Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » Дистанттык билим берүү жана мультимедиалык технологиялар борбору жөнүндө жобо
30 январь 2013
4 551

Дистанттык билим берүү жана мультимедиалык технологиялар борбору жөнүндө жобо

 

 

Дистанттык  билим берүү жана мультимедиалык технологиялар борбору  жөнүндө жобо

 

    I  Жалпы  жобо.

 

1.1.  Дистанттык билим берүү жана мультимедиалык технологиялар борбору  (мындан ары  ДББжМТБ  же Борбор)  ОГПИнин  структуралык бөлүмү  болуп  эсептелет. ДББжМТБ окутуу  процессин  дистанттык билим  берүү  технологиялары (ДББТ)  менен  өткөрүү  жана уюштуруу  максатында  түзүлгөн.

1.2.  Борбор ОГПИнин  ректорунун  приказы менен Окумуштуулар  кеңешинин  чечиминин негизинде  түзүлөт.

1.3.  Борбор өзүнүн  ишмердүүлүгүндө  КР  Президентинин  Указдарын, КР  Өкмөтүнүн  токтомдорун, КР  билим  берүү жана  илим  министерлигинин   буйруктарын жана  көрсөтмөлөрүн,  ОГПИнин уставын,  мына  ушул  көрсөтмө  менен башка  ОГПИнин  нормативдүү актыларын  ОГПИнин  ректорунун приказдарын  жана  көрсөтмөлөрүн,  ОГПИнин Окумуштуулар  кеңешинин  сунуштарын, ОГПИнин  окуу-методикалык  Кеңешинин, окуу  жайдын  окуу жана  илимий  бөлүмдөрүнүн чечимдерин,  сунуштарын  толук жетекчиликке  алат.

1.4.  Борбор   ОГПИнин структурасын  бириктирет.  Билим берүү  ишмердүүлүгүнө  берилген лицензияга  ылайык, институттун  ишмердүүлүк  багыттары боюнча  дистанттык  билим берүү  технологияларын  колдонуу менен  окутуу  процессин жүргүзүүнү  жана  уюштурууну камсыз  кылат.

1.5.  Борбордук ишмердүүлүгүнүн  максаты  болуп билим  берүүнүн  дистанттык технологияларын  колдонуу  менен окуу  процессин  уюштуруу жана  башкаруу.  Мына ушуну  менен  бирге  төмөнкү милдеттер  аткарылат:

-  ОГПИнин окуу  процессиндеги  ДББТ жетишкендиктерин  жана  мүмкүнчүлүктөрүн  кеңири колдонуу  жана  практикалык иш аракеттеринде  методикалык  жетекчиликке алуу  жана  окутуу процессин  координациялоо;

-  ОГПИнин окутуу  процессинде  электрондук билим  берүүнүн  ресурстарын колдонуу  жана  иш  жүзүнө  ашырууну анализдөө;

-  Институттун билим  берүүсүнүн  жогорку окуу  жайлар  сферасында дистанттык  окутуунун  технологияларын  уюштуруу.

-  Электрондук китептерди,  тренажерлорду,  лабораториялык  практикумдарды  жана башкаларды  кошуу  менен компьютердик  окутуунун  мазмунун иштеп  чыгуу;

-  ДББТларын колдонуу  областында  маркетингдик, проектик,  илим – изилдөөчүлүк  иштерин жүргүзүү;

-  Билим берүү  жаатында  ДББТны колдонуу  жана  иш  жүзүнө  ашыруу механизмдерин  түзүүдө  илимий-методикалык  иштер менен  камсыздоо  жана жетекчиликке  алуу;

-  Окутуунун ар  кандай  формаларын жогорку  окуу  жайлардын окуу  жараянында  ДББТ колдонуу  боюнча  сунуштарды иштеп  чыгуу;

-  Институттун окуу – тарбия  жаатында ДББТларынын  мүмкүнчүлүктөрүн  билим берүү  системасындагы  субьектилерди кеңири  колдонууга  даярдоо;

1.6.  ОГПИнин Борбордук  ишмердүүлүгү  үчүн керектүү  шарттарды  камсыз кылат.

 

 

II.Борбордук башкаруу

 

2.1. Борборду  башкаруу  ОГПИнин Уставынын  жана  КР закондорунун  негизинде  ишке ашырылат. Борборду башкарууну  ББДБнун  диретору иш  жүзүнө  ашырат.

2.2.  Борбордун адистик  жана уюштуруучулук  курамы  ОГПИнин штаттык  расписаниеси  менен аныкталат.

2.3.  Борбордун укуктары  жана  милдеттери ОГПИнин  ректору  бекиткен кызматтык  инструкциялары  менен аныкталат.

2.4.  ДББТны колдонуу  менен  билим берүү  жаатынын  моделин ишке  ашыруу  үчүн, жаңы  окуу,  усулдук, программалык  продуктыларды,  техникалык каражаттарды  ОГПИнин  материалдык жана  башка  ресурстарын окутуу  жаатында  кеңири колдонулат.

2.5.  Борбордун ишмердигин  учурда  контролдоо, ишмердигинин  жыйынтыктарын  бекитүү жана  кароо  ОГПИнин ректораты  тарабынан  институттун структуралык  бөлүмү катары  ишке ашырылат.

2.6.  Борбордун эмгек  жамааты  ОГПИнин эмгек  жамаатынын  бир  бөлүгү  болуп эсептелинет. Анын администрация  менен  болгон өз-ара  мамилелери,  адистердин   жана  кабыл  алуу  документтеринин  кыймылы жана  жүрүшү,  эмгекти коргоо,  социалдык  өнүгүү маселелери  ОГПИнин  жамаатынын жана  борбордун  кызматкерлеринин  эмгек келишимдери,  КР  эмгек мыйзамдары  аркылуу  жөнгө салынат.

2.7.  Бухгалтердик эсеп,  эмгек  акысын эсептөө,  налогдорду  жана башка  эсептерди  эсептөө, Борбордун   материалдык  каражаттарын эсептөө  ОГПИнин  бухгалтериясы тарабынан  иш  жүзүнө ашырылат.

 

    

 

 

 

III. Билим  берүү  жамаатын уюштуруу. 

 

3.1.   ДББТ түшүнүгү  билим  берүүнүн технологиясы  катары  түшүндүрүлөт. ДББТ   негизинен  педагогикалык кызматкердин  жана  окутулуп жаткан  студенттин  кыйыр жана  жарым  кыйыр  мамилелери  учурунда  маалыматтык   жана телекоммуникациялык технологияларды  негизинен  колдонуу менен  ишке  ашырылат.

3.2.  ДББТсын колдонуунун  максаты  окуучуларга, студенттерге  түздөн-түз  жашаган жеринде  анын  убактылуу турган  жайында  билим берүүнүн  программаларын  өздөштүрүүсүнө  ар тараптан  шарт  түзүү болуп  эсептелинет.

3.3.  ОГПИнин дистанттык  билим  берүүнүн төмөнкү  билим  программаларын  жумшайт:

-  Жогорку кесиптик билим  берүү;

-  Квалификацияны  жогорулатуу жана  кайра  даярдоо.

3.4.  КРнын бардык  мыйзамдарында  көрсөтүлгөн студенттердин  билимди  алуусунун бардык  формаларында  же анын  айкалышында,  окуу, лабораториялык  жана  практикалык, сабактардын,  практикалардын  (өндүрүш практикасынан  тышкары),  учурдагы көзөмөл,  арадагы  аттестацияларда  (жыйынтыктоочу  аттестациядан тышкары)  ДББТ  ОГПИде кеңири  колдонулат.

3.5.  ОГПИде дистанттык  окутуунун  аралашкан технологиясы  (Кейстик  жана Интернет  технологиясы)  колдонулат.  Студенттердин өз  алдынча  иштеринен керектүү  бардык  окуу материалдары  электрондук  же басма  түрдө  студенттерге жана  башка  категориядагы окутулуп  жаткандарга  даярдалышы жана  берилиши  керек. Ар бир  дисциплинаны  окуу – усулдук  жактан камсыздоодо   сөзсүз  түрдөгү жана  кошумча  комплектерди киргизилиши  зарыл. 

3.6.  Сөзсүз түрдө  комплект лекциялык  материалдардын комплексинен  турат (окуу  курал  жарагынан, окуу  планына  жараша текшерүү  тапшырмаларынан,  лабораториялык   жана курстук  иштерден  турат). Окуу – усулдук  колдонмо керектүү  түшүндүрмөлөрдү  жана бардык  категориядагы  тапшырмаларды аткаруу  үчүн  аткаруунун үлгүлөрүн,  ушул  тапшырмалардын  варианттарын, аларды  аткаруунун  үлгүлөрүн жана  эрежелерин  камтыйт.

    Кошумча комплект  компьютердик  программанын окутуу  мүнөзүн  камтышы мүмкүн:  тренажерлер,  репетиторлор, сурап-билүү усулдук материалдарды, окуу,  окуу-усулдук  колдонмолор жана  башка  материалдар. Сабактын окуу  материалдарын өздөштүрүүсүнө  жардам  берүүчү кошумча  комплект  компьютердик программанын  окутуу  мүнөзүн камтышы  мүмкүн:  тренажерлорду,  репетиторлорду,  сурап-билүү-усулдук  колдонмолор менен  бирге  башка материалдар.

3.7.  ДББТны педагогикалык  кызматкердин  студент менен  түздөн-түз  өз - ара окуу,  лабораториялык  жана практикалык  сабактарда,  практика учурундагы  көзөмөл,  ортодогу жана  жыйынтыктоочу  аттестациялардын  мүмкүнчүлүктөрүн  колдонуусу чектелбейт.

 3.8. Билим  берүү  программасы боюнча  ОГПИге  тапшыруучу ББДТны  колдонуу  менен окутууда  өзүнүн  макулдугун бериши  керек.

3.9.  Окутуунун педагогикалык  кызматкерлер  менен  өз  ара уюштуруучулук  жана  усулдук аракет  информациялык  жана телекоммуникациялык технологияларды  колдонуу  менен иш  жүзүнө  ашырылышы мүмкүн.

3.10.  Ички документтердин  айланмасы жана  билим  берүү процессинин  жыйынтыгынын  эсептөө, ББДТларын  билим  берүү программаларында  колдонуу  электрондук – цифра  формасында ишке  ашат.

3.11.  Жазма түрүндө  студенттин  жеке документтериндеги (жыйынтыктоочу)  мамлекеттик,  орто аралык  аттестациялар  жөнүндөгү маалыматтар  сакталышы  керек жана  зарыл.

3.12.  Сабактын окуу  жаатында  уюштуруунун негизги  түрлөрү  болуп төмөнкүлөр  эсептелинет:

-  Ар  түрдүү  педагогикалык технологияларды  колдонуу  менен  өткөрүлүүчү  лекциялар; (салтык,  аудиториялык  лекциялар, компьютердин  жетечилиги  алдында аудиториядагы  электрондук  окуу курс  иштери,  уюлдук компьютердик  класста  onlain, off - lain) ,  б. а.  теле жана  видеолекциялар,  презентация-лекциялардын,  өз алдынча  видео  лекцияларды, презентация-лекцияларын  өздөштүрүү;

-  Электрондук почталарды  колдонуу  менен окуу  тайпаларынын   конференциялары,  электрондук почталарды  колдонууда,  телеконференцияларды  (чат, форум),  курстун  темаларын өздөштүрүүдө  студенттин  бейформалдуу баарлашуусу;

-  Кесиптик тренингдер, ошонун  ичинде  телекоммуникациялык  технологияларды  колдонуу менен  бирге.

-  Консультациялар:  жеке, эреже  катарында,  телекоммуникациялык  жана группалык  каражаттарды  (Электрондук почта,  чат, форум)  колдонуу;

-  Ар кандай  аткарылыштагы  кошумча жана  негизги  окуу-усулдук материалдардын  окулуусун  студенттердин (угуучулардын)  өз  алдынча иштөөсүнө  кошулушу;

-  Жеке  көзөмөл,  эсептик – практикалык  жана   тесттин жана  башка  тапшырмалардын  аткарылышы, курстук  проектилердин  аткарылышы, курстук  иштердин  эссе жана  тематикалык  рефераттардын жазылышы;  окуу – усулдук  материалдар жана  интерактивдүү  окуу куралдары,  ошону  менен бирге  сетевой  же автономиялык  мультимедиялык  электрондук китептер  жана  практикумдар;

-  Керектүү тандап  алган  кесиптери боюнча  студенттердин  билимдерин бышыктоочу  жана  алардын практикалык  ыктарын  кабыл алууну  камсыз  кылуучу окуу  жана  өндүрүш практикалары; отчетторду  түзүү  жана аларды  коргоо:

3.13.  Мамлекеттик  жана сессиялык  экзамендерди  тапшыруу студенттер  үчүн  ОГПИге келгенде  катышуу  түрүндө жүргүзүлөт.

3.14.  Окутуунун учурдагы  курсунун  окуу программасын  ийгиликтүү  аяктаганда студенттер  эмки  жогорку курска  которулат. Аларга  бекитилген  үлгүдөгү аныктама  жана  которулуу жөнүндө  билдирүү  жөнөтүлөт.

 

    IV. Борбордун  структурасы

 

4.1.  Борборду анын жетекчиси - директор  жетектейт. Борбордун  курамында усулдук  кызмат  кирет. Бул кызмат  негизинен  усулчулардан турат. Андан  тышкары,  ББДБнын милдеттерине  ОГПИнин  окутуучуларынын  институттун структуралык  бөлүмчөлөрү  менен бирге  дистанттык  билим берүү  технологияларын  колдонуу менен  билим  берүү жаатында  учурдун  талаптарына ылайык  иштеп  чыгуу жана  уюштуруу. ДББТларынын  жетишкендиктерин  окуу жаатында  кеңири  колдонулат.

4.2.  ОГПИнин усулчу – кызматкеринин милдеттерине  дистанттык  технологиялардын  негизинде окутуу  жаатын  уюштуруу иштери  менен  камыз кылуу  кирет. Усулчу  ОГПИнин кафедраларынын  окутуучулары  менен жер-жерлердеги  тьюторлор  менен  өз-ара  аракеттенет.

4.3.  Тьютор – ОГПИнин  магистрден төмөн  эмес  даражасы бар  (кандидат  же илимдин  доктору) кызматкер. Тьютор  дистанттык  билим берүүнүн  технологияларын  студенттердин жашаган  жери  боюнча колдонуу  менен  окутуу жараянын  уюштурууну  камсыз кылат.

4.4.  Окуу-усулдук материалдарды,  окуу  жараянын реализациялоо,  ишке  ашыруу иши  ОГПИнин  кафедраларынын  кызматкерлери,  окутуучулары  тарабынан  аткарылат.

 

     V.  Борборду  финансылоо.

 

5.1.  Борбордун каржы  булагы  болуп төмөнкүлөр  эсептелинет:

-  Бюджеттик жана  бюджеттен  тышкаркы рамкада  финансыланган  ОГПИнин карамагына  бөлүнгөн  акча каражаты;

-  ДББТны колдонуу  менен  билим берүү  кызматынан  түшкөн киреше;

-  Бүгүнкү күндөгү  багытталган  мыйзам тарабынан уруксат берилген  каражаттар.

5.2.  Окутууга акы,  ар  кандай категориядагы  студенттердин жеңилдиктеринин  өлчөмү, окутуучулардын  эмгек  акысы КР  нормативдик – укуктук  документтеринин  негизинде ишке  ашырылат жана  ДББТларын колдонуу  менен  окуу жараянын  ишке  ашыруучу ОГПИнин  структуралык  бирдиктери жөнүндөгү  жоболор  негизинде аныкталат.

 

     VI.  Ишмердүүлүктү  токтотуу.

 

6.1.   Борбордун ишмердүүлүгүн  токтотуу  ОГПИнин Уставынын  негизинде  аткарылат.

   

Дистанттык  окутуунун борборунун  директорунун  кызматтык инструкциясы.

 

Борбордун директору  ректор  тарабынан жогорку  окуу  жайда педагогикалык  тажрыйбасы  бар педагогдордон  коюлат.

-  ОГПИнин ректорунун  алдында  толук жоопкерчиликти  өз  мойнуна алат  жана  Борбордун бардык  иштерин  өзүнүн көзөмөлүнө  алат  жана жетекчилик  кылат.

-  Борбордун иштеринин  пландарын  даярдайт.

-  Ректордун буйруктарын  жана  ОГПИнин Окумуштуулар  кеңешинин чечимдерин  аткарууну  уюштурат;

-  Борбордун бардык  иштерин  көзөмөлгө алат  жана  координациялайт;

-  ОГПИнин факультеттеринин  окуу  сабактарынын жадыбалын  түзүүгө,  бүтүрүүчү сынактардын  жана  алардын сакталышына,  жүрүшүнө  контроль жүргүзөт.

-  ОГПИнин Окуу – маалымат департаментинин  макулдугу  менен Борбор  боюнча  көрсөтмөлөрдү чыгарат.

     

Дистанттык  окутуу Борборунун  усулчусунун  кызматтык инструкциясы.

 

Усулчунун милдеттерине  төмөнкүлөр  кирет:

-  Окуу усулдук   материалдарды  иштеп чыгууда  усулдук  жардамдарды берүү;

-  Керектүү окуу -  усулдук  материалдарды ошону  менен  бирге электрондук  түрдө  материалдарды даярдоо  максатында  ОГПИнин кафедраларынын  жана  башка структуралык  бөлүмдөрүнүн  ишмердүүлүгүн координациялоо;

-  ББДТларын колдонуу  менен  окуу жараянын  уюштуруу  жана  өткөрүү  максатында жер  жерлерде  тьюрлор менен  ОГПИнин  кафедраларынын,  башка структуралык  бөлүмдөрүнүн  ишмердүүлүгүн координациялоо;

-  Дистанттык билим  берүү  технологияларын  колдонуу менен  окутууну  ишке ашыруу  камчыздоочу,  ОГПИнин структуралык  бөлүмдөрү  менен бирге  маркетингдик  мүнөздөгү, окуу-усулдук,  уюштуруучулук – техникалык  маселелер  боюнча өз-ара  аракеттенүү;

   

Окутуунун  дистанттык борборунун  тьюторунун  кызматтык инструкциясы.

 

                Тьютордун  милдеттерине төмөнкүлөр  кирет:

-  Студенттерди регистрациялоо,  белгилөө;

-  Окуу –усулдук материалдарды  толук  комплектисин аларга  сунуштоо;

-  Компьютердик класска,  консультациялар,  тьюторналдар үчүн  бөлмөлөргө  студенттерди киргизүүнү  уюштуруу;

-  Дистанттык технологиялар  менен  колдонулган окутуу  боюнча  бардык документтерди  өз  убагында кабыл  алуу,  жөнөтүү, жүргүзүү  жана  сактоо (регитрацияланган  барактарды  ж. б. аттестациялардын,  экзамендердин жыйынтыгы,  студенттер  жөнүндө маалымат  ж.б.);

-  Экзамендердин, консультациялардын,  тьюториалдардын  өткөрүлүшүн уюштуруу,  төмөнкүлөрдү  кошкондо:

<!-- [if !supportLists] --> ·         <!-- [endif] --> Иш  жумуштардын өткөрүүнүн  убактысын, орду  жөнүндө бардык  катышуучуларды  өз убагында  информациялоо;

<!-- [if !supportLists] --> ·         <!-- [endif] --> Керектүү  материалдарды жана  көрсөтмө  куралдарды, бөлмөлөрдү  өз  убагында даярдоо  көрсөтүлгөн  өз  мөөнөтүндө  аткаруу жана  студенттердин  жазма иштерин  жана  окутуучулардын  пикирлерин жөнөтүү:

 

 

                Дистанттык  окутуунун борборунун  оргтехникасын   кызмат көрсөтүү  боюнча  инженер – программистинин  кызматтык инструкциясы.

 

Инженер – программисттин  милдеттерине  төмөнкүлөр кирет:

-  Жаңы технологияларды  өздөштүрүүдө  окутуучу – тьюторлорго  жардам берүү;

-  Компьютердик техниканын  токтоосуз  ишин камсыздоо  берүү;

-  Борбордун оргтехникасына  кызмат  көрсөтүү;

-  Окутуучу – тьюторлордун  квалификациясын  жогорулатууга жардам  көрсөтөт:

 

 

 ДББТсын  колдонуу  менен билим  берүү  жараянын  ишке ашырууда  окутуучу – тьюторлордун  кызматтык  инструкциясы.

 

Окутуучу – тьюторлордун  милдеттерине төмөнкүлөр  кирет:

-  Окуу – усулдук  материалдарды иштеп  чыгуу;

-  Тьюториалдарды  даярдоо жана  өткөрүү;

-  Ар кандай  түрдөгү  контролдук иштерин  текшерүү,  өз убагында  жана  сапаттуу пикирлерди  жазуу  жана студенттерди  жазуу  жана студенттерге  жөнөтүү  үчүн усулчуларга  аларды  өткөрүп берүү;

-  Презентацияларды,  тьюториалдарды,  интенсивдүү мектептерди  ж. б. дистанттык  билим берүү  технологиясын  колдонуу чегинде  иш  пландарды даярдоо  жана  өткөрүү;

-  Студенттердин даярдыгынын  сапатын,  деңгээлин аныктоо;

-  Студенттердин жазма  иштерин  текшерүү, баа  коюу,  жазуу түрүндөгү  пикирлерди  даярдоо жана  тьюторго   өткөрүп берүү;

-  Текшерүү иши  үчүн  жана башка  аттестациялык  материалдарга коюлган  бааларды  негиздөө;

-  Студенттердин текшерүү  иштери  боюнча ыктарын  өркүндөтүүгө  ж. б. иштерге арналган  сунуштарды  иштеп чыгуу;

-  Стандарттык материалдарды  керектүү  учурда жеке  өздүк  тапшырмалар жана  көнүгүүлөр  менен толуктоо; 

-  Өз алдынча  даярдануу  группаларынын билим  алуусун  өз ара  жардам  берүүсүн колдоо  жана  сыйлоо;

-  Студенттердин өз  билимине  реалдуу баа  берүүсүн  өркүндөтүүчү конструктивдүү  жана  жакшы кайтарым  мамилелерин  камсыз кылуу.

 

 

 

     

 

 

 

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro