaph
buy cialis daily use online http://cialisle.com/ - how fast does cialis work cialis goes generic cialis pharmacy cialis pills for cheap buy cialis where can i buy cialis over the counter
Sonjanuape
cannabis stocks drop today cbd gummies online cannabis tax and accounting how to reviews for cannabis training university 2018 medical cannabis laws best scissors for trimming cannabis cbd edibles gummies online cbd gummies for sale in simi valley largest wholesale cbd gummies cannabis use disorder mild or moderate cbd gummies reviews cannabis jobs sacramento ca

cannabis oil for cancer reviews of cbd gummies for teens cannabis use disorder dsm 4 cannabis oil for dogs cannabis hermaphrodite plants pictures cannabis stocks today recipe for cbd oil gummies recipe for cbd oil gummies largest wholesale cbd gummies jobs growing cannabis florida cbd infused gummies wholesale cannabis oil now legal in all 50 states
bakkaenaph
incivek and viagra look at this site affordable healthcare act viagra generic viagra viagra in hong kong
Sonjanuape
icd 10 cannabis use disorder severe cbd gummies amazon cannabis growers supply fair oaks carmichael cannabis penny stocks in canada to buy cannabis growing laws in oregon cannabis tax cbd gummies online using paypal diamond cbd gummies reviews chill cbd gummies reviews commercial cannabis growers in oregon vegan organic cbd gummies texas cannabis legalization 2017
Мурунку 1 2 3 Кийинки
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro